Zmluva o zrušení vecného bremena – vzor

zmluva-o-zruseni-vecneho-bremena

Vecné bremeno je právny termín, ktorý sa používa na označenie práva jednej strany využívať pozemok druhej strany. Vecné bremená sa zriaďujú rôznymi spôsobmi, napríklad na základe právneho úkonu, zmluvy alebo predpisu.

Môžu sa používať na rôzne účely, napríklad na zabezpečenie prístupu na pozemok, umožnenie spoločnosti poskytujúcej inžinierske siete viesť cez pozemok elektrické vedenie alebo umožnenie susedovi používať spoločnú príjazdovú cestu.

Zmluvy o vecnom bremene sú na Slovensku bežnou formou vlastníctva, ktorá umožňuje dvom stranám zdieľať práva na pozemky a zdroje. Tieto zmluvy sú dôležité na zabezpečenie ochrany súkromných a komunálnych vlastníckych práv, ako aj na ochranu životného prostredia. To je obzvlášť dôležité pri poškodení majetku susedom.

Zmluva o vecnom bremene

Zmluva o vecnom bremene je dokument, ktorý podpisujú dve strany a ktorým sa jednej strane udeľuje právo používať pozemok druhej strany na konkrétny účel. Aby bola zmluva o vecnom bremene právne vymáhateľná, musí byť zaregistrovaná u miestneho okresného úradníka alebo na inom miestnom úrade.

V listine by mala byť presne uvedená povaha vecného bremena, napríklad účel, na ktorý sa udeľuje, trvanie vecného bremena a obmedzenia jeho používania.

Vecné bremená sú silným právnym nástrojom, ktorý možno použiť na ochranu vlastníckych práv a na uľahčenie využívania pozemkov na prospešné účely. Pri zvažovaní zriadenia vecného bremena je dôležité poradiť sa s kvalifikovaným právnikom, aby sa zabezpečilo, že dokument bude správne vypracovaný a vykonateľný.

Zmluvy o vecnom bremene sa môžu použiť na ochranu životného prostredia a zabezpečenie udržateľného využívania prírodných zdrojov. Môže sa napríklad použiť na obmedzenie využívania určitých oblastí s cieľom zachovať miestne biotopy a chrániť ohrozené druhy. Obmedzením prístupu do určitých oblastí môže zmluva pomôcť zabezpečiť zodpovedné a udržateľné využívanie zdrojov.

Zmluva o zrušení vecného bremena – overenie podpisov

Pri vecnom bremene musí byť úradne overený podpis povinného z vecného bremena. Nakoľko ide o darovanie nehnuteľnosti, na čo taktiež slúži aj darovacia zmluva. Overenie podpisu je neoddeliteľnou súčasťou procesu uzatvárania zmluvy o vecnom bremene. Tento proces overovania pomáha zabezpečiť, aby strany zúčastnené na transakcii vyjadrili svoj súhlas s podmienkami zmluvy a boli nimi právne viazané.

Po overení podpisov sa zmluva o zrušení vecného bremena považuje za právne záväznú. Je dôležité poznamenať, že procesom overenia podpisu sa overuje len totožnosť podpisujúcich osôb, a nie podmienky zmluvy. Preto je dôležité, aby si obe strany zmluvu pred podpisom pozorne prečítali a porozumeli jej.

Zmluva o zrušení vecného bremena – vzor

ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA

(§ 151p Občiansky zákonník)

Vlastník nehnuteľnosti: [ ], r. č.: [ ], bydlisko [ ] v [ ] a oprávnená z vecného bremena: [ ], r. č.: [ ], bydlisko [ ] v [ ], uzatvárajú túto zmluvu o zrušení vecného bremena

A,

Vlastník [ ] má vo vlastníctve vlastníkom záhrady číslo parcely [ ], zapísanej na Katastrálnom úrade v [ ] na LV č. [ ] Pre KÚ D [ ]. Vlastníkom sa stáva na základe rozhodnutia Štátneho notárstva z [ ] č.j. [ ] v [ ].

B,

Dňa [ ] uzavreli [ ] a [ ] zmluvu o založení vecného bremena. Podľa zmluvy má [ ] právo využívať záhradu (viď odsek A) zadarmo. Cena vecného bremena bola určená na sumu [ ] EUR. Zmluva bola zaznamenaná dňa [ ] pod sp. značkou [ ] Štátnym notárstvom v [ ].

C,

Obe strany sa slobodne rozhodli, že vecné bremeno dohodnuté v zmluve (Viď odsek B) sa ruší.

D,

Aby bolo možné vecné bremeno zrušiť, je potrebné uskutočniť vklad do katastra nehnuteľností u KÚ v [ ].

E,

Vklad je možné uskutočniť na základe tejto zmluvy na LV č. [ ] Pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ]

takto:

V časti CLV: zrušenie vecného bremena užívania pre [ ], r.č.: [ ].

Ostatné odseky ostávajú nezmenené.

V [ ], Dňa [ ]

Podpisy oboch strán:

Zrušenie vecného bremena musí mať písomnú formou. Musí byť v nej jasne definované, o aké vecné bremeno sa jedná, tj. Ktoré vecné bremeno sa ruší. 

Pre zrušenie vecného bremena zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Zmluva o založení vecného bremena bývania a užívania nehnuteľností (§ 151n a nasl. Občiansky zákonník).

Do konca roka 1993 bolo potrebné pre uplatnenie účinnosti zmluvy z ktorého bolo možné zrušiť vecné bremeno, registrovať ju štátnym notárstvom.

Darovacia zmluva s vecným bremenom

Darovacie zmluvy s vecným bremenom ponúkajú darcom spôsob, ako previesť majetok jednému alebo viacerým obdarovaným a zároveň si ponechať určité práva na darovaný majetok. Tieto typy zmlúv sa často používajú v prípadoch, keď darca chce za darovanie získať daňové výhody, no zároveň si chce zachovať určitú kontrolu nad majetkom.

Darovacia zmluva s vecným bremenom musí obsahovať podrobnosti o právach a povinnostiach darcu. Darca si napríklad môže chcieť ponechať právo schváliť akýkoľvek predaj darovaného majetku alebo získať určité percento z výnosov z predaja. Zmluva musí obsahovať aj informácie o povinnostiach obdarovaného, napríklad o jeho povinnosti používať darovaný majetok v súlade s prianím darcu.

Darovacia zmluva na dom

Darovacia zmluva na dom je právny dokument, v ktorom sú uvedené podmienky darovacej zmluvy medzi dvoma stranami. Zúčastnenými stranami sú zvyčajne darca a príjemca daru domu. V darovacej zmluve musia byť uvedené práva a povinnosti každej strany, napríklad právo darcu na odpočet dane a právo obdarovaného vlastniť dom po prijatí daru.

Darovacie zmluvy pomáhajú zabezpečiť, aby proces darovania prebiehal zákonne a aby všetky zúčastnené strany rozumeli podmienkam zmluvy.

Zmluva zvyčajne obsahuje také podrobnosti, ako je termín darovania, hodnota daru a výška prípadného daňového odpočtu, na ktorý má darca nárok. V zmluve sa tiež uvedie, kto bude zodpovedný za všetky náklady spojené s prevodom domu, ako sú náklady na uzavretie, dane a právne poplatky.

Darovacia zmluva na dom by mala obsahovať aj opis domu vrátane jeho veku, veľkosti a stavu. Je to dôležité, aby obe strany mali jasno o stave domu a prípadných potrebných opravách. Zmluva by mala obsahovať aj všetky ďalšie podmienky, napríklad či obdarovaný bude dom udržiavať alebo či zostane na meno darcu, kým nebude pripravený ho darovať.

Darovacie zmluvy sú dôležitou súčasťou každého procesu darovania domu. Pomáhajú zabezpečiť, aby sa proces darovania uskutočnil zákonným spôsobom a aby všetky zúčastnené strany rozumeli podmienkam zmluvy. Je dôležité, aby zmluvu pred jej podpisom preskúmal právnik, aby sa uistil, že spĺňa všetky právne požiadavky a chráni práva oboch strán.

Zmluva o zrušení vecného bremena doživotného bývania

Zmulva o zrušení vecného bremena doživotného bývania je právny dokument, ktorý zabezpečuje práva osôb, na ktoré sa vzťahuje vecné bremeno doživotného bývania. Táto dohoda bola vytvorená s cieľom zabezpečiť, aby osoby, na ktoré sa vzťahuje vecné bremeno doživotného bývania, neboli nespravodlivo zneužívané a aby sa dodržiavali ich práva.

V dohode sú uvedené podmienky zmluvy medzi osobami, na ktoré sa vzťahuje vecné bremeno doživotného bývania a ich veriteľmi.

  • Uvádza sa v nej, že veriteľ musí jednotlivca pred začatím akéhokoľvek exekučného konania dostatočne upozorniť.
  • Zmluva sa vzťahuje aj na splácanie pôžičky a akékoľvek iné náklady spojené s exekúciou. Opisuje sa v nej proces exekúcie a práva jednotlivca v súvislosti s nehnuteľnosťou, v ktorej býva.
  • Dohoda obsahuje aj ustanovenia na ochranu práv jednotlivca v prípade exekúcie. Vyžaduje sa v nej, aby veriteľ poskytol jednotlivcovi primeraný čas na hľadanie náhradného bývania a na prijatie opatrení na splatenie úveru.
  • V dohode sa tiež uvádza, že veriteľ musí jednotlivcovi poskytnúť presné vyúčtovanie dlžnej sumy vrátane úrokov, poplatkov a akýchkoľvek iných nákladov spojených s exekúciou.
  • Zahŕňa aj proces exekúcie, práva jednotlivca a ochrana jeho práv v prípade exekúcie.

Je dôležité si uvedomiť, že doživotné vecné bremeno nie je to isté ako vlastníctvo pozemku. Držiteľ vecného bremena nemá rovnaké práva ako vlastník pozemku a nemôže vykonávať zmeny na pozemku alebo stavbách na ňom. Držiteľ vecného bremena musí tiež dodržiavať platné obmedzenia a nemôže vykonávať žiadne zmeny na pozemku bez súhlasu vlastníka pozemku.