Škodovosť klienta – čo to je

Na cenu poistky PZP má vplyv škodový priebeh klienta. Klient s bezškodovým priebehom získava od poisťovne bonus, zľavu na poistnom. Pri škodovom klientovi poisťovňa uplatňuje prirážku, malus, teda PZP je pre takéhoto klienta o čosi drahšie.

Aby ste si vybavili najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie, využite našu online kalkulačku PZP. Táto kalkulačka za Vás porovná najvýhodnejšie ponuky na trhu za najnižšie možné ceny. Rýchlo a nezáväzne si môžete porovnať PZP, vďaka čomu môžete ušetriť ročne desiatky percent.

Vybaviť najlacnejšie PZP >

Poisťovne stanovujú ceny poistenia v závislosti od počtu bezškodových rokov a počtu udalostí za rozhodné obdobie. Sú poisťovne, ktoré sledujú (bez)škodovosť klienta za posledné dva, tri či osem rokov. Čím viac škôd klient v rozhodnom období spôsobil, tým vyššie poistné zaplatí.

Pri uzatváraní poistenia odporúčame pravdivo zodpovedať otázku týkajúcu sa vašej škodovosti súvisiacu s prevádzkou motorového vozidla, nakoľko v prípade klamlivej odpovede môže poisťovňa krátiť poistné plnenie pri poistnej udalosti.

Čo je povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je forma poistenia, ktorú zákon vyžaduje, aby ju uzatvorili určité osoby alebo subjekty v súvislosti s konkrétnou činnosťou. Jeho účelom je chrániť tretie osoby pred rizikom škôd spôsobených danou činnosťou.

Tak, ako je potrebné poivnné zmluvé poistenie, netreba podceňovať aj poistenie auta. Cez kalkulačku je možné si vybaviť online poistenie auta.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dané zo zákona, tým pádom každý držiteľ vozidla musí mať platné PZP.

PZP sa teda nevzťahuje na poistenie majetku alebo zdravia osoby, ktorá poistenie uzatvára, ale na poistenie zodpovednosti tejto osoby voči tretím osobám.

Príkladom povinného zmluvného poistenia sú napríklad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania lekára, právnika alebo iného odborníka, alebo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s prevádzkou letiska.

Povinné zmluvné poistenie je často vyžadované z dôvodu ochrany verejného záujmu a na zabezpečenie ochrany tretích osôb pred finančnými následkami zodpovednosti osoby, ktorá vykonáva určitú činnosť.

V mnohých prípadoch je poistenie povinné preto, aby sa zabezpečilo, že osoba alebo subjekt, ktorý vykonáva danú činnosť, má dostatočné finančné zdroje na to, aby mohol zaplatiť náhradu škody, ak ju spôsobí.

Povinné zmluvné poistenie sa zvyčajne uzatvára s poisťovňou a jeho podmienky a rozsah sa určujú v zákone alebo v nariadení. V dnešnej dobe je možné vybaviť si PZP online z pohodlia domova.

Čo je škodovosť klienta

Škodovosť klienta je pojem v oblasti finančných služieb, ktorý sa týka straty alebo poškodenia majetku alebo záujmov klienta v dôsledku konania finančného inštitútu, napríklad banky, poisťovne alebo investičnej spoločnosti.

Môže sa jednať o rôzne formy škody, vrátane straty finančných prostriedkov, neprimeraných poplatkov, zlyhania investičnej stratégie, nedostatočnej informovanosti alebo nevhodného investičného produktu.

Finančné inštitúcie sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby ich konanie bolo v súlade s právnymi predpismi a etickými normami a aby poskytovali klientom primerané informácie, aby tí mohli robiť informované rozhodnutia. Ak finančná inštitúcia spôsobí klientovi škodu, klient má v zásade právo na náhradu škody.

Škodovosť klienta v oblasti poistenia

V oblasti poistenia sa škodovosť klienta týka straty alebo poškodenia majetku, zdravia alebo iných záujmov klienta v dôsledku konania poisťovne.

Môže sa jednať o situácie, keď poisťovňa odmieta platiť poistné plnenie, poskytne neprimerané odškodnenie, nesprávne určí výšku škody alebo poskytne neprimeranú ponuku poistného produktu.

Poisťovne sú zodpovedné za poskytovanie primeraných informácií a poradenstva svojim klientom, aby tí mohli urobiť informované rozhodnutia o poistení svojho majetku, zdravia alebo života. Ak poisťovňa spôsobí klientovi škodu, klient má právo na náhradu škody.

V prípade poistenia majetku môže byť klientom ponúknuté poistenie s neprimeranými vylúčeniami alebo obmedzeniami, ktoré neskôr v prípade škody vedú k odmietnutiu platenia poistného plnenia. V prípade poistenia zdravia môže klientovi byť poskytnuté neprimerané odškodnenie, ktoré nezodpovedá jeho nákladom na liečbu a obnovu zdravia.

Škodovosť klienta v oblasti PZP

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s prevádzkou určitých druhov vozidiel alebo s výkonom niektorých povolaní.

Škodovosť klienta v oblasti povinného zmluvného poistenia znamená, že klient utrpel škodu na svojom majetku alebo zdraví a poisťovňa odmieta platiť poistné plnenie, poskytne neprimerané odškodnenie alebo nesprávne určí výšku škody.

Typickým príkladom škodovosti klienta v oblasti povinného zmluvného poistenia je situácia, keď vodič bol obvinený z dopravnej nehody, ktorá spôsobila škodu na majetku alebo zdraví iného účastníka cestnej premávky.

Ak poisťovňa odmieta platiť poistné plnenie alebo poskytne neprimerané odškodnenie, vodič môže byť nútený niesť náklady na opravu poškodeného vozidla alebo na liečbu zraneného účastníka.

Poisťovne v oblasti povinného zmluvného poistenia sú zodpovedné za to, aby poskytli primerané informácie svojim klientom, aby tí mohli urobiť informované rozhodnutia o poistení. Ak poisťovňa spôsobí klientovi škodu, klient má právo na náhradu škody.