Škodovosť klienta

Na cenu poistky PZP má vplyv škodový priebeh klienta. Klient s bezškodovým priebehom získava od poisťovne bonus, zľavu na poistnom. Pri škodovom klientovi poisťovňa uplatňuje prirážku, malus, teda PZP je pre takéhoto klienta o čosi drahšie.

Poisťovne stanovujú ceny poistenia v závislosti od počtu bezškodových rokov a počtu udalostí za rozhodné obdobie. Sú poisťovne, ktoré sledujú (bez)škodovosť klienta za posledné dva, tri či osem rokov. Čím viac škôd klient v rozhodnom období spôsobil, tým vyššie poistné zaplatí.

Pri uzatváraní poistenia odporúčame pravdivo zodpovedať otázku týkajúcu sa vašej škodovosti súvisiacu s prevádzkou motorového vozidla, nakoľko v prípade klamlivej odpovede môže poisťovňa krátiť poistné plnenie pri poistnej udalosti.