Pracovná zmluva

Pre vzťah zamestnanca so zamestnávateľom je najdôležitejším dokumentom pracovná zmluva. V nej si môžu a aj by si mali upraviť všetko potrebné pre svoje pracovnoprávne vzťahy.

Pracovnú zmluvú má spravidla na starosti personálny manažment, s ktorým môžu zamestnanci v prípade potreby komunikovať.