Vzor žaloby o náhradu výdavkov vynaložených držiteľom

ŽALOBA O NÁHRADU VÝDAVKOV VYNALOŽENÝCH DRŽITEĽOM

(§ 130 ods. 3 obč. Zák.)

Adresa

Okresného súdu:

žalobca
[ ], r. č. [ ], Č.op. [ ], Bytom [ ] Žalovaný
[ ], r. č. [ ], Č.op. [ ], Bytom [ ]

Kolky v hodnote [ ] EUR

o [ ] EUR s príslušenstvom

I.

Ja [ ] som dňa [ ] zakúpil od [ ] starožitnú drevenú truhlu. Menovaný predajca mi tvrdil, že mu ju darovala jeho babička.

Truhlu bolo nutné opraviť, preto som ju zveril stolárskej firme [ ] v meste [ ]. Celková oprava stála [ ] EUR.

Dňa [] som sa pri výsluchu na polícii dozvedel, že [ ] truhlu ukradol žalovanému. Preto som dňa [ ] truhlu žalovanému vydal.
svedectvo: – Vypočutí všetkých aktérov – Výsluch svedka [ ], bytom [ ] – Doklad o zaplatení za opravu truhlice vystavený firmou [ ] , suma [ ] EUR

– Trestný spis Okresného súdu v [ ] spisová značka [ ]

II.

Truhlu som riadne zakúpil v domnení, že je vlastníctvom predávajúceho (žalovaného). Jej oprava bola nevyhnutná, pretože bola poškodená.

Pri zistenej vyššie uvedenej skutočnosti som truhlu vrátil a od žalovaného žiadal, aby mi vrátil celú sumu za opravu truhly späť, pretože je truhla ku dňu vrátenia opravou zhodnotená. Žalovaný moju žiadosť odmietol. svedectvo: – Vypočutí všetkých aktérov

– Výsluch svedka [ ], bytom [ ] – Vyjadrenie firmy [ ]

III.

K vyššie uvedenému navrhujem udeliť tento

rozsudok:

Žalovaný [ ] má povinnosť uhradiť žalobcovi [ ] finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR plus úroky z omeškania, a to [ ]% za obdobie od [ ] do zaplatenia. Zároveň má povinnosť uhradiť mu náklady spojené s týmto konaním. Všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

                                                                                                                                                             podpis:

Príloha: – Doklad o zaplatení [ ] EUR (kópia)

Súdny poplatok činí sumu [ ] EUR.

Za návrh na začatie občianskeho súdneho konania, kde je predmetom finančné plnenie do sumy 542.75 EUR vrátane, platí sa poplatok 21,71 EUR. [Položka 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]

Súdny poplatok je finančná čiastka, ktoré sa vyberá za konanie pred súdmi (poplatky za konania) alebo za jednotlivé úkony, ktoré súdy vykonávajú (poplatky za úkony).