Výpoveď PZP – ako ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je pre motoristov na Slovensku povinnosťou zo zákona, no sú situácie, kedy je potrebné túto poistku zrušiť. Vtedy prichádza na rad výpoveď PZP. Či už ide o predaj vozidla, jeho vyradenie z evidencie, alebo prechod k inej poisťovni, proces výpovede PZP je nevyhnutný krok, ktorý si vyžaduje splnenie určitých formálnych náležitostí.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a dodržanie zákonných postupov. Správnym postupom pri výpovedi PZP môžu motoristi ušetriť čas, peniaze a vyhnúť sa nepríjemnostiam spojeným s nesprávnym poistením.

Kľúčové informácie článku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je na Slovensku povinné pre každé motorové vozidlo.

Výpoveď PZP je dôležitý krok, ktorý si vyžaduje dodržanie určitých formálnych náležitostí.

Výpovedná lehota pre PZP je vo všeobecnosti 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Pri výpovedi PZP je potrebné uviesť dôvod výpovede a priložiť relevantné doklady.

Je dôležité uzatvoriť nové PZP pred koncom výpovednej lehoty v pôvodnej poisťovni.

Povinné zmluvné poistenie auta

Povinné zmluvné poistenie auta (PZP) je na Slovensku základným poistením, ktoré musí mať každé motorové vozidlo registrované v evidencii vozidiel. Toto poistenie kryje škody spôsobené tretím osobám na zdraví a majetku pri prevádzke vozidla. Bez platného PZP nemôže byť vozidlo legálne prevádzkované na verejných komunikáciách.

Význam PZP

PZP je základným bezpečnostným opatrením, ktoré chráni všetkých účastníkov cestnej premávky. Jeho hlavné výhody zahŕňajú:

 • Ochrana tretích osôb: Pokrýva škody spôsobené tretím osobám pri dopravnej nehode, vrátane škôd na zdraví a majetku.
 • Právna povinnosť: Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vyžaduje, aby každý majiteľ vozidla uzavrel PZP.
 • Finančná ochrana: Pomáha predchádzať finančným ťažkostiam, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nákladov na náhradu škody po dopravnej nehode.

Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou vozidla iným osobám. Základné krytie sa vzťahuje na:

Škody na zdraví a životepoistenie hradí liečebné náklady, ujmu na zdraví a odškodnenie za trvalé následky úrazu, vrátane smrti
Škody na majetkupoistenie hradí opravu poškodeného vozidla tretích osôb

Okrem základného krytia je možné PZP rozšíriť o pripoistenia, ktoré kryjú rôzne špecifické riziká.

 • GAP poistenie: Toto poistenie kryje rozdiel medzi poistným plnením z PZP a obstarávacou cenou vozidla v prípade jeho krádeže alebo totálnej škody.
 • Úrazové poistenie vodiča a posádky: Toto poistenie vyplatí odškodnenie v prípade úrazu, trvalých následkov, alebo smrti vodiča, či posádky vozidla.
 • Poistenie čelného skla: Toto poistenie kryje opravu, alebo výmenu poškodeného čelného skla.

Je dôležité spomenúť, že PZP je zo zákona povinné a jeho nezaplatenie sa trestá pokutou. Bez uzatvorenia PZP automobil nemôže využívať cestné komunikácie.

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia (PZP) je kľúčovým krokom pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Bez platného PZP nemôže byť vozidlo legálne prevádzkované na verejných cestách.

Krok za krokom k uzatvoreniu PZP

 • Výber poisťovne

Prvým krokom je výber vhodnej poisťovne. Na trhu existuje mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú PZP. Porovnanie ponúk jednotlivých poisťovní pomôže nájsť najlepšiu cenu a podmienky. Je možné využiť online porovnávače alebo sa poradiť priamo s poisťovacím agentom.

 • Vyplnenie žiadosti

Po výbere poisťovne je potrebné vyplniť žiadosť o PZP. Táto žiadosť zahŕňa základné údaje o poistníkovi (meno, adresa, rodné číslo) a údaje o vozidle (značka, model, rok výroby, evidenčné číslo). V niektorých prípadoch môže poisťovňa vyžadovať aj informácie o predchádzajúcich škodách a bezškodovom priebehu.

 • Výpočet poistného

Na základe poskytnutých údajov poisťovňa vypočíta výšku poistného. Cena PZP sa líši v závislosti od viacerých faktorov, ako je vek vodiča, typ vozidla, miesto jeho používania a história škodových udalostí. Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy za bezškodový priebeh alebo za online uzatvorenie poistenia.

 • Podpis zmluvy a platba

Po odsúhlasení podmienok a ceny poistného nasleduje podpis poistnej zmluvy. Platbu poistného je možné uskutočniť jednorazovo alebo v splátkach, podľa dohody s poisťovňou. Dňom úhrady prvého poistného zvyčajne začína platiť poistná ochrana.

 • Potvrdenie o poistení

Po uzatvorení zmluvy a úhrade poistného dostane poistník od poisťovne potvrdenie o poistení, známe ako biela karta, a medzinárodnú kartu poistenca (zelená karta). Tieto dokumenty musí mať vždy pri sebe počas jazdy, pretože slúžia ako dôkaz o platnom poistení.

Výpoveď z povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je síce pre prevádzku motorového vozidla na Slovensku povinné, no v určitých situáciách ho možno vypovedať. 

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa majiteľ motorového vozidla rozhodne vypovedať PZP:

 • zmena poisťovne
 • predaj vozidla
 • ukončenie prevádzky vozidla
 • zmena vlastníka

Dôležitým aspektom je dodržanie termínov pre výpoveď PZP. Vo všeobecnosti platí, že výpoveď PZP je nutné doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Podanie výpovede z PZP

Výpoveď musí byť podaná písomne a obsahovať údaje o poistníkovi, ako sú meno a adresa, údaje o vozidle vrátane evidenčného čísla, značky a typu, číslo poistnej zmluvy a dôvod výpovede. 

Ďalej je dôležité dbať na dodržanie lehoty na podanie výpovede, ktorá je najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. V prípade, že ide o výpoveď z dôvodu predaja alebo vyradenia vozidla, môže byť podaná ihneď po vzniku týchto udalostí. 

Okrem toho je potrebné priložiť k výpovedi relevantné doklady, ako napríklad kópiu kúpnej zmluvy alebo potvrdenie o vyradení z evidencie

Po doručení výpovede by poisťovňa mala zaslať potvrdenie o ukončení poistenia, ktoré je dôležité uchovať ako dôkaz o splnení povinností.

Výpoveď PZP – Kooperativa

Kooperativa poisťovňa patrí medzi popredných poskytovateľov PZP na slovenskom trhu a ponúka širokú škálu produktov a služieb s cieľom splniť rôzne potreby klientov.

Kooperativa poisťovňa ponúka rôzne produkty PZP, ktoré sa líšia rozsahom krytia, limitmi plnenia a cenou. Medzi najobľúbenejšie produkty patria:

 • PZP Standard: Základný produkt PZP, ktorý kryje škodu na majetku a zdraví tretích osôb v zákonných limitoch.
 • PZP Komfort: Produkt PZP s rozšíreným krytím, ktorý okrem zákonného krytia zahŕňa aj poistenie úrazu vodiča a posádky, poistenie batožiny a asistenčné služby.
 • PZP Plus: Najkomplexnejší produkt PZP, ktorý ponúka najširšie krytie a najvyššie limity plnenia.

PZP od Kooperativa sa dá uzatvoriť online na webovej stránke poisťovne alebo osobne na pobočke pôžičky. Tak isto sa dá podať aj výpoveď z PZP.

Kooperativa výpoveď PZP

Výpovednú lehotu pre PZP v Kooperativa poisťovni je nutné dodržať. Vo všeobecnosti platí, že výpoveď je nutné doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. V niektorých prípadoch je možné PZP vypovedať aj s kratšou výpovednou lehotou (do 2 mesiacov od uzavretia zmluvy, do 1 mesiaca po poistnej udalosti).

Výpoveď PZP je možné podať online alebo priamo na pobočke poisťovne.

Pred výpoveďou PZP v Kooperativa poisťovni sa odporúča porovnať ponuky PZP u iných poisťovní, aby človek našiel najvhodnejšie riešenie pre jeho potreby.

Netreba zabudnúť uzatvoriť si nové PZP pred koncom výpovednej lehoty v Kooperativa poisťovni, aby poistenec predišiel pokutám.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a dodržanie zákonných postupov.

Union výpoveď PZP

Ak sa  človek rozhodne ukončiť svoje Povinné Zmluvné Poistenie (PZP) poskytované poisťovňou Union, mal by postupovať podľa stanovených krokov.

Prvým krokom je kontaktovať zákaznícku podporu poisťovne Union a oznámiť im žiadosť o výpoveď poistnej zmluvy. 

Poisťovňa poskytne potrebné informácie o postupe na výpoveď a požadovaných dokumentoch. Následne by mal človek podať písomnú výpoveď obsahujúcu jeho osobné údaje a dôvod ukončenia poistnej zmluvy

Po doručení výpovede poisťovni Union by mal klient obdržať potvrdenie o ukončení poistnej zmluvy

Je dôležité venovať pozornosť konkrétnym podmienkam ustanovených poisťovňou Union, aby bola výpoveď platná a zabezpečila hladký prechod k ukončeniu poistnej zmluvy.

Výpoveď pzp Uniqa online

Výpoveď z PZP motoristi vybavia cez UNIQA online, ale aj na webovej stránke poisťovne alebo priamo návštevou UNIQA poisťovne. 

Vypovedať PZP v UNIQA nie je nič náročné. Klient by mal mať pri sebe dokumenty, ktoré sú potrebné k výpovedi PZP:

 • Číslo poistnej zmluvy
 • RZ vozidla

Potom klient vyplní online formulár priamo na webovej stránke poisťovne. Postup je naozaj jednoduchý:

 • Klient prejde na webovú stránku UNIQA poisťovne a vyplní online formulár s požadovanými údajmi. 
 • Zadá číslo poistnej zmluvy, RZ vozidla a vyberie dátum ukončenia poistenia, ktorý môže byť z preddefinovaných možností alebo si zvolí vlastný dátum. 
 • Uvedie dôvod výpovede (táto informácia je voliteľná) a kontaktné údaje vrátane emailu a telefónneho čísla. 
 • Označí súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov.
 • Nakoniec klikne na tlačidlo „Odoslať“ na odoslanie formulára.

Po odoslaní formulára UNIQA pošle svojim klientom email s potvrdením výpovede PZP. Na svojom účte potom môže klient sledovať ukončenie PZP.

Výpoveď PZP Generali online

Generali Poisťovňa je jednou z najväčších poisťovní na Slovensku a ponúka širokú škálu poistných produktov vrátane povinného zmluvného poistenia.

Výpoveď PZP od Kooperativy je možné podať online alebo písomne. V prípade, že je žiadosť o výpoveď PZP poslaná online, klient vyplní online formulár na webovej stránke poisťovne. 

Allianz výpoveď PZP

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. patrí medzi najväčšie poisťovne na Slovensku a ponúka širokú škálu poistných produktov, vrátane povinného zmluvného poistenia (PZP). PZP Allianz sa vyznačuje komplexným krytím, dostupnými cenami a kvalitnými službami.

PZP Allianz je možné uzatvoriť online na webovej stránke poisťovne, telefonicky cez kontaktné centrum, alebo osobne na pobočke. Pri uzatvorení PZP bude klient potrebovať:

 • Veľký technický preukaz vozidla.
 • Vodičský preukaz všetkých vodičov, ktorí budú vozidlo používať.
 • Doklad o STK a EK, ak je vozidlo staršie ako 4 roky.
 • V prípade pripoistení aj dodatočné doklady, napríklad lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.

Vypovedať zo zmluvy PZP od Allianz je možné, tak ako v predchádzajúcich prípadoch, online alebo priamo na pobočke poisťovne.

Výpoveď PZP – ČSOB

ČSOB poisťovňa ponúka svojim klientom spoľahlivé a výhodné podmienky na uzavretie PZP, pričom sa zameriava na kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov.

Výhody PZP od ČSOB:

 • Komplexné krytie škôd: PZP od ČSOB kryje náklady spojené s náhradou škôd na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú pri prevádzke vozidla.
 • Asistenčné služby: Poisťovňa ponúka asistenčné služby, ktoré môžu byť veľmi užitočné v prípade nehody alebo poruchy vozidla.
 • Online správa poistenia: ČSOB umožňuje pohodlnú správu poistenia online, čo znamená, že človek môže vykonávať zmeny a sledovať stav poistenia z pohodlia domova.
 • Flexibilita a prispôsobenie: PZP od ČSOB je možné prispôsobiť svojim potrebám a vybrať si z rôznych balíčkov a doplnkových poistení.

Povinné zmluvné poistenie od ČSOB poskytuje komplexné krytie a podporu, pričom umožňuje flexibilitu a pohodlie pri správe poistenia. Výpoveď PZP je administratívny úkon, ktorý vyžaduje dodržiavanie stanovených postupov, aby prebehla hladko a bez komplikácií.

Výpoveď PZP Wüstenrot online

Wüstenrot poisťovňa, a.s. patrí medzi renomované poisťovne na Slovensku a ponúka povinné zmluvné poistenie (PZP) s kvalitným krytím a dostupnými cenami.

Ak chce klient ukončiť povinné zmluvné poistenie (PZP) u poisťovne Wüstenrot online, mal by navštíviť  ich oficiálnu webovú stránku a prihlásiť sa do svojho účtu.

Je potrebné vyhľadať formulár na výpoveď, ktorý je potrebné vyplniť s údajmi ako číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla, dátum ukončenia poistenia, dôvod výpovede (voliteľný), a kontaktné údaje. Potom je potrebné označiť súhlas s obchodnými podmienkami a odoslať formulár.