Vzor žaloby na určenie neplatnosti závetu

ŽALOBA NA URČENIE NEPLATNOSTI ZÁVETU

(§ 476 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu:

Kolky za [33] EUR

o určenie, že zosnulý nepísal a nepodpísal závet

I.

Dňa [ ] zomrel môj otec [ ]. V dedičskom pojednávaní vedenom na Okresnom súde v [ ] pod spisovou značkou [ ] predložila žalovaná závet z [ ], ktorú podľa jej tvrdenia napísal a podpísal môj otec a v ktorej bola žalovaná ustanovená dedičkou všetkého jeho majetku.
Svedectvo: – výsluch všetkých účastníkov

– spis Okresného súdu v [ ], spisová značka [ ] – závet z [ ]

II.

Písmo, ktorým je písaný a podpísaný spomínaný závet nezodpovedá písmu môjho otca. Otec písal a podpisoval sa inak.
Svedectvo: – výsluch všetkých účastníkov – závet z [ ] – rôzne doklady a listy vlastnoručne písané mojím otcom v poslednej dobe, pred jeho smrťou (predložím pri rokovaní)

– znalecký posudok z odboru písmoznalectva

III.

Keďže namietam, že predloženú závet vlastnoručne napísal a podpísal môj zosnulý otec, bolo mi ako jeho jedinému dedičovi zo zákona rozhodnutím Okresného súdu v [ ] z [ ], č.j [ ] uložené, aby som do 2 mesiacov podal na Okresnom súde v [ ] žalobu na určenie mnou tvrdené skutočnosti.
Svedectvo: – výsluch účastníkov

– spis Okresného súdu v [ ], spisová značka [ ] – rozhodnutie Okresného súdu v [ ] z [ ], č.j. [ ]

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že poručiteľ [ ], zosnulý dňa [ ] v [ ], vlastnoručne nenapísal a nepodpísal závet napísanú dňom [ ], podľa ktorej bola dedičom poručiteľa ustanovená žalovaná.

Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady rokovania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis: ……………

Súdny poplatok činí [33]EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000