Vzor žaloby družky na určenie, že je dedičkou zo zákona

ŽALOBA DRUŽKY NA URČENIE , ŽE JE DEDIČKOU ZO ZÁKONA

(§ 475 ods. 1 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu:

dvojmo

Žalobkyňa: [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ] Žalovaný: [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ]

o určenie, že žalobkyňa je dedičkou zo zákona po zomretom

A.

Dňa [ ] zomrel môj druh [ ]. Deti nemal, a jeho rodičia aj manželka už aj zomreli. Jediným súrodencom je žalovaný. Závet druh nezanechal.
Dôkaz: výsluch účastníkov

spis Okresného súdu [ ], spisová značka [ ]

B.

So zomretým [ ] sme od [ ] až do jeho smrti nepretržite žili ako druh a družka. Spoločne sme po túto dobu bývali, hospodárili, uhrádzali náklady na svoje potreby, a ja som v súvislosti s tým viedla spoločnú domácnosť.
Dôkaz: výsluch účastníkov

výsluch svedkyne – susedky [ ], bytom [ ]

C.

S [ ] žila po dobu dlhšiu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, a starala som o našu spoločnú domácnosť.

Keďže žalovaný tieto skutočnosti popiera, bolo mi rozhodnutím Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] Uložené, aby som do 2 mesiacov podala na Okresnom súde v [ ] žalobu na ich určenie.
Dôkaz: pozri článok A. a B.

rozhodnutie Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ]

D.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že žalobkyňa [ ] žila s poručiteľom [ ], ktorý zomrel dňa [ ] v [ ], v spoločnej domácnosti najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou, a z tohto dôvodu starala o spoločnú domácnosť.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady rokovania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis: ……………………

Súdny poplatok činí [ ] EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Ak nededia po ručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel alebo partner, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa .