Vzor žaloby o náhradu výdavkov vynaložených držiteľom

ŽALOBA O NÁHRADU VÝDAVKOV VYNALOŽENÝCH DRŽITEĽOM

(§ 130 ods. 3 obč. Zák.)

Adresa

Okresného súdu:

žalobca
[ ], r. č. [ ], Č.op. [ ], Bytom [ ] Žalovaný
[ ], r. č. [ ], Č.op. [ ], Bytom [ ]

Kolky v hodnote [ ] EUR

o [ ] EUR s príslušenstvom

I.

Ja [ ] som dňa [ ] zakúpil od [ ] starožitnú drevenú truhlu. Menovaný predajca mi tvrdil, že mu ju darovala jeho babička.

Truhlu bolo nutné opraviť, preto som ju zveril stolárskej firme [ ] v meste [ ]. Celková oprava stála [ ] EUR.

Dňa [] som sa pri výsluchu na polícii dozvedel, že [ ] truhlu ukradol žalovanému. Preto som dňa [ ] truhlu žalovanému vydal.
svedectvo: – Vypočutí všetkých aktérov – Výsluch svedka [ ], bytom [ ] – Doklad o zaplatení za opravu truhlice vystavený firmou [ ] , suma [ ] EUR

– Trestný spis Okresného súdu v [ ] spisová značka [ ]

II.

Truhlu som riadne zakúpil v domnení, že je vlastníctvom predávajúceho (žalovaného). Jej oprava bola nevyhnutná, pretože bola poškodená.

Pri zistenej vyššie uvedenej skutočnosti som truhlu vrátil a od žalovaného žiadal, aby mi vrátil celú sumu za opravu truhly späť, pretože je truhla ku dňu vrátenia opravou zhodnotená. Žalovaný moju žiadosť odmietol. svedectvo: – Vypočutí všetkých aktérov

– Výsluch svedka [ ], bytom [ ] – Vyjadrenie firmy [ ]

III.

K vyššie uvedenému navrhujem udeliť tento

rozsudok:

Žalovaný [ ] má povinnosť uhradiť žalobcovi [ ] finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR plus úroky z omeškania, a to [ ]% za obdobie od [ ] do zaplatenia. Zároveň má povinnosť uhradiť mu náklady spojené s týmto konaním. Všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

                                                                                                                                                             podpis:

Príloha: – Doklad o zaplatení [ ] EUR (kópia)

Súdny poplatok činí sumu [ ] EUR.

Za návrh na začatie občianskeho súdneho konania, kde je predmetom finančné plnenie do sumy 542.75 EUR vrátane, platí sa poplatok 21,71 EUR. [Položka 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]

Súdny poplatok je finančná čiastka, ktoré sa vyberá za konanie pred súdmi (poplatky za konania) alebo za jednotlivé úkony, ktoré súdy vykonávajú (poplatky za úkony). Oslobodenie od súdnych poplatkov upravuje Civilný sporový poriadok a je možné v určitých prípadoch o ne požiadať priamo súd.