Vzor žaloby na vypratanie bytu jedného z bývalých manželov

ŽALOBA NA VYPRATANIE BYTU V DOME JEDNÉHO Z BÝVALÝCH MANŽELOV DRUHÝM MANŽELOM PO ROZVODE

(§ 126 ods. 1 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ], r. č .: [ ], bytom ako žalobca

Kolky za [ ], – EUR

o vypratanie bytu

Prílohy: – kópia rozsudku Okresného súdu v [ ] z [ ]

– kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ]

– kópia rozhodnutia Štátneho notárstva v [ ] z [ ]

I.

Podľa rozhodnutia Štátneho notárstva v [ ] z [ ] sp. zn. [ ] som výlučným vlastníkom domu č. p. [ ] v [ ] v [ ]

Dôkaz: Výsluch účastníkov

spis Štátneho notárstva v [ ] sp. zn. [ ], najmä zhora citovaného rozhodnutia

výpis z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ]

II.

Po uzavretí manželstva účastníkmi dňa [ ] sa žalovaná nasťahovala ku mne do bytu 3 + 1 s príslušenstvom na druhom poschodí môjho zhora uvedeného domu a ako manželka ho so mnou užívala.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

Naše bezdetné manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ], Ktorý nadobudol právoplatnosť dňom [ ].

Dôkaz: spis Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ], najmä zhora citovaný rozsudok

IV.

Právoplatnosťou rozvode nášho manželstva odpadol dôvod užívania môjho bytu v mojom dome bývalou manželkou, spočívajúce v manželskom vzťahu ku mne.

Vyzval som ju, aby byt vypratal, ona však odmieta.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

V.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku

Žalovaná je povinná vypratať byt 3 + 1 s príslušenstvom, na druhom poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ], do 1 mesiaca po zabezpečení náhradného ubytovania.

Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………… Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí 33 EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Ustanovenia § 712 obč. zák. o bytových náhradách je použité s ohľadom na § 492 a § 853 obč. Zák.

Ak zaniklo manželstvo rozvodom, a manželia mali k domu alebo bytu, v ktorom sa nachádzala ich rodinnú domácnosť, rovnaké, alebo spoločné právo, a ak sa nedohodnú, kto bude v dome alebo byte ďalej bývať, zruší súd na návrh jedného z nich podľa okolností prípadu doterajších práv toho z rozvedených manželov, na ktorom možno spravodlivo žiadať, aby dom alebo byt opustil, a prípadne zároveň rozhodne o spôsobe náhrady za stratu práva; pritom prihliadne najmä na to, ktorému z rozvedených manželov bola zverená starostlivosť o maloleté dieťa, ktoré nenadobudlo plne svojprávnosti a o ktoré sa manželia starali, ako aj k stanovisku prenajímateľa, požičiavateľa alebo iné osoby v rovnakom postavení.

Rozvedený manžel, ktorý má dom alebo byt opustiť, má právo tam bývať, kým mu druhý manžel nezaistí náhradné bývanie, ibaže mu v súdnom konaní náhrada nebola priznaná – v tomto prípade má právo v dome alebo byte bývať najdlhšie jeden rok.

Ak mu bola však zverená starostlivosť o maloleté dieťa, ktoré nenadobudlo plné svojprávnosti a o ktoré sa manželia starali za trvania manželstva, alebo o dieťa nezaopatrené, ktoré s ním žije, môže súd na návrh tohto manžela založiť v jeho prospech právo bývania.

Keď mu manželia nemali k domu alebo bytu, v ktorom sa nachádzala ich rodinná domácnosť, rovnakej, prípadne spoločné právo, a manželia, poprípade rozvedení manželia sa nedohodnú o ďalšom bývaní manžela, ktorý má v dome alebo byte iba právo bývať, prípadne iné právo, ktoré je slabší ako právo druhého manžela, rozhodne súd na návrh manžela, ktorý má k domu alebo bytu právo vlastnícke alebo iné vecné právo, poprípade výhradné právo nájomnej alebo iné záväzkové právo, o povinnosti druhého manžela sa vysťahovať; ustanovenie § 767 ods. 2 platí obdobne.

Ak potom manželia mali v dome alebo byte právo bývať, s tým, že jedno právo bolo odvodené od druhého, má právo žiadať vysťahovanie toho z rozvedených manželov, ktorý mal len právo odvodené, ten, kto má k domu alebo bytu vecné alebo záväzkové právo, od ktorého bolo právo druhého z manželov bývať priamo odvodené.