Vzor žaloby na náhradu škody vzniknutej na prevzatej zásielke

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREVZATEJ ZÁSIELKE, PODANÁ PROTI ZASIELATEĽOVI

Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu)
Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ]

Žaloba o zaplatenie [   ], – EUR

I.

Žalobca uzavrel dňa [   ] so žalovaným v jeho prevádzkarni v [   ] zasielateľskú zmluvu, podľa ktorej sa žalovaný zaviazal obstarať prepravu kvetov, záhradkárskych potrieb a keramického tovaru z [   ] do [   ].

Súčasťou zmluvy bol záväzok odporcu predmetný tovar pri preprave po železnici riadne naložiť a zabezpečiť, v mieste určenia vyložiť a dopraviť do našej prevádzky v [   ], ul. [   ].

Dôkaz: zmluva z [   ] (príloha 1)

II.

Tovar, uložený vo [   ] prepravkách, žalovaný v súlade so zmluvou prevzal dňa [   ]. Ako z následnej korešpondencie vyplynulo, tovar podal žalovaný na prepravu po železnici dňa [   ] v žel. stanicu [   ].

Zásielku prevzala naša prevádzka v mieste určenia dňa [   ] od žalovaného, pričom bolo pri kontrole zistené, že chýba [   ] prepraviek so záhradníckymi potrebami, o čom bol spísaný zápis.

Dôkaz: doklad o prevzatí z [   ], potvrdený žalovaným (príloha 2)

zápis s pracovníkom žalovaného, spísaný dňa [   ] (príloha 3)

III.

Listom z [   ], ku ktorému sme pripojili zápisnicu z predchádzajúceho dňa (príloha 3), sme upozornili žalovaného na nesplnenie záväzku zo zasielateľskej zmluvy a požiadali ho o urýchlené splnenie zmluvy a doručenia zostávajúcich [   ] prepraviek s tovarom.

Žalovaný obratom oznámil, že prešetrí okolnosti straty časti zásielky, event. vykoná reklamáciu u dráhy, a to listom z [   ].

Dôkaz: list žalobcu z [   ] (príloha 4)

list žalovaného z [   ] (príloha 5)

IV.

Vzhľadom k tomu, že na ďalšie urgencii žalovaný nereagoval, listom z [   ] sme uplatnili u neho požiadavku na náhradu vzniknutej škody v sume [   ], – EUR. Žalovaný však odmietol škodu nahradiť s tým, že vec nebola doposiaľ dráhou vybavená.

Dôkaz: list z [   ] so špecifikáciou škody (príloha 6)

oznámenie žalovaného z [   ] (príloha 7)

V.

Pretože na ďalšiu našu upomienku (príloha 8) žalovaný nijako nereagoval a z hľadiska nášho práva na náhradu vzniknutej škody je nerozhodné, kedy a v akom štádiu plnenia zmluvy žalovaným došlo k strate časti ním prevzatého tovaru, žiadame, aby súd vydal tento

rozsudok:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi [   ], – EUR a uhradiť mu trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

Dvojmo

Prílohy: 1 – 8 podľa textu

Súdny poplatok [   ], – EUR nalepený v kolkoch na originálu žaloby

………………………. Podpis

[   ] a.s., [   ] JUDr. [   ], Prokurista

Príklad žaloby vychádza z úpravy zodpovednosti zasielateľa za škodu (§ 603 ods. 2 obch. Zák.) Vzniknutú príkazcovi v rámci plnenia záväzkov zo zasielateľskej zmluvy (§ 601 a nasl. Obch. Zákonníka), pričom je potrebné ešte doplniť, že za prípadné škody na veciach, ktoré zasielateľ prevzal a má pri sebe, zodpovedá v zmysle ust. § 526 obch. zákonníka ako opatrovateľ zo zmluvy o uložení veci.

V prípade, že zasielateľ realizuje sám prepravu zásielky (§ 605), zodpovedá za škody vzniknuté pritom na zásielke ako dopravca podľa § 622 a § 624 obch. zákonníka.