ŽALOBA O VRÁTENIE POŽIČANÝCH PEŇAZÍ

ŽALOBA O VRÁTENIE POŽIČANÝCH PEŇAZÍ

(§ 657 obč. Zák.)

okresnému súdu

v [   ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [   ], r. č .: [   ], bytom [   ], [   ]

Žalovaný: [  ], r. č .: [  ], bytom [  ], [   ]

Kolky za [   ], – €

o [   ], – € s príslušenstvom

Prílohy: – kópia zmluvy o pôžičke z [  ]

I.

Dňa [  ] som odovzdal žalovanému čiastku [  ], – € a on sa zaviazal vrátiť mi ju do [  ].

Dôkaz: Výsluch účastníkov

 zmluva o pôžičke z [     ] podpísaná žalovaným

II.

Hoci dohodnutá lehota uplynula, žalovaný mi do dnešného dňa uvedenú čiastku nezaplatil. Je teda od [] v omeškaní.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [  ], – € s [  ]% úroky z omeškania od [   ] do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania, všetko do [  ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [  ] dňa [  ]

…………….. Podpis

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -bližšie viď vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Prvým krokom pri nevrátení požičaných peňazí je napísanie žiadosti o vrátenie požičaných peňazí (vzor). Pri písaní žiadosti o vrátenie požičaných peňazí je dôležité zostať zdvorilý, ale pevný. Ak ani po napísaní žiadosti nebude veriteľovi vrátená plná suma, nasleduje podanie žaloby na príslušný súd.

Žalobu využijete najmä v prípadoch, keď neexistuje dostatočné množstvo dôkazov, na základe ktorých by mohol súd vydať platobný rozkaz.

Napriek tomu je však potrebné určité dôkazy navrhnúť, napríklad výsluch svedkov. Navrhovaní svedkovia by vo Vašom vlastnom záujme mali o tejto skutočnosti vedieť, pokúste sa s nimi dopredu dohodnúť.

Žaloba je podávaná k okresnému súdu (popr. Mestskému súdu) podľa trvalého bydliska odporcu. Na súd žalobu doručte (osobe alebo poštou) v dvoch vyhotoveniach. Listinné dôkazy prikladajte v kópiách.

Uvedomte si, že ak nemáte jednoznačné dôkazy, môže byť konanie komplikované a jeho výsledok nemusí byť vo Váš prospech.