Vzor vlastnoručného závetu – ako napisať 2024

Posledná vôľa je právny dokument, ktorý sa často vytvára s cieľom zabezpečiť, aby sa majetok osoby po smrti rozdelil v súlade s jej želaním. Aké formy môže mať závet? Kto môže napísať závet? Ako závet napísať?

Pre každého je dôležité mať platnú, aktuálnu a formálnu poslednú vôľu. Bez platnej poslednej vôle určia zákony štátu, ako sa rozdelí majetok zosnulého a kto ho dostane.

Posledná vôľa – závet

Posledná vôľa je zvyčajne napísaná poručiteľom a poskytuje pokyny na rozdelenie majetku medzi členov rodiny, priateľov alebo charitatívne organizácie. Môže obsahovať aj pokyny na usporiadanie pohrebu, preferencie darovania a iné špeciálne požiadavky. Po vykonaní poslednej vôle si poručiteľ môže byť istý, že jeho posledné želania budú rešpektované.

Závet nie je priamo definovaný, no je možné ho charakterizovať ako právny akt, ktorého cieľom je zabezpečenie majetku fyzickej osoby po smrti.

Typy poslednej vôle

Závet je dôležitý právny dokument a treba ho brať vážne. Existuje niekoľko rôznych typov posledných vôle a testamentov, ktoré možno vytvoriť v závislosti od jedinečných želaní a potrieb jednotlivca. 

Štandardná alebo jednoduchá posledná vôľa sa najčastejšie používa a je prispôsobená tým, ktorí majú menej majetku a menej dedičov, ako sú napríklad tí, ktorí nie sú zosobášení. Tento typ závetu možno vytlačiť pomocou formulára online alebo z knihy formulárov. 

Zložitejšia posledná vôľa a závet sa môže vytvoriť v závislosti od množstva majetku, jednotlivcov alebo príjemcov, ktorým ich ponechať. Tento typ závetu môže zahŕňať použitie trustov a iných špecifických pokynov a môže ho vytvoriť právnik alebo právny poradca. V oboch prípadoch by posledná vôľa a závet mali byť vyhotovené zákonným spôsobom a podpísané určeným zástupcom, aby boli platné.

Náležitosti poslednej vôle

Občiansky zákonník opisuje náležitosti závetu, ktoré nesmú byť opomenuté. V prípade, že tieto náležitosti nie sú splnené, závet je neplatný. 

Základným údajom platného závetu je dátum. Závet by mal obsahovať deň, mesiac a rok, v ktorom bol dokument podpísaný. Pri nesplnení podmienky, je závet automaticky neplatný.

Ďalším údajom, náležitosťou, ktorú musí závet obsahovať, je riadne vyjadrenie a určenie komu je majetok a v akej výške odkázaný. Napríklad či daná osoba odkazuje celý svoj majetok alebo odkazuje len časti svojho majetku a určitým osobám. 

V neposlednom rade musí závet obsahovať podiely – výška v akej dedič dedí; a taktiež musí ustanoviť dedičov. V prípade, že závet neobsahuje informáciu o výške podielov, všetci dediči dostanú rovnaký podiel z majetku poručiteľa.

Kto môže napísať závet

Závet môže napísať každý, kto je plnoletý a zdravý. Testament je právny dokument, ktorý slúži na načrtnutie toho, ako si osoba želá, aby bol jej majetok rozdelený po jej smrti. Zákon tiež vyžaduje, aby bol závet jednotlivca podpísaný v prítomnosti najmenej dvoch svedkov, ktorí môžu svedčiť o tom, že dokument je platným závetom. Akékoľvek menšie zmeny závetu jednotlivca musia byť pridané vo forme kodicilu, ktorý je právnym doplnkom k existujúcemu závetu.

Prečo je dôležité mať závet

Závet načrtáva, ako sa rozdelí majetok zosnulej osoby, vymenúva exekútora, ktorý vykoná ich pokyny, a často vymenúva poručníka pre všetky maloleté deti. Je nevyhnutné mať poslednú vôľu a testament, aby sa zabezpečilo, že želania budú splnené aj po ich odovzdaní.

Bez poslednej vôle môže súd nariadiť rozdelenie majetku, čo nemusí byť v súlade so želaním zosnulého. Okrem toho, bez poslednej vôle a závetu môže byť pre pozostalú rodinu a priateľov ťažké pochopiť, čo zosnulý chcel za svoj majetok. Je tiež dôležité podľa potreby aktualizovať poslednú vôľu, pretože zmeny v živote môžu spôsobiť, že dokument bude neplatný.

Ako napísať závet 

Napísanie závetu je dôležitou finančnou a právnou úlohou. Na začiatku to môže byť zastrašujúce, ale existujú určité základy, ktoré môžu pomôcť pri písaní závetu.

Odporúča sa začať s konzultáciou s právnikom, aby poručiteľ pochopil zákonnosť písania závetu. V závislosti od zákonov v jurisdikcii môžu byť určité podrobnosti požadované alebo zakázané.

Ďalším krokom je zhromaždenie všetkých potrebných informácií. Zhromaždite dokumenty pre všetky účty poručiteľa, ako sú penzijné plány, životné poistenie alebo investície, ako aj mená a kontaktné informácie na svojich dedičov, ak nejaké má. Poručiteľ by mal tiež zhromaždiť všetky dokumenty a dokumenty týkajúce sa nehnuteľností, ktoré sa týkajú akéhokoľvek dlhu, ktorý má.

Keď sú zorganizované všetky potrebné informácie, môže sa začať písať závet. Odporúča sa začať identifikáciou rôznych aktív, ktoré poručiteľ vlastní, vrátane vecí, ako sú peniaze, majetok a investície, a mal by určiť, kto čo zdedí. Je dôležité, aby bol jazyk jasný a konkrétny, aby nedošlo k zámene.

Nakoniec je potrebné uistiť sa, že poručiteľ má správnych svedkov. V závislosti od zákonov vo vašej jurisdikcii možno bude musieť mať svedkov, aby bol dokument právne záväzný. Keď napíše závet a bude mať potrebné podpisy od svedkov, uloží dokument na bezpečnom mieste.

Pri spisovaní závetu by mali byť prítomní svedkovia.

Vlastnoručný závet

Ručne písaný závet, tiež známy ako holografický závet, je písomný dokument, ktorý zanecháva pokyny o tom, kto dostane majetok a majetok osoby po jej smrti. Na rozdiel od štandardných závetov, ktoré musia byť svedkami a ktoré si často vyžadujú špecializovaný právny jazyk, ručne písaný závet je jednoduchý, vlastnoručne vytvorený dokument, ktorý je právne záväzný – za predpokladu, že spĺňa určité kritériá. 

Prvoradou požiadavkou na platný vlastnoručne napísaný závet je, že musí byť napísaný vlastnou rukou poručiteľa, to znamená, že ho nemožno napísať ani vytlačiť z počítača. Závet musí podpísať a datovať aj závet, aby bol považovaný za platný.

Ručne písané závety môžu byť užitočné pre ľudí, ktorí majú základné želania a obmedzený majetok. Ich vytvorenie je lacnejšie ako štandardné závety, pretože nevyžadujú služby právnika alebo iného odborníka na právne dokumenty. V konečnom dôsledku najlepšia voľba pre vôľu človeka závisí od jeho potrieb.

Závet – vzor

VLASTNORUČNÝ ZÁVET

(§ 476 a nasl. Obč. Zák.)

Závet

Ja dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti po zrelom uvážení tento závet:

Dedičom svojho osobného automobilu značky [ ], ŠPZ [ ] ustanovujem [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ].

Dedičkou obrazu s názvom [ ] od akademického maliara [ ] ustanovujem [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ].

Dedičkou ostatného môjho majetku ustanovujem [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ].

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Napísanie závetu môže predísť rodinným nezhodám a hádkam o majetok.

Odvolanie závetu

Odvolanie závetu je proces, ktorým môže byť predtým napísaný závet vyhlásený za neplatný. Zrušenie závetu môže vykonať buď poručiteľ, alebo súd. Vo všeobecnosti závetca podpíše dokument o zrušení, čím sa akýkoľvek existujúci závet stane úplne neplatným. Aby bolo odvolanie závetu právne záväzné, dokument musí byť svedkom a podpísaný dvoma dospelými osobami.

Odvolanie by malo byť podpísané aj v prítomnosti svedkov, aj keď to nie je potrebné vo všetkých štátoch. Niektoré štáty navyše vyžadujú, aby bol dokument o zrušení notársky overený. Ak chce poručiteľ odvolať závet, je dôležité zabezpečiť, aby tak urobil spôsobom, ktorý je právne záväzný.

Odvolanie závetu – vzor

Ja dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ], uskutočňujem toto odvolanie závetu:

Dňa ……. som napísal vlastnou rukou závet, v ktorom som ustanovil za dediča celého majetku ………., rodné číslo, …….. trvale bytom. Závet som uložil u notára JUDr. …….. na notárskom úrade, ……. dňa.

Tento svoj závet odvolávam.

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Výhody spísania poslednej vôle

Mať závet je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré môže človek urobiť, aby sa uistil, že jeho želania budú splnené, ak zomrie. Mať závet je skvelé, pretože umožňuje špecifikovať, kto dostane majetok, takže nie je priestor na konflikty.

Vytvorením právne záväzného dokumentu môžu byť želania poručiteľa a jeho túžby rešpektované v prípade jeho smrti. Závet môže tiež pomôcť blízkym vyhnúť sa dedičským sporom a drahým právnym poplatkom. Nakoniec, vypracovanie závetu môže pomôcť získať pokoj, pretože poručiteľ vie, že jeho želania budú rešpektované.

Závet, ktorý vyžaduje vydedenie potomka je veľmi citlivá a zložitá záležitosť, ktorá môže mať významný vplyv na rodinné vzťahy a môže viesť k právnym sporom. Je dôležité starostlivo zvážiť takéto rozhodnutie a poradiť sa s právnikom.

Pre dedičov je dobrou správou to, že daň z dedičstva bola zrušená v súvislosti s daňovou reformou, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2004.