Vzor žaloby o uloženie povinnosti upraviť pracovný posudok

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI UPRAVIŤ PRACOVNÝ POSUDOK

(§ 60 zák. Práce)

Okresnému súdu

V [ ]

Žalobca: Meno [ ], trvale bytom [ ], zamestnanie [ ]

Žalovaný: Meno / Názov spoločnosti [ ], trvale bytom / sídlo [ ]

o uloženie povinnosti upraviť pracovný posudok

I.

Po skončení pracovného pomeru dňa [ ] mne žalovaný [ ] vydal dňa [ ] pracovný posudok, v ktorom okrem iného uviedol, že som so svojimi pracovnými výsledkami nepodieľal na úspešnom plnení úloh nášho pracoviska.

Dôkaz: pracovný posudok, ktorý prikladám

II.

Pretože toto tvrdenie sa nezakladá na pravde, požiadal som dňa [ ] žalovaného, aby túto vetu z pracovného posudku vypustil. V stanovenej lehote žalovaný vôbec nereagoval.

Dôkaz: žiadosť z [ ]

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný upraviť obsah pracovného posudku z [ ] tak, že sa z posudku vypúšťa veta „svojimi pracovnými výsledkami sa nepodieľal na úspešnom plnení úloh pracoviska“ a nahradiť náklady konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]

Súdny poplatok zo žaloby činí [ ] Eur. Primerané úpravy obsahu pracovného posudku je potrebné sa domáhať najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnanec o jeho obsahu dozvedel.

Pracovný posudok je písomné vyhlásenie bývalého zamestnávateľa, kolegu alebo klienta, ktoré potvrdzuje pracovný výkon, charakter a/alebo celkový prínos osoby pre projekt alebo organizáciu. Pracovné posudky často používajú uchádzači o zamestnanie, aby vyzdvihli svoju kvalifikáciu a úspechy pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo povýšenie.