Vzor vyhlásenia spoluvlastníkov budovy o vymedzení jednotiek

VYHLÁSENIE SPOLUVLASTNÍKOV BUDOVY O VYMEDZENÍ JEDNOTIEK

(§ 118 ods. 2 a § 125 ods. 1 obč. Zák. A § 4 a § 5 zák. č. 72/1994 Zb. O vlastníctve bytov, v znení neskorších predpisov)

I.

Manželia [ ], r. č .: [ ]

a [ ], r. č .: [ ],

obaja bytom [ ], okres [ ],

majú podľa vlastného vyhlásenia, kúpnej zmluvy zo dňa [ ] a rozhodnutie Katastrálneho úradu v [ ] z [ ] č.j. [ ] V bezpodielovom spoluvlastníctve dom č. p. [ ] Na parcele p. č. [] (Ďalej len budova) s príslušenstvom (schody, oporný múr, plot) a pozemok – zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len pozemok) p. č . [ ] o výmere [ ] m2, na ktorom je dom postavený.

Tieto nehnuteľnosti sú zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] Pre katastrálne územie [ ].

II.

V budove sú byty vedené pod číslami 1 – 6 (pozri prílohu tohto vyhlásenia).

III.

V každom nadzemnom podlaží (prízemie, 1. a 2. poschodie) sa nachádzajú dva byty 4 + 1 s úplným príslušenstvom (kúpeľňa s plynovou karmou a WC). Byty č. 1, 3, 5 a 6 majú etážové kúrenie, byty č. 2 a 4 sú vykurované plynovými spotrebičmi.

Byty č. 1, 3 a 5 majú ďalej špajzu a balkón. Umiestnenie jednotlivých bytov a ich podlahová plocha vyplývajú z prílohy tohto vyhlásenia.

K jednotlivým bytom patrí ako ich príslušenstvo pivničné priestory označené v prílohe tohto vyhlásenia číslom bytu, ku ktorému patrí, a písmenom s.

IV.

V budove je nebytový priestor pôdy o výmere [ ] m2.

V.

[ ] A [ ], ako spoluvlastníci budovy, podľa § 5 zák. č. 72 / 1994Sb. vyhlasujú, že v budove uvedenej v čl. I. zhora vymedzujú podľa citovaného zákona jednotky, ktorými sú:

1. byty č. 1 – 6, určené a opísané v článku. II. a III. a v prílohe tohto vyhlásenia, so všetkým príslušenstvom,

2. nebytový priestor, určený v čl. IV. zhora a v prílohe tohto vyhlásenia, s kompletným príslušenstvom.

VI.

Spoločnými časťami budovy sú:

schodisko a chodba o výmere [ ] m2 v každom podlaží, celkom [ ] m2

spoločná časť pivnice o výmere [ ] m2

strecha, obvodové murivo a ostatné spoločné časti budovy ako stavby.

VII.

Ten, kto vlastní byt č. 1, 4 alebo 5, je podielovým spoluvlastníkom spoločných častí budovy, vymedzených v čl. VI. zhora v rozsahu 12/100.

Ten, kto vlastní byt č. 2 alebo 6, je podielovým spoluvlastníkom spoločných častí budovy, vymedzených v čl. VI. zhora v rozsahu 11/100.

Ten, kto vlastní byt č. 3, je podielovým spoluvlastníkom spoločných častí budovy, vymedzených v čl. VI. zhora v rozsahu 13/100.

Ten, kto vlastní nebytový priestor na pôde, je podielovým spoluvlastníkom spoločných častí budovy, vymedzených v čl. VI. zhora v rozsahu 29/100.

VIII.

Pozemok p. č. [ ] O celkovej výmere [ ] m2 zapísaný na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] Pre katastrálne územia [ ] je predmetom spoluvlastníctva a spoločného užívania vlastníkov jednotiek.

Vlastník každej jednotky je oprávnený užívať nezastavanou časť spoločného pozemku tak, aby tým nebránil v užívaní vlastníkom ostatných jednotiek. Umiestnenie stavieb a dlhodobé umiestnenie iných vecí na tomto pozemku je možné len so súhlasom všetkých spoluvlastníkov.

IX.

Ten, kto vlastní byt č. 1, 4 alebo 5, je podielovým spoluvlastníkom pozemku o výmere [ ] m2 uvedeného v čl. VIII. v rozsahu 12/100.

Ten, kto vlastní byt č. 2 alebo 6, je podielovým spoluvlastníkom pozemku o výmere [ ] m2 uvedeného v čl. VIII. v rozsahu 11/100.

Ten, kto vlastní byt č. 3, je podielovým spoluvlastníkom pozemku o výmere [ ] m2 uvedeného v čl. VIII. v rozsahu 13/100.

Ten, kto vlastní nebytový priestor na pôde, je podielovým spoluvlastníkom pozemku o výmere [ ] m2 uvedeného v čl. VIII. v rozsahu 29/100.

X.

Na vlastníkmi jednotiek prejdú zápisom vkladu zmlúv o prevode vlastníctva jednotiek do katastra nehnuteľností všetky práva a záväzky týkajúce sa budovy, jej spoločných častí a pozemku, a to v rozsahu zodpovedajúcom ich spoluvlastníckym podielom.

Na predmetných nehnuteľnostiach neviaznu záložné práva, vecné bremená, ani iné právne obmedzenia.

Vlastník každej jednotky je oprávnený užívať spoločné časti budovy a nezastavanú časť spoločného pozemku tak, aby tým nebránil v užívaní vlastníkom ostatných jednotiek.

Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú vlastníci jednotiek oprávnení a povinní v pomere zodpovedajúcom veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.

XI.

Na výdavky spojené so správou, údržbou a opravami spoločných častí domu, prípadne domu ako celku, a stavebné parcely budú vlastníci jednotiek prispievať takto:

vlastníci bytov č. 1, 3 a 5 [ ], – EUR mesačne

vlastníci bytov č. 2, 4 a 6 [ ], – EUR mesačne

vlastník pôdneho nebytového priestoru [ ], – EUR mesačne

a to vždy do konca kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom, kedy sa stanú vlastníkmi jednotky, na účet spoločenstva vlastníkov jednotiek č. [ ] u [ ] banky, as

Fond, ktorý sa týmito platbami vytvorí, bude spravovať výbor spoločenstva, prípadne poverený vlastník, ktorý bude tiež rozhodovať o použití fondu a predkladať zhromaždeniu vyúčtovanie v súlade so stanovami združenia vlastníkov jednotiek.

O zmene pravidelného príspevku, prípadne o povinnosti zaplatiť jednorázovo mimoriadny príspevok, rozhoduje zhromaždenie vlastníkov jednotiek.

Vlastníci jednotiek tvoria spoločenstvo, ktoré musia konať aspoň raz ročne zhromaždenia. Zvolávanie zhromaždenia, jeho konanie a rozhodovanie je upravené v § 11 zák. č. 72/1994 Zb. o vlastníctve bytov, v znení neskorších predpisov, a v stanovách spoločenstva.

XII.

O záležitostiach bežné správy domu a spoločných priestorov rozhoduje výbor spoločenstva, prípadne poverený vlastník, o ostatných záležitostiach zhromaždenie vlastníkov, ktoré si môže vyhradiť rozhodnutie alebo dodatočné schválenie akékoľvek otázky.

XIII.

Vkladom do katastra nehnuteľností manželia [ ] budú mať v spoločnom imaní každú jednotku, vytvorenú týmto vyhlásením, a súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach budovy a stavebnej parcele (pozri vyššie), s výnimkou jednotky, ktorej prevod bude v katastri nehnuteľností vykonaný súčasne s týmto vyhlásením

XIV.

Manželia [ ] žiadajú, aby podľa tohto vyhlásenia a na základe ich návrhu vykonal Katastrálny úrad v [ ] zápis vkladu ich vlastníckeho práva k jednotkám týmto prehlásením vytvoreným a s nimi súvisiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach budovy a pozemku, ako sú definované zhora, s výnimkou jednotky , ktorej prevod bude v katastri nehnuteľností vykonaný súčasne s týmto vyhlásením.

XV.

Toto vyhlásenie zodpovedá skutočnej a slobodnej vôli [ ] a [ ].

V [ ] dňa [ ]

………………………… Podpis                              ………………………… podpis

[ ]                                                                                      [ ]

Príloha k vyhláseniu vlastníka budovy

zo dňa: [ ]

Katastrálne územie: [ ]

Číslo popisné: [ ]

Číslo parcelné: [ ]

Pôvodný vlastníci: manželia [ ], r. č .: [ ],

a [ ], r. č .: [ ], obaja

bytom [ ], okres [ ]

Nasledujú schematické náčrty všetkých podlaží domu s vymedzením jednotlivých bytov, nebytových priestorov, príslušenstva a spoločných priestorov.

U bytov a nebytových priestorov sú uvedené ich čísla a výmery, u príslušenstva výmery a číslo bytu či nebytového priestoru, ku ktorému patrí, u spoločných priestorov ich výmery.

Ako vyhlásenie vlastníka budovy, tak zmluva o prevode jednotky musia mať písomnú formu (§ 4 ods. 1 zák. č. 72/1994 Zb., V znení neskorších predpisov, § 46 ods. 1 obč. Zák.). Podpisy musia byť overené.

Spoluvlastníctvo budovy a vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v nej podľa tohto zákona možno na základe uvedených dokumentov nadobudnúť iba v budovách, ktoré majú aspoň dva byty alebo dva samostatné nebytové priestory alebo aspoň jeden byt a jeden samostatný nebytový priestor.

Nové pojmy súvisiace s vlastníctvom bytov sú vymedzené v § 2 zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov (jednotkou je byt alebo nebytový priestor ako vymedzená časť domu podľa zákona).

Pri spracovaní vyhlásenia aj zmluvy o prevode nemožno vychádzať len z § 4 a § 6 zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov, ale aj ďalších jeho ustanovení.

Ide najmä o § 8 (vlastníctvo spoločných častí domu), § 21 (práva k pozemku) a § 22 upravujúce predkupné právo doterajšieho nájomcu bytu, ktorým je fyzická osoba (ďalej uvedenou zmluvou je byt prevádzaný na doterajšieho nájomcu, čo bude zrejme najbežnejší).

Zákon č. 72/1994 Zb. bol zmenený a doplnený zákonom č. 273/1994 Zb. a nálezom Ústavného súdu SR uverejneným pod č. 280/1996 Zb., zákonom č. 97/1999 Zb., zákonom č. 103/2000 Zb., zákonom č. 229/2001 Zb. a zákonom č. 451/2001 Zb.

Vzorové stanovy spoločenstva vlastníkov jednotiek boli vydané nariadením vlády č. 322/2000 Zb.