Výpoveď v skúšobnej dobe – čo by mala obsahovať, vzor

Výpoveď v skúšobnej dobe je súčasťou pracovnoprávnych vzťahov a je relevantná pre všetkých zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v skúšobnej dobe. Táto doba je určená na overenie schopnosti pracovníka vykonávať si pridelené úlohy a zároveň mu umožňuje zoznámiť sa s pracovným prostredím a kultúrou spoločnosti.

Výpoveď v skúšobnej dobe je právnym nástrojom, ktorým môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, pokiaľ spĺňa určité zákonné podmienky.

Je možné dostať výpoveď v skúšobnej dobe?

V pracovnom svete existuje viac pracovných zmlúv, ktoré upravujú vzťah zamestnanca a zamestnávateľa. Jedným z nich je aj skúšobná doba, ktorú si môže zamestnávateľ stanoviť pri nástupe nového pracovníka. Ide o dočasné obdobie, v ktorom sa overuje zodpovednosť a spôsobilosť zamestnanca v práci a zároveň aj vzájomná kompatibilita s pracovným kolektívom.

V praxi sa môže stať, že z rôznych dôvodov zamestnávateľ uvažuje o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Avšak, často sa objavuje otázka, či sú výpovede v tejto dobe vôbec možné a ak áno, akým spôsobom môžu byť podané.

Základnou informáciou je, že zákon upravuje možnosť ukončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, a to nielen zo strany zamestnávateľa, avšak aj zo strany zamestnanca.

Pracovník môže ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe aj bez udania dôvodu. Takisto zamestnávateľ má právo ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe bez udania dôvodu.

Ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe nie je až také jednoduché v prípade tehotných žien, matiek do konca 9. mesiaca po pôrode, ako aj dojčiacich žien. Zamestnávateľ tak môže urobiť iba vo výnimočných prípadoch, tie však nemôžu súvisieť s tehotenstvom alebo materstvom a takúto výpoveď musí zamestnávateľ písomne odôvodniť.

Vzor výpovede v skúšobnej dobe

Vzor výpovede v skúšobnej dobe je dokument, ktorý slúži ako pomôcka pre reálny dokument formálneho ukončenia pracovného pomeru v období skúšobnej doby.

Meno, priezvisko, adresa zamestnanca

Meno zamestnávateľa
Adresa

Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Týmto Vám oznamujem, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa…

ukončujem

podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe ku dňu…..

V…………………dňa……………………

……………………………………..
podpis zamestnanca

Vzor výpovede v skúšobnej dobe je teda dôležitý pre všetkých tých, ktorí nevedia presne, ako formulovať tento dokument, ktorým sa zakončuje pracovný pomer v období skúšobnej doby.

Výpoveď v skúšobnej dobe musí byť písomná a musí obsahovať presný dátum ukončenia pracovného pomeru. Dôležité je mať urobenú kópiu výpovede, aby sa zabránilo prípadným nedorozumeniam. Odporúča sa tiež výpoveď podať v písomnej podobe aj osobne, aby sa opäť potvrdilo jej dodanie.

Výpoveď v skúšobnej dobe je právom a povinnosťou zamestnanca aj zamestnávateľa. Dôležité je dodržiavať stanovené zákonné podmienky a postupy, aby sa predišlo prípadným neskorším problémom.

Vzor výpovede v skúšobnej dobe vo Worde

Vypovedanie z pracovného pomeru je nepríjemná, avšak niekedy nevyhnutná situácia. Ak sa zamestnanec nachádza v skúšobnej dobe a rozhodol sa ukončiť pracovný pomer, musí postupovať podľa stanovených pravidiel. Jedným z dôležitých dokumentov, ktorý musí predložiť, je výpoveď. Existuje viacero vzorov výpovede v skúšobnej dobe vo Worde, ktoré sa dajú nájsť na internete.

Výpoveď vo Worde je štandardizovaným dokumentom, ktorý musí obsahovať určité informácie. Je dôležité dodržať správny formát a naznačiť dôležité údaje:

  • Na začiatku dokumentu je potrebné uviesť dátum vytvorenia výpovede a úplnú adresu. Pod tým sa uvedú údaje o spoločnosti, vrátane adresy a názvu.
  • V prvom odseku výpovede sa zvykne uvádzať, že sa tento dokument píše ako výsledok rozhodnutia ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe.
  • V druhom odseku je vhodné uviesť dátum, kedy zamestnanec začal pracovať, a názov pozície, ktorú má.
  • V treťom odseku sa môže uviesť, avšak nemusí, dôvod ukončenia pracovného pomeru.
  • Ďalej sa môže uviesť aj dátum, kedy chce zamestnanec ukončiť pracovný pomer.
  • Danú výpoveď netreba zabudnúť podpísať.

Odporúča sa zároveň priložiť kópiu pre spoločnosť a zachovať si originál pre svoje vlastné záznamy.

Vzor výpovede v skúšobnej dobe vo Worde by mal byť jednoduchý a presný dokument, ktorý dodržiava stanovené pravidlá. Výpoveď je oficiálny dokument, preto by mal byť záujemca opatrný a dávať pozor, aby spĺňal náležité kritériá.

Kde nájsť tlačivo výpovede v skúšobnej dobe vo formáte .pdf?

Ak človek hľadá tlačivo výpovede v skúšobnej dobe, je dôležité vedieť, kde ho nájde vo formáte .pdf. Tu je niekoľko tipov:

  • Online webové stránky: Tlačivo výpovede v skúšobnej dobe vo formáte .pdf je možné si jednoducho vyhľadať na internete. Na rôznych webových stránkach sú k dispozícii vzorové tlačivá výpovede v skúšobnej dobe vo formáte .pdf, ktoré je možné skopírovať a upraviť podľa svojich potrieb.
  • Webové stránky ministerstiev alebo iných organizácií. V niektorých prípadoch je možné nájsť vzor výpovede v skúšobnej dobe na webových stránkach orgánov štátnej správy, ako je napríklad Ministerstvo práce či Inštitút pre sociálnu politiku. Stačí si prehľadať webové stránky týchto organizácií a vyhľadať tlačivo vo formáte .pdf.
  • Stránky s právnymi informáciami. Existujú aj webové stránky, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie právnych informácií a radov. Na týchto stránkach sa často nachádzajú vzory rôznych dokumentov, vrátane výpovede v skúšobnej dobe. Stačí si prehľadať webové stránky týchto portálov a vyhľadať tlačivo vo formáte .pdf.
  • Úrad práce. V prípade, že človek nemá prístup k internetu alebo nechce hľadať vzor výpovede v skúšobnej dobe online, môže sa obrátiť na úrad práce. Tam mu môžu poskytnúť tlačivo v potrebnom formáte alebo ho vytlačia.

Všetky tieto možnosti sú veľmi jednoduché a dostupné pre každého. V prípade, že človek potrebuje vyhotoviť výpoveď v skúšobnej dobe a chce ju mať vo formáte .pdf, má možnosť si ju zabezpečiť rýchlo a jednoducho.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je jednou z možných foriem odchodu zamestnancov z firmy. Skúšobná doba je obdobie, kedy zamestnanec je nový v pracovnom prostredí a jeho zamestnávateľ má možnosť vyhodnotiť jeho pracovné výkony a schopnosti. Zároveň aj zamestnanec má príležitosť presvedčiť sa, či sa práca v danej firme javí ako vhodná pre neho.

V skúšobnej dobe môže dôjsť k ukončeniu pracovného pomeru z rôznych dôvodov. Zamestnanec sa môže rozhodnúť odísť z vlastnej iniciatívy, ak sa mu práca nepáči alebo mu nevyhovuje. Zamestnávateľ naopak môže ukončiť pracovný pomer z rôznych dôvodov, ako sú nedostatočná pracovná výkonnosť, nesplnenie stanovených cieľov, porušenie pracovného poriadku alebo pracovného kontraktu.

V každom prípade, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe má závažné dôsledky pre obe strany. Pre zamestnanca to môže znamenať stratu pracovného miesta a finančných príjmov, avšak aj zhoršenie jeho pracovnej reputácie a ťažkosti pri hľadaní novej práce.

Pre zamestnávateľa môže znamenať stratu času a investícií do nového zamestnanca, ktorý sa ukázal ako nevyhovujúci, avšak aj náklady spojené s nájdením a zaškolením ďalšieho kandidáta.

Preto je dôležité, aby obe strany si v skúšobnej dobe ujasnili svoje očakávania a potreby. Zamestnanec by mal byť motivovaný a odhodlaný ukázať svoje pracovné zručnosti a schopnosti, zatiaľ čo zamestnávateľ by mal poskytovať primerané podmienky a spätnú väzbu na jeho prácu.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a potenciálne problémy

Ak sa vyskytnú problémy, je dôležité o nich otvorene hovoriť a hľadať riešenia, a nie sa rovno uchýliť k ukončeniu pracovného pomeru.

V prípade, že sa napriek snahám nedosiahne spokojnosť oboch strán, môže dôjsť k skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Je dôležité dodržať stanovený termín vypovedania a v prípade potreby aj vyriešiť finančné a pracovnoprávne záležitosti.

Skúšobná doba sa tak ukazuje ako dôležité obdobie pre zamestnanca, ktoré mu umožňuje presvedčiť sa o vhodnosti pracovného miesta, a zároveň aj pre zamestnávateľa, ktorý má možnosť zistiť, či nový zamestnanec bude prínosom pre firmu.

Je dôležité, aby obe strany pochopili dôsledky ukončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe a aby sa snažili o vzájomnú spoluprácu a komunikáciu, aby sa takéto situácie dali predchádzať a minimalizovať.