Vzor pracovného posudku

pracovny-posudok

Pracovný posudok je písomné vyhlásenie bývalého zamestnávateľa, kolegu alebo klienta, ktoré potvrdzuje pracovný výkon, charakter a/alebo celkový prínos osoby pre projekt alebo organizáciu. Ako vyzerá pracovný posudok?

Pracovné posudky často používajú uchádzači o zamestnanie, aby vyzdvihli svoju kvalifikáciu a úspechy pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo povýšenie. Posudok je obvykle pozitívny, zamestnanca popisuje ako človeka s vysokým pracovným aj osobnostným potenciálom. 

Pracovný posudok

Posudok o pracovnej činnosti sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce (tak, ako ho definuje § 314, ods. 1 zák. č. 262/2006 Zb., Zákonník práce). Pracovný posudok je vydávaný na žiadosť zamestnanca.

Zamestnávateľ teda nie je, na rozdiel od napríklad tzv. zápočtového listu, tento posudok povinný vydávať automaticky, možno ho teda získať len na žiadosť. Po jeho požiadaní je však už zamestnávateľ predmetný posudok povinný vydať.

Pričom platí, že ak požiada zamestnanec zamestnávateľa o vydanie posudku o pracovnej činnosti, je zamestnávateľ povinný do 15 dní zamestnancami tento posudok vydať. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať mu ho skôr než v čase 2 mesiacov pred skončením jeho zamestnania.

Ako vždy, odporúča sa odoslať predmetnú žiadosť najmenej doporučeným listom. Vzor, ako napísať žiadosť o vydanie pracovného posudku, je uvedený nižšie.

Pracovný posudok by mal obsahovať meno, priezvisko a pozíciu zamestnanca, meno a pozíciu osoby, ktorá o posudok žiada, dátum, podpis, ale najmä pravdivé opísanie kvality jeho práce – teda všeobecne pracovné hodnotenie.

Je možné, že zamestnávateľ uvedie v posudku informácie nepravdivé alebo skreslené. Potom je zamestnanec oprávnený domáhať sa do 3 mesiacov odo dňa, keď sa o obsahu dozvedel, na súde, aby sa zamestnávateľovi uložilo pracovný posudok priemrane upraviť.

Ako napísať žiadosť o vydanie pracovného posudku – vzor

Tento formulár predstavuje vzor, ako napísať žiadosť o vydanie pracovného posudku. Slúži zamestnancovi na vytvorenie písomnej žiadosti o vydanie pracovného posudku.

Ing. …………, Hlavná 2, 040 01 Košice, tel. 055/xxx xx xx, e-mail: ….. 

Váž. pán
PhDr. …….
Oddelenie ľudských zdrojov
XYZ, s. r. o.
Lesnícka 1
040 01 Košice    

Vec:   Žiadosť o vydanie pracovného posudku 

Ku dňu ….. som s Vašou firmou ukončil pracovný pomer dohodou. Týmto žiadam o vydanie pracovného posudku v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 ZP vzhľadom na skončenie pracovného pomeru dohodou dňom 31. 10. 2023.
     

Košice 20. 10. 2023
                                                                                                    podpis

Pracovný posudok – vzory

Zamestnávateľ: XYZ, s. r. o., ………. 
vydáva 
zamestnancovi: ……… 
tento pracovný posudok:

Zamestnanec nastúpil do zamestnania v našej spoločnosti XYZ, s.r.o., na pozíciu asistent obchodného manažéra 1. 8. 2016, hneď po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Hlavnou náplňou jeho práce bola komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi, kalkulácia cien, komunikácia s logistikou, príprava podkladov na fakturáciu a podieľanie sa na príprave propagačných aktivít. 

Po dvoch rokoch pôsobenia na uvedenej pozícii sa prihlásil do interného výberu na miesto obchodného manažéra, v ktorom bol úspešný. Pozíciu obchodného manažéra zastával od 15. 9. 2018. Na tejto pozícii viedol tím troch obchodných zástupcov a jedného asistenta.

Jeho náplňou bola predovšetkým komunikácia so zahraničnými dodávateľmi, vyhodnocovanie ich obchodných ponúk, dohadovanie obchodných podmienok, kalkulácia cien, komunikácia s odberateľmi, uzatváranie obchodných zmlúv, zodpovednosť za komunikáciu s domácimi obchodnými partnermi, propagačné aktivity. 

Vzor 1 – ukážkový zamestanenc

Zamestnanec dosahoval na tejto pozícii vynikajúce výsledky vďaka proaktívnemu prístupu, vyhľadávaniu nových príležitostí, strategickému mysleniu, kreativite, cieľavedomosti, dôslednosti a vysokej miere zodpovednosti.

Pozitívne sme hodnotili aj jeho schopnosť viesť ľudí, vytvárať prostredie podporujúce vznik nových nápadov, komunikáciu s podriadenými aj organizačné schopnosti. Zamestnanec je otvorený zmenám, ďalšiemu vzdelávaniu i rozvíjaniu manažérskych kompetencií a má nepochybne vysoký pracovný potenciál. 

Vzor 2 – veľmi dobrý zamestnanec

Zamestnanec mal pre pozíciu obchodného manažéra potrebné vedomosti a schopnosti. Vďaka nim dosahoval požadované výsledky, čím pomáhal napĺňať víziu spoločnosti. Snažil sa o zlepšovanie kvality a efektívnosti v každej oblasti svojej práce. Od podriadených vyžadoval hlavne lojalitu, plnenie úloh a dodržiavanie termínov. 

Vzor 3 – priemerný zamestnanec

Výsledky jeho práce na pozícii obchodného manažéra zodpovedali reálnym schopnostiam zamestnanca. Zamestnanec riešil problémy, ktoré práve vznikli, aplikoval štandardné metódy práce, často sa venoval detailom.

Udržiaval komunikáciu s obchodnými partnermi, k podriadeným pristupoval kamarátsky, ich prácu nekritizoval. Zúčastňoval sa manažérskych školení nevyhnutných pre zvládnutie pracovných úloh. 

Pracovný posudok sa vydáva na žiadosť zamestnanca. 

S pozdravom 
Košice 11. 02. 2023 

                                                          pečiatka zamestnávateľa a podpis zodpovedného zamestnanca 

Žaloba o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok – vzor

(§ 60 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o uložení povinnosti vydať pracovný posudok

I.

U žalovanej spoločnosti som pracoval podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] ako robotník. Dňom [ ] sme rozviazali pracovný pomer dohodou.

Dôkaz: pracovná zmluva (vzor) a dohoda o pracovnej činnosti, ktoré sa prikladajú

II.

Aj keď som v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru požiadal o vydanie pracovného posudku, žalovaná na moju žiadosť nereagovala.

Dôkaz: žiadosť z [ ], ktorá sa prikladá

III.

Vzhľadom na ustanovenie § 60 ods. 1 ZP je žalovaná povinná tento pracovný posudok vydať v lehote [ ] dní od podania žiadosti.

Keďže sa tak nestalo, navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná vydať žalobcovi pracovný posudok a nahradiť náklady konania [ ] EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………… Podpis

[ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.

Potvrdenie o zamestnaní

Vydanie potvrdenia o zamestnaní (tzv. zápočtového listu) je v porovnaní s vystavením pracovného posudku právnou povinnosťou zamestnávateľa bez ohľadu na to, či o jeho vystavenie zamestnanec žiada, alebo nie. Vzhľadom na to, že potvrdenie o zamestnaní má pre každého zamestnanca podstatný právny význam, Zákonník práce presne definuje jeho náležitosti.

Potvrdenie o zamestnaní musí obsahovať:

 • dobu trvania pracovného pomeru
 • druh vykonávaných prác
 • údaje o zrážkach zo mzdy (ich výška, poradie a v koho prospech plynú)
 • údaj o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za pracovnú pohotovosť, zrazených preddavkoch na daň z príjmu a iných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na ročné zúčtovanie dane a sú nápomocné pri výpočte dávky v nezamestnanosti
 • údaj o skutočnosti, či išlo o dohodu o zotrvaní v pracovnom pomere na dobu určitú a o vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo o skončení štúdia
 • údaj o vyplatení odchodného

V prípade nesúhlasu zamestnanca s obsahom potvrdenia o zamestnaní a za predpokladu, že ho zamestnávateľ ani na jeho požiadanie neupraví alebo nedoplní, môže sa zamestnanec obrátiť v lehote troch mesiacov (odo dňa, keď sa o obsahu potvrdenia dozvedel) na súd a domáhať sa primeranej úpravy tohto potvrdenia.

O vystavenie potvrdenia o zamestnaní nemajú právo požiadať zamestnanci pracujúci na základe dohôd, keďže na základe takejto práce nevzniká nárok na starobný, resp. predčasný starobný dôchodok. Nútení živnostníci nemajú nárok na žiadny nárok plynúci zo skončenia pracovného pomeru, čím sa nedobrovoľne dostávajú do neistej situácie.

Hodnotenie zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov predstavuje efektívny nástroj pre riadenie výkonu zamestnancov. Veľmi úzko súvisí s motiváciou zamestnancov a ich ďalším profesionálnym rozvojom. Bolo by obrovskou chybou, keby zamestnanci nemali spätnú väzbu od svojho nariadeného na svoju prácu, či pracovný výkon.

Správne nastavený systém hodnotenia im totiž poskytuje toľko potrebnú spätnú väzbu a ukazuje smer, ktorým sa majú vydať, aby dosiahli lepšie pracovné výsledky. Nadriadeným hodnotenie do rúk vkladá účinný nástroj smerujúci k efektívnejšiemu vedeniu a riadeniu.

Podstatou hodnotenia je hodnotiaci rozhovor medzi zamestnancom a nadriadeným. Rozhodne by malo ísť o konštruktívny dialóg, nie o deštruktívnu jednostrannú kritiku.

Hodnotenie zamestnancov nadriadeným – vzor dotazníka

Dole uvedený dotazník je vzorom, ako by mohlo vyzerať hodnotenie zamestnancov nariadeným. Po vyplnení tohto dotazníka je vždy potrebné jeho obsah prediskutovať so zamestnancov a vypočuť si na danú vec aj jeho názor.

1. Uveďte meno hodnoteného zamestnanca: …….

2. Aký pracovitý je Váš zamestnanec?

 • veľmi
 • dostatočne
 • priemerne
 • nie veľmi
 • vôbec

3. Aký efektívny je váš zamestnanec vo svojej práci?

 • veľmi
 • priemerne
 • vôbec

4. Stíha váš zamestnanec plniť termíny?

 • áno, vždy
 • áno, vo väčšine prípadov
 • áno, v polovici prípadov
 • v menej ako polovici prípadov
 • vôbec ich neplní

5. Ako váš zamestnanec zvláda tímovú prácu?

 • veľmi dobre
 • dobre
 • ani dobre, ani zle
 • zle
 • veľmi zle

6. Ako sa váš zamestnanec podieľa na spoločnej zodpovednosti za výsledok?

 • veľmi dobre
 • dobre
 • ani dobre, ani zle
 • zle
 • veľmi zle

7. Ako rýchlo reaguje váš zamestnanec na požiadavky?

 • veľmi rýchlo
 • rýchlo
 • skôr rýchlo
 • skôr pomaly
 • pomaly

8. Ako dobre zvláda váš zamestnanec kritiku svojej práce?

 • veľmi dobre
 • dobre
 • ani dobre, ani zle
 • zle
 • veľmi zle

9. Ako rýchlo sa váš zamestnanec zvláda prispôsobovať meniacim sa prioritám?

 • veľmi rýchlo
 • rýchlo
 • skôr rýchlo
 • skôr pomaly
 • pomaly
 • veľmi pomaly

10. Ako dobre je váš zamestnanec informovaný o cieľoch spoločnosti?

 • veľmi dobre
 • dobre
 • dostatočne
 • nie veľmi dobre
 • nedostatočne
 • vôbec

11. Čo váš zamestnanec potrebuje k zlepšeniu svojich výkonov?

……

Výstupy tohto dotazníka týkajúceho sa hore uvedeného vzoru hodnotenia zamestnancov musia byť následne zohľadnené v ďalších plánoch spoločnosti. Bez toho by celé hodnotenie zamestnancov nemalo zmysel.