Kooperativa zrušenie PZP – návod, možnosti

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vedením motorového vozidla, známe ako povinné zmluvné poistenie (PZP) má zo zákona povinnosť uzavrieť každý majiteľ vozidla. Toto poistenie kryje napríklad škody pri dopravnej nehode, ale aj náklady spojené s poškodením či krádežou vozidla.

Vybavte si z pohodlia domova to najvýhodnejšie PZP podľa Vašich predstáv. Cez online kalkulačku si môžete porovnať najlepšie ponuky PZP za tie najnižšie ceny.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Dopravné nehody sa nevyhýbajú ani tomu najobozretnejšiemu vodičovi. Čo však robiť v prípade škodovej udalosti? Aké je poistné plnenie pri škodovej udalosti podľa zákona? Je možné PZP vypovedať a ako na to? Aj to sa možno dozvedieť v tomto článku.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Povinné zmluvné poistenie je podľa legislatívy Slovenskej republiky poistenie, ktoré treba uzavrieť pri uzatváraní určitých typov zmlúv.

Tento typ poistenia sa zvyčajne používa na krytie potenciálnych strát alebo škôd, ktoré môžu vzniknúť v prípade porušenia zmluvy.

Najčastejšie sa v súvislosti s povinným zmluvným poistením hovorí o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla. Ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za prípadné spôsobenie škôd pri používaní auta, najčastejšie teda ide o škody spôsobené pri dopravnej nehode.

Poistenie vozidla je podľa zákona povinné pre všetkých majiteľov vozidiel. Táto poistka na auto chráni poisteného pred finančnými stratami v dôsledku nepredvídaných škôd alebo nehôd. Hlavným dôvodom, prečo by si každý majiteľ motorky mal zabezpečiť poistku na motorku, je ochrana proti nečakaným udalostiam.

Poistenie vozidla na Slovensku vo všeobecnosti zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré:

 • v prípade nehody kryje škody na zdraví alebo majetku spôsobené iným osobám; ide o povinné krytie a treba ho zakúpiť pred registráciou vozidla na Slovensku
 • okrem krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám niektoré poistné zmluvy zahŕňajú aj ďalšie poistné krytie, ako napríklad havarijné poistenie, komplexné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám.

Poistený má zo zákonného poistenia zodpovednosti právo na nahradenie:

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
 • škody pri poškodení, zničení, odcudzení či strate veci
 • nákladov spojených s prípadným súdnym sporom, ak poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistené plnenie alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie
 • ušlého zisku

Povinné zmluvné poistenie ako aj nárok na náhradu škôd sa riadi zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Limit poistného plnenia

Podľa zákona ide o najvyššiu hranicu poistného plnenia pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia treba uviesť v poistnej zmluve.

Ak zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

 • 5 240 000 eur za škodovú udalosť, pri ktorej sú zranení či usmrtení, bez ohľadu na ich počet
 • 1 050 000 eur za poškodenie, zničenie, odcudzenie či stratu veci, pri súdnom spore alebo ušlom zisku

Pri uzavretí poistky na auto treba pozorne prečítať podrobnosti o poistnej zmluve a porozumieť limitom krytia a spoluúčasti. Treba tiež poznať výluky v poistnej zmluve, pretože niektoré druhy škôd nemusia byť kryté.

Poistná zmluva na auto sa musí obnovovať každý rok a dátum obnovenia sa líši v závislosti od poistnej zmluvy. Treba obnoviť poistnú zmluvu pred uplynutím jej platnosti, aby nedošlo k zániku poistného krytia.

Zrušenie PZP Kooperativa

Povinné zmluvné poistenie poskytuje napríklad poisťovňa Kooperativa. Poistenie v tomto prípade pokrýva poistenie úrazu vodiča aj posádky vozidla, poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti aj poistenie batožiny.

Čo však robiť v prípade, že chce klient zrušiť PZP v Kooperative?

Podľa zákona poistenie zodpovednosti zaniká v prípade:

 • zániku motorového vozidla
 • prepisom auta na inú osobu v evidencii vozidiel
 • vyradením motorového vozidla z evidencie
 • ohlásením krádeže auta na polícii
 • vrátením dokladu o pzp pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
 • zmenou nájomcu, ak je motorové vozidlo na leasing

Vypovedať poistnú zmluvu možno aj do jedného mesiaca od oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. Ak je človek poistený napríklad v Kooperative, výpoveď PZP treba podať písomne. Výpovedná lehota podľa zákona trvá jeden mesiac od doručenia písomného oznámenia.

PZP zaniká aj v prípade, ak poistenie nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistenie zodpovednosti, známe ako PZP, je podľa zákona povinné, v prípade ak si majiteľ auta nesplní túto povinnosť a neuzavrie povinné zmluvné poistenie, môže dostať pokutu do výšky 3 320 eur.

Kooperativa výpoveď PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla môže zaniknúť výpoveďou zo strany poisťovne alebo poistníka najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistné obdobie pri PZP trvá jeden rok.

Ak to umožňujú poistné podmienky, možno vypovedať PZP v poisťovni do 2 mesiacov od uzavretia, plynie pri tom 8-denná výpovedná lehota.

Vypovedať PZP možno aj do jedného mesiaca po poistnej udalosti, v tomto prípade výpovedná lehota trvá jeden mesiac.

Žiadosť o zrušenie PZP v Kooperative si možno stiahnuť z webu poisťovne. V Kooperative výpoveď PZP možno podať aj online cez internetovú stránku poisťovne.

PZP Kooperativa

Povinné zmluvné poistenie v Kooperative možno uzavrieť aj online. Poistenie obsahuje povinné zmluvné poistenie vozidla a k tomu poisťovňa ponúka aj rôzne doplnkové služby. Ide napríklad o pomoc pri strate kľúčov, defekte, odťahovaní auta, ale napríklad aj pomoc v prípade krádeže a podobne.

Kooperativa ponúka dva druhy poistného krytia zodpovednosti za škody spôsobenú pri dopravnej nehode.

Variant poistenia Partner

 • kryje škody do 5 240 000 eur za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní
 • škoda do 1 050 000 eur za škodu na majetku a ušlého zisku

Variant poistenia Europartner

 • škoda do 5 240 000 eur za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní
 • škoda do 2 050 000 eur za škodu na majetku a ušlého zisku

Na cestách sa môže prihodiť dopravná nehoda každému z nás aj pri najväčšej obozretnosti. Čo teda robiť v prípade nehody a ako nahlásiť škodovú udalosť?

V prípade, ak škodovú udalosť spôsobil poistenec, tak má povinnosť vznik škodovej udalosti nahlásiť poisťovni do 15 dní od jej vzniku, ak vznikla na Slovensku. Škodovú udalosť v zahraničí treba nahlásiť do 30 dní od jej vzniku. Pre nahlásenie poistnej udalosti v Kooperative je potrebné pripraviť si tieto doklady:

 • veľký technický preukaz
 • vodičský preukaz
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky

Stačí kópia alebo sken dokladov, ktoré je spolu s vyplneným hlásením možno poslať Kooperative aj cez elektronický formulár prostredníctvom webu poisťovne, prípade cez mobilnú aplikáciu alebo doručením určeného tlačiva na adresu poisťovne.

Ak je poistenec poškodený, môže túto skutočnosť Kooperative nahlásiť prostredníctvom elektronického formulára alebo telefonicky.

Pri hlásení škodovej udalosti treba nasledujúce doklady:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlási
 • technický preukaz – EČV + údaje o vozidle
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah
 • ak je vozidlo nepojazdné, treba nahlásiť miesto, kde je vozidlo uložené a kde možno vykonať obhliadku
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Všetky potrebné informácie má Kooperativa zverejnené na svojej internetovej stránke.

Vybaviť si najvýhodnejšie PZP nebolo nikdy jednoduchšie. Pár klikmi cez našu online kalkulačku si vyberete to najlacnejšie PZP na mieru pre Vás.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Ako riešiť škodovú udalosť?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je druh poistenia, ktoré je na Slovensku povinné a pokrýva náklady spojené s dopravnými nehodami. Poistenie má pomôcť obom účastníkom nehody získať späť všetky straty spojené s nehodou.

Pri uplatnení nároku na náhradu škody pri dopravnej nehode treba najprv získať kópie policajnej správy, v ktorej sa podrobne opíšu udalosti nehody. Túto správu potrebuje poisťovňa na určenie toho, kto je zodpovedný a aká je výška škody.

Po získaní policajnej správy treba kontaktovať poisťovňu. Poisťovňa bude musieť byť informovaná o nehode a bude potrebovať policajnú správu a všetky ostatné dôkazy súvisiace s nehodou. Poisťovňa následne posúdi nárok a určí rozsah škody a výšku náhrady.

Poisťovňu treba informovať aj o všetkých zraneniach alebo iných nákladoch na liečbu, ktoré súvisia s nehodou. Tieto informácie sú pri posudzovaní nároku nevyhnutné, pretože poisťovňa musí určiť, či sa na zranenia vzťahuje poistná zmluva.

Po posúdení nároku poisťovňa rozhodne o vyplatení odškodnenia. Ak je nárok uznaný, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu odškodnenia. Ak je nárok zamietnutý, poistená strana sa môže proti rozhodnutiu odvolať.

V niektorých prípadoch môže poisťovňa požadovať, aby účastníci nehody uzavreli dohodu o urovnaní. V tejto dohode sa uvedú podmienky vyrovnania a určí sa, kto bude zodpovedný za zaplatenie náhrady škody.

Po urovnaní škody môžu účastníci nehody pokračovať v opravách. V závislosti od rozsahu škody treba vykonať opravu okamžite alebo v priebehu určitého obdobia.

Na záver treba pochopiť proces likvidácie poistnej udalosti pri dopravnej nehode z povinného zmluvného poistenia. Tento proces si vyžaduje získanie policajného protokolu, informovanie poisťovne o udalosti a predloženie všetkých dôkazov súvisiacich s nehodou.

Po posúdení nároku poisťovňa rozhodne o vyplatení odškodnenia. V niektorých prípadoch môže poisťovňa žiadať, aby účastníci nehody uzavreli aj dohodu o urovnaní, aby sa určilo, kto bude zodpovedný za úhradu škody. Nakoniec sa po urovnaní škody môže vykonať oprava.