Vzor žaloby na určenie poručiteľovho majetku

ŽALOBA NA URČENIE PORUČITEĽOVHO MAJETKU

Okresnému súdu v [ ]

Dvojmo

Žalobca:
[], r.č .: [ ], trvale bytom [ ]
Žalovaný:
[], r.č .: [ ], trvale bytom [ ]

Kolky za [33] EUR

o určenie, že otec účastníkov vlastnil v čase svojej smrti zlaté vreckové hodinky a zlatú reťaz

I.

Dňa [ ] zomrel náš otec [ ], ktorý v čase svojej smrti žil v rodinnom domčeku spoločne so žalovaným. Závet nezanechal.

Žalovaný [ ] je môj brat ďalšieho súrodenca nemáme, a naša matka zomrela už pred ôsmimi rokmi.
Svedectvo
– výsluch účastníkov
– spis Okresného súdu v [ ], spisová značka [ ]

II.

Otec mal v čase svojej smrti okrem iných vecí, ktoré boli ako majetok otca zistené v dedičskom konaní zlaté vreckové hodinky značky [ ] so silnou zlatou reťazou. Tieto veci som u otca medzi jeho vecami videl naposledy dva dni pred jeho smrťou.
Svedectvo
– výsluch účastníkov
– výsluch svedka (otcov priateľ) [ ], bytom [ ]
– spis Okresného súdu v [ ], spisová značka [ ]

III.

Žalovaný tvrdí, že otec tieto zlaté hodinky nikdy nemal a v jeho byte nie sú. Preto mi bolo rozhodnutím Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] Uložené, aby som do 2 mesiacov na Okresnom súde v [ ] podal žalobu na určenie, že poručiteľ – náš otec tieto veci vo svojom vlastníctve v čase svojej smrti mal.
Svedectvo
– výsluch účastníkov
– spis Okresného súdu v [ ], spisová značka [ ]
– rozhodnutie Štátneho notárstva v [ ] z [ ] č.j. [ ]

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že poručiteľ [ ], ktorý zomrel dňa [ ] v [ ], mal vo svojom vlastníctve v čase svojej smrti zlaté vreckové hodinky značky [ ] so silnou zlatou reťazou.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]
                                                                                                       Podpis: …………………

Súdny poplatok činí [33] EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]