ŽALOBA NA ZRUŠENIE VECNÉHO BREMENA

ŽALOBA NA ZRUŠENIE VECNÉHO BREMENA

(§ 151p ods. 3 obč. Zák.)

Okresnému súdu v []

Žalobca:
[   ] R. Č. [] Bydliska [    ] Žalovaný:
[   ], R. Č. [   ] Bydliska [   ]

o zrušení práva na chôdzu a jazdu skrz pozemok

I.

Ja (žalobcu), [   ] som vlastníkom pozemku p. Č. [    ] Zapísaného na Katastrálnom úrade v [  ] na LV č. [  ] Pre katastrálne územie [   ].
[  ] (Žalovaný) je vlastníkom chaty č. [   ] Zapísané na Katastrálnom úrade [  ] na LV č. [  ] Pre KÚ [   ] v susedstve.
Dňa [  ] sme spolu uzavreli zmluvu o zriadení vecného bremena, podľa ktorej je vlastník vedeného pozemku p. Č. [   ] Povinný strpieť využívanie prístupovej cesty k chate č. [   ] (Vklad práva zodpovedajúce vecnému bremenu povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [  ] č. j. [  ]), ktorá vedie cez tento pozemok.
Žalovaný sa zaviazal a tiež mi splatil čiastku [  ] € za zriadenie vecného bremena.
dôkazy:
1. výsluch účastníkov
2. výpisy z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu v [] LV č. [] A č. [] Pre KÚ [] príslušné spisy Katastrálneho úradu v []

II.

Od uzatvorenia vyššie uvedenej zmluvy sa značne zmenili pomery, kvôli ktorým sa zmenili aj podmienky vecného bremena. Žalovaný spočiatku využíval prístup k chate iba môj pozemok, v dnešnej dobe je možné využívať prístup z verejnej komunikácie cez pozemok užívaný žalovaným. Žalovaný sa navyše začal zaodívat chovom hospodárskych zvierat.
Vzhľadom k vyššie uvedenému v článku II. sa zreteľne zmenil spôsob užívania cesty vedúcej cez môj pozemok, z čoho vyplýva, že nastali podmienky pre zrušenie vecného bremená za náhradu zodpovedajúcu úhrade za jeho zriadenie.
dôkazy:
1. výsluch účastníkov
2. príslušné spisy Katastrálneho úradu v [  ]

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Vecné bremeno obsahuje právo chôdze a jazdy vlastníka chaty č. [   ] Zapísané na Katastrálnom úrade v [   ] na LV č. [      ] Pre katastrálne územie [   ] cez pozemok p. Č. [     ] Zapísaný na Katastrálnom úrade v [     ] na LV č. [  ] pre katastrálne územia [    ], zriadené zmluvou z [      ] (vklad práva povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [     ]. zn. [  ]) sa vypúšťa.

Žalobca je povinný uhradiť čiastku vo výške [  ] € žalovanému ako náhradu za zrušenie tohto vecného bremena do troch dní od právneho uplatnenia rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní od právneho uplatnenia rozsudku.
Tento dokument sa vyhotovuje v dvoch kópiách.

V (  ], dňa [  ]

                                                                                                    Podpis: [  ]

prílohy:
1. kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. [] KÚ []

Súdny poplatok činí [] €. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Kolky za [] €.