Čo predstavuje priemyselný park pre región a čo pre investora?

Územie, na ktorom sa sústreďuje priemyselná činnosť alebo služby najmenej dvoch podnikateľov, a ktoré je na tento účel ustanovené územným plánom obce alebo územným plánom zóny.

Takto definuje priemyselný park zákon, avšak, čo znamená umiestnenie a výstavba priemyselný parkov pre radových občanov? Aké výhody im prináša? Prečo by sa podnikatelia mali umiestniť svoju prevádzku do priemyselného parku?

Na tieto otázky nedáva odpoveď zákon, avšak na základe viacerých štúdií môžeme prisúdiť priemyselným parkom viaceré zásluhy. K najväčším patrí zvyšujúci sa ekonomický potenciál, ako aj zvyšujúci sa regionálny rozvoj či prílev domácich a zahraničných investícií.

Úprimne si však treba priznať, že priemyselné parky sa stali skôr lákadlom zahraničných investorov. Voľné finančné prostriedky a vznikajúce pracovné miesta potrebujú viaceré regióny Slovenska ako soľ.

Keďže s rozvojom priemyselných parkov sa zvyšuje nielen koncentrácia priemyslu, výroby či služieb na jednom mieste, ale zväčšujú sa aj pracovné príležitosti, klesá nezamestnanosť, čo v konečnom dôsledku zvyšuje životnú úroveň tak samotných zamestnancov, ako aj celých regiónov.

Príchod zahraničných investorov do priemyselných parkov, to nie je iba príchod finančných prostriedkov. So zahraničnými investíciami totiž prichádzajú aj skúsenosti, obchodné tajomstvo, moderné technológie, marketingové stratégie či know – how.

Priemyselné parky však neprinášajú výhody iba regiónom, v ktorých vznikajú, ale aj investorom, ktorí do nich smerujú. Podľa zákona, priemyselný park zriaďuje obec a toto územie musí byť vybavené základnou technickou infraštruktúrou.

Na dané územie je dotiahnutý plyn, voda, elektrická energia, ale aj telekomunikačné siete či kanalizácia. Samozrejmosťou priemyselných parkov je aj fakt, že sú majetkovo vysporiadané a zbavené akýchkoľvek záťaží z minulosti.