Vzor žaloby o náhradu škody nesprávneho pracovného posudku

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ VYDANÍM NESPRÁVNEHO PRACOVNÉHO POSUDKU

(§ 187 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [], – EUR

I.

Môj pracovný pomer u žalovanej skončil dohodou ku dňu [ ]. Od [ ] som chcel nastúpiť do práce u a.s. Stavba, s ktorou som mal už v priebehu mesiaca marca dohodnuté bližšie podmienky nástupu do práce s mesačnou mzdou v sume [ ], – EUR čistých.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

potvrdenie a.s. [ ] z [ ], ktoré pripájam

II.

Žalovaná uviedla v pracovnom posudku nepravdivé údaje, pokiaľ ide o moje pracovné hodnotenie a pracovnú disciplínu. Na základe tejto skutočnosti som nebol do práce prijatý a do [ ] som si nemohol nájsť vhodné zamestnanie. Preto požadujem náhradu škody za obdobie od [ ] do [ ] v celkovej sume [ ], – EUR.

Dôkaz: pracovný posudok z [ ], ktorý pripájam

potvrdenie z [ ] a [ ], že som sa márne uchádzal o zamestnanie, ktoré sú pripojené

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………… Podpis

[ ]

Ak nebol zamestnanec v dôsledku nepravdivého pracovného posudku prijatý do (iného) zamestnania, zodpovedá mu podľa ustanovenia § 187 ods. 2 zák. práca za škodu tým spôsobenú zamestnávateľ, ktorý takýto posudok vydal.

Škoda, ktorú je zamestnávateľ povinný v tomto prípade zamestnancovi nahradiť, môže spočívať tiež v ušlom zárobku zamestnanca u iného zamestnávateľa, ktorý s ním v dôsledku nepravdivého pracovného posudku odmietol uzavrieť pracovnú zmluvu.