Vzor vlastnoručného závetu

VLASTNORUČNÝ ZÁVET

(§ 476 a nasl. Obč. Zák.)

Závet

Ja dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti po zrelom uvážení tento závet:

Dedičom svojho osobného automobilu značky [ ], ŠPZ [ ] ustanovujem [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ].

Dedičkou obrazu s názvom [ ] od akademického maliara [ ] ustanovujem [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ].

Dedičkou ostatného môjho majetku ustanovujem [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ].

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Závet môže zriadiť iba fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a ktorá nebola tejto spôsobilosti zbavená alebo jej nebola obmedzená súdom. Závet možno zriadiť iba písomne.

Pozri poznámku na vzor týkajúcim sa vlastnoručný závetu aj závetu nenapísané vlastnou rukou poručiteľa.