Vzor zmluvy o zrušení vecného bremena

zmluva-o-zruseni-vecneho-bremena

ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA

(§ 151p Občiansky zákonník)

Vlastník nehnuteľnosti: [ ], r.č .: [ ], bydlisko [ ] v [ ] a oprávnená z vecného bremena: [ ], r. č .: [ ], bydlisko [ ] v [ ],

uzatvárajú túto

zmluva o zrušení vecného bremena

A,

Vlastník [ ] má vo vlastníctve vlastníkom záhrady číslo parcely [ ], zapísanej na Katastrálnom úrade v [ ] na LV č. [ ] Pre KÚ D [ ]. Vlastníkom sa stáva na základe rozhodnutia Štátneho notárstva z [ ] č.j. [ ] v [ ].

B,

Dňa [ ] uzavreli [ ] a [ ] zmluvu o založení vecného bremena. Podľa zmluvy má [ ] právo využívať záhradu (Viď odsek A) zadarmo. Cena vecného bremena bola určená na sumu [ ] EUR. Zmluva bola zaznamenaná dňa [ ] pod sp. značkou [ ] Štátnym notárstvom v [ ].

C,

Obe strany sa slobodne rozhodli, že vecné bremeno dohodnuté v zmluve (Viď odsek B) sa ruší.

D,

Aby bolo možné vecné bremeno zrušiť, je potrebné uskutočniť vklad do katastra nehnuteľností u KÚ v [ ].

E,

Vklad je možné uskutočniť na základe tejto zmluvy na LV č. [ ] Pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ].

takto:

V časti CLV: zrušenie vecného bremena užívania pre [ ], r.č .: [ ].
Ostatné odseky ostávajú nezmenené.

V [ ], Dňa [ ]

Podpisy oboch strán:

Zrušenie vecného bremena musí mať písomnú formou. Musí byť v nej jasne definované o aké vecné bremeno sa jedná, tj. Ktoré vecné bremeno sa ruší.

Pre zrušenie vecného bremena zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Ku vkladu do katastra pozri analogicky poznámku ku vzoru kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I a poznámku ku vzoru

Zmluva o založení vecného bremena bývania a užívania nehnuteľností (§ 151n a nasl. Občiansky zákonník.).

Do konca roka 1993 bolo potrebné pre uplatnenie účinnosti zmluvy z ktorého bolo možné zrušiť vecné bremeno, registrovať ju štátnym notárstvom.