Žaloba na určenie povinnosti zdržať sa zásahu do výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

Žaloba na určenie povinnosti zdržať sa zásahu do výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

151n ods. 1, Občiansky zákonník)

Okresnému súdu v []

Žalobca:

[  ], Narodený [  ], r. č. [   ], Bydlisko [  ]
Žalovaný:
[   ], Narodený [   ], r. č. [  ], Bydlisko [   ]

o stanovení povinnosti zdržať sa zásahov do práva používať miestnosť v chate

I.

Dňa [  ] som predal žalovanému [   ] chate č. [   ] V [  ], s ktorým sme podpísali písomnú kúpnu zmluvu (vklad vlastníckeho práva povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [  ]. Zn. [  ]).

K tejto zmluve bolo zriadené vecné bremeno, vďaka ktorému ma oprávňuje používať jednu miestnosť v chate vľavo od vchodu pri vstupe do chaty (vklad práva zodpovedajúce vecnému bremenu povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [  ] [   ] č. J. [   ]).
dôkazy:
1. výsluch účastníkov
2. výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu v [  ], LV č. [  ] Katastrálnom území []
3. príslušné spisy Katastrálneho úradu v [  ]

II.

Žalovaný [  ] mi od začiatku leta tohto roka braní vo využívaní vyššie uvedenej miestnosti napríklad vsadením vložky do zámku na dverách chaty.
dôkazy:
1. výsluch účastníkov
2. výsluch svedka [  ], bydlisko [  ]

III.
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

ROZSUDKU:

Žalovaný [  ] je povinný žalobcovi uvoľniť vstup do chaty č. [   ] v [   ] a užívať miestnosť, ktorá je zahrnutá vo vecnom bremene. zapísané na Katastrálnom úrade v [  ] na LV č. [   ] pre obec a KÚ [  ] podľa zmluvy účastníkov z [  ] a zdržať sa konania, ktorým by žalobcovi v užívaní tejto miestnosť bránil.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Tento dokument sa vyhotovuje v dvoch kópiách.

V [  ], dňa [  ]

podpis:

prílohy:

– Kúpna zmluva z [  ] (kópia)
– Výpis z katastra nehnuteľností LV č. [  ] KÚ [  ] (kópia)

Súdny poplatok činí  33€. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.] Kolky za 33, – €.