Vzor zmluvy o založení predkupného práva ako vecného práva

ZMLUVA O ZALOŽENÍ PREDKUPNÉHO PRÁVA AKO VECNÉHO PRÁVA

(§ 603 ods. 2 obč. Zák.)

Vlastník nehnuteľnosti: [ ] r. č. [ ] bytom [ ], a

oprávnenie z vecného predkupného práva:

[ ] r. č. [ ] bytom [ ] a

[ ] r. č. [ ] bytom [ ],

uzavreli dňa [ ] tento

Zmluva o založení predkupného práva ako vecného práva

1,

[ ] Je jediným vlastníkom nehnuteľnosti:

  • dom č. p. [ ] na parcele p.č. []
  • pozemok parcelné číslo [ ] (zastavaná plocha a nádvorie), výmera [ ] m2
  • pozemok parcelné číslo [ ] (ostatná plocha), výmera [ ] m2,

zapísané u katastrálneho úradu v [ ] na LV č. [ ] pre obec [ ], KÚ [ ].

Výhradne vlastníctvo je uvedené vo vlastnom vyhlásení a kúpnej zmluvy zo dňa [ ] (vklad vlastníckeho práva povolený rozhodnutím katastrálneho úradu v [ ], dňa [ ], č.j. [ ]).

2,

Účastníci tejto zmluvy dohodli predkupné právo pána [ ] a pani [ ] k nehnuteľnostiam, a to ako vecné právo.

Pán [ ] a prípadne ďalší vlastníci alebo spoluvlastníci nehnuteľností uvedených v čl. 1 zhora (právny nástupcovia), sú povinní pre prípad akéhokoľvek scudzenia nehnuteľností alebo podielu na nich ponúknuť ich ku kúpe [ ] a [ ].

Ak iniciujúci predkupné právo z akéhokoľvek dôvodu jeden z oprávnených, má predkupné právo k nehnuteľnostiam sám v plnom rozsahu druhý oprávnený.

3,

Podľa tejto zmluvy všetci účastníci súhlasia, že sa predkupné právo dohaduje bezplatne v súvislosti so zmluvou účastníkov o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti.

4,

Predkupné právo získavajú oprávnenie (podľa článku 2 tejto zmluvy) vkladom do katastra nehnuteľností.

5,

Všetci účastníci tejto zmluvy požadujú, aby podľa nej, na základe ich návrhu vykonal Katastrálny úrad v [ ] v oddiele C listu vlastníctva č. [ ] pre obec [ ], KÚ [ ], zápis vkladu predkupného práva ako vecného práva k nehnuteľnostiam uvedeným v článku . 1. tejto zmluvy pre oprávnené [ ], r. č. [ ], bydlisko [ ] bytom a [ ], r. č. [ ], bydlisko [ ].

6,

Všetci účastníci čestne vyhlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu si všetci účastníci starostlivo prečítali. Vlastnoručným podpisom potvrdzujú, že s jej obsahom súhlasia,

[ ], Dňa [ ]

Podpisy všetkých účastníkovi: [ ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zmluva musí mať vždy písomnou formou. V opačnom prípade je doklad neplatný. Až vkladom do katastra nehnuteľností nadobúda platnosť predkupného práva.

Predkupné právo sa väčšinou zriaďuje ako súčasť kúpnej zmluvy, kedy predávajúci predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať. Predkupné právo je možné zriadiť aj ako samostatnú zmluvou, a v iných súvislostiach, ako je tomu zhora.