Vzor zmluvy o pôžičke a zriadení záložného práva

zmluva-o-pozicke

Zmluvy o pôžičke sa bežne používajú pri pôžičkách medzi bankami, jednotlivcami a podnikmi. Sú dôležitým nástrojom na zabezpečenie toho, aby veriteľ aj dlžník rozumeli svojim právam a povinnostiam, a môžu pomôcť predchádzať nesúhlasom v budúcnosti.

Zmluva o pôžičke je zmluva medzi dvoma stranami, dlžníkom a veriteľom, v ktorej sú uvedené podmienky pôžičky. Zmluvy o pôžičke zvyčajne obsahujú informácie, ako je výška pôžičky, úroková sadzba, splátkový kalendár a prípadné zabezpečenie, ktoré bolo použité na zabezpečenie pôžičky.

Zmluva o pôžičke

Úverová zmluva je právne záväzný dokument, v ktorom sú uvedené podmienky úveru medzi dvoma stranami. Slúži na zabezpečenie toho, aby veriteľ a dlžník rozumeli svojim úlohám a povinnostiam a podmienkam splácania.

Najbežnejšími typmi zmlúv o pôžičke sú zabezpečené pôžičky, nezabezpečené pôžičky a zmenky. Každý typ zmluvy má iné podmienky.

  • Zabezpečený úver je úver, ktorý je krytý zábezpekou. Dlžník dáva do zálohy majetok, napríklad auto alebo dom, ako zábezpeku za úver. Ak dlžník nespláca pôžičku, veriteľ môže zabaviť majetok, aby získal späť peniaze, ktoré mu dlhuje.
  • Nezabezpečený úver je úver bez zabezpečenia. Tento typ pôžičky je pre veriteľa rizikovejší, pretože na zabezpečenie pôžičky neexistuje žiadny majetok. Nezabezpečené úvery však majú často nižšie úrokové sadzby ako zabezpečené úvery.
  • Zmenka je písomná dohoda medzi dvoma stranami, v ktorej jedna strana sľubuje, že neskôr zaplatí druhej strane určitú sumu peňazí. Zmenka sa často používa na krátkodobé pôžičky, napríklad medzi rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi.

Pri vytváraní zmluvy o pôžičke je dôležité uviesť všetky potrebné informácie. Patria sem mená zúčastnených strán, výška pôžičky, úroková sadzba, podmienky splácania a všetky ďalšie dôležité informácie. Je tiež dôležité uistiť sa, že zmluva je právne záväzná a vynútiteľná.

Vytvorenie zmluvy o pôžičke (vzor nižšie) je dôležitým krokom pri každej úverovej transakcii. Pomáha zabezpečiť, aby obe strany mali jasno o svojich úlohách a povinnostiach a aby jasne chápali podmienky úveru. Pomáha tiež chrániť obe strany v prípade sporu alebo nesplácania.

Zmluva o pôžičke so záložnou zmluvou, ktorou sa zastavuje hnuteľná vec – vzor

(§ 657 obč. Zák.; § 158 obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli nižšie uvedený účastníci túto zmluvu o pôžičke a zriadení záložného práva:

[ ], r. č. [], Č.op. [ ], bytom [ ] a [ ], r. č. [], Č. op. [ ], bytom [ ]

I.

[ ] Požičal dňa [ ] finančnú čiastku vo výške [ ] EUR (slovom [ ]) [ ].

II.

[ ] Svojím podpisom potvrdzuje v tejto zmluve prevzatie finančnej čiastky vo výške [ ] EUR a zaväzuje sa túto čiastku vrátiť [ ] do [ ].

III.

Pre zabezpečenie pohľadávky [ ] na vrátenie požičanej finančnej čiastky podľa tejto zmluvy odovzdal pri jej podpise [ ] ako zástavu zlatý pánsky pečatný prsteň s písmenami PN v celkovej hodnote [ ] EUR.

[ ] Svojím podpisom potvrdzuje prevzatie vyššie uvedenej zástavy.

IV.

Všetci účastníci tejto zmluvy si jej text riadne súhlasí s ním a potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

[ ], Dňa [ ]

Podpisy účastníkov:

Záložná zmluva ako právny dokument musí byť vyhotovená písomne, v opačnom prípade je neplatná.

V zmluve o pôžičke finančnej čiastky (vzor hore) je možné dojednať aj výšku úroku. Ak nastane situácia, že dlžník nesplní svoju povinnosť vrátiť dlh riadne a včas, je možné záložným veriteľom domáhať sa uspokojenia z veci založenej.

Zmenka

Zmenka je cenný papier, ktorý sa riadi Zákonom o zmenkách a šekoch z roku 1950. Existuje viacero druhov zmeniek podľa dôvodu vzniku zmenky či jej doby splatnosti. Základné delenie rozlišuje dva druhy zmeniek, a síce vlastnú a cudziu zmenku.

Pri podpisovaní vlastnej zmenky sa priamo ten, kto ju podpisuje, zaväzuje splatiť určitú sumu vlastníkovi zmenky. Pri cudzej zmenke prechádza táto povinnosť na tretiu osobu voči veriteľovi.

Na zmenke je presne napísané, komu má kto zaplatiť, akým spôsobom a kedy. V praxi to teda znamená, že úvery na zmenku nie sú s pravidelnými splátkami, ale sú splatné jednorázovo.

Pôžičky na zmenku poskytujú okrem nebankových spoločností aj banky. Taktiež je možné nájsť aj pôžičky na zmenku od súkromnej osoby. Ponuka je pomerne široká a rozmanitá.

Vzor vlastnej zmenky

Zmenky sú vydávané individuálne v listinnej forme a majú predovšetkým úverovú a platobnú funkciu. Vzor tlačiva na vyplnenie zmenky je k dispozícii na stiahnutie na viacerých weboch alebo sa dá kúpiť v papiernictvách ako formulár. Vzor vlastnej zmenky môže vyzerať napríklad takto:

Miesto a dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)

Údaj splatnosti (mesiac slovom)

Za túto zmenku zaplatím bez protestu (vyplnia sa údaje zmenkového veriteľa)

Meno a priezvisko: ………………………… narodený: ……………. , bytom ……………………….

sumu slovom …………………………………………..

Splatné (miesto a dátum platenia)

Meno a priezvisko dlžníka zo zmenky (vystaviteľa): ……………… , bytom: ……………….. , narodený: …………..

………………………………………

podpis vystaviteľa

………………………………………

podpis veriteľa

Účastníci zmenkového vzťahu svojimi podpismi na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou.

Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmenky, budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Písomné odstúpenie od zmluvy – vzor

Písomným odstúpením od zmluvy (vzor nižšie) realizuje nakupujúci právo vrátiť predávajúcemu nepoužívaný tovar v stanovej lehote. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je možné nájsť v obchodných podmienkach a taktiež v samostatnej časti (novej menu linke) s názvom napr. Vrátenie tovaru, Informácie pre zákazníkov a podobne.

Tu je uvedený vzor písomného odstúpenia od zmluvy:

Adresa predávajúceho: [ ]

Adresa kupujúceho: [ ]

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Dolupodpísaný [ ] odstupujem od zmluvy č. [ ] uzavretej so spoločnosťou [ ], so sídlom [ ] IČO: [ ], v internetovom obchode [ ], v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, ktorý bol prevzatý dňa [ ] v [ ].

Dôvod odstúpenia od zmluvy: neuvádzam/prípadne možno uviesť a pomôcť tak k zlepšeniu služieb obchodu

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: [ ]

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

………………………………

Požičanie peňazí

Pokiaľ ide o požičanie peňazí, existuje niekoľko možností, ktoré je potrebné zvážiť. V závislosti od potrebnej sumy, bonity dlžníka a účelu pôžičky sa môže najlepšia možnosť požičania peňazí líšiť.

1. Bankové pôžičky: Najtradičnejšou možnosťou požičania peňazí je získanie pôžičky od banky. Banky ponúkajú rôzne úverové produkty vrátane osobných úverov, úverov na kúpu auta, úverov na bývanie a podnikateľských úverov.

Aby sa dlžníci kvalifikovali na pôžičku, musia mať dobrý úver a musia byť schopní preukázať svoju schopnosť splácať pôžičku. Podmienky úveru a úrokové sadzby sa líšia v závislosti od typu úveru, požičanej sumy a úverovej bonity dlžníka.

2. Kreditné karty: Ďalšou možnosťou požičania peňazí je použitie kreditnej karty. Kreditné karty ponúkajú jednoduchý spôsob požičiavania peňazí a možno ich použiť na rôzne nákupy. Možno ich tiež použiť aj na konsolidáciu dlhov a pri zodpovednom používaní ich možno použiť na budovanie úveru.

Kreditné karty sa zvyčajne dodávajú s rôznymi funkciami, ako sú programy odmeňovania, vrátenie peňazí a 0 % úvodné sadzby. Dlžníci by si však mali uvedomiť, že kreditné karty môžu mať vysoké úrokové sadzby, preto je dôležité splácať zostatok každý mesiac.

3. Peer-to-Peer pôžičky: Peer-to-peer (P2P) pôžičky sú novšou možnosťou požičiavania peňazí. Pri P2P pôžičkách sú dlžníci a veritelia prepojení prostredníctvom online platformy a pôžičku financuje priamo veriteľ.

Dlžníci zvyčajne dostanú nižšiu úrokovú sadzbu ako pri bankovej pôžičke a proces je často rýchlejší. P2P pôžičky sú však často nezabezpečené, takže dlžníci by si mali byť vedomí, že existuje riziko nesplácania.

4. Priatelia a rodina: Ďalšou možnosťou, ako si požičať peniaze, je požičať si od priateľov a rodiny. Táto možnosť môže byť pre dlžníkov atraktívna, pretože podmienky sú často flexibilnejšie a úrokové sadzby sú často nižšie ako pri bankovej pôžičke.

Bezúročná pôžička

Bezúročné pôžičky sú v súčasnej hospodárskej situácii čoraz obľúbenejšie medzi jednotlivcami aj podnikmi. Tieto pôžičky sú určené na poskytnutie krátkodobej pomoci tým, ktorí potrebujú núdzové finančné prostriedky alebo pomoc v čase finančných ťažkostí.

Bezúročná pôžička je v podstate pôžička bez úroku. Namiesto toho sa tieto pôžičky spoliehajú na schopnosť dlžníka splatiť pôžičku v plnej výške na konci úverového obdobia. Tento typ pôžičky je ideálny pre tých, ktorí potrebujú núdzové finančné prostriedky, ale nemôžu získať štandardnú pôžičku kvôli zlému úveru alebo iným finančným problémom.

Bezúročné pôžičky zvyčajne ponúkajú neziskové organizácie alebo vládne agentúry. Tieto organizácie majú zvyčajne špecifické kritériá, ktoré musia dlžníci splniť, aby mali nárok na bezúročnú pôžičku. Medzi tieto kritériá často patrí mať stály zdroj príjmu, byť zamestnaný určitý čas a mať dobrú úverovú históriu.

Jednou z hlavných výhod bezúročných pôžičiek je, že môžu pomôcť dlžníkom vyhnúť sa záťaži vysokých úrokových sadzieb. To je výhodné najmä pre tých, ktorí potrebujú núdzové finančné prostriedky, pretože môžu získať potrebné peniaze bez toho, aby sa zadlžili veľkou sumou.

Okrem toho môžu bezúročné pôžičky pomôcť dlžníkom vybudovať alebo obnoviť ich kreditné skóre, keďže tieto pôžičky sa zvyčajne vykazujú v hlavných úverových registroch.

Hoci bezúročné pôžičky môžu byť skvelým zdrojom finančnej pomoci, dlžníci by si mali byť vedomí potenciálnych rizík spojených s týmto typom pôžičky. Keďže z pôžičky sa neúčtujú žiadne úroky, je pravdepodobnejšie, že dlžníci nebudú splácať svoje záväzky. Okrem toho sa bezúročné pôžičky zvyčajne ponúkajú s kratšími lehotami splatnosti, čo môže dlžníkom sťažiť splatenie celej pôžičky.

Potvrdenie o prevzatí peňazí – vzor

Potvrdenie o prevzatí peňazí (vzor nižšie) je dôležitým krokom pri mnohých finančných transakciách. Je to písomný záznam, ktorý potvrdzuje, že platba bola vykonaná a prijatá príjemcom. Potvrdenie o prijatí peňazí môže slúžiť ako dôkaz o platbe, poskytnúť pokoj a zabezpečiť, že peniaze sú bezpečne a spoľahlivo v správnych rukách.

Tu je vzor potvrdenia o prevzatí peňazí:

Adresa veriteľa: [ ]

Adresa dlžníka: [ ]

  1. Dolupodpísaný dlžník svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od veriteľa peňažnú hotovosť vo výške [ ] EUR (slovom [ ] EUR).
  2. Dlžník sa zaväzuje túto sumu vrátiť veriteľovi najneskôr do [ ] v súlade s dohodnutými podmienkami.
  3. Dolupodpísaný veriteľ svojím podpisom potvrdzuje odovzdanie uvedenej peňažnej hotovosti dlžníkovi.

V [ ], dňa [ ]

Podpisy veriteľa a dlžníka [ ]

Žiadosť o vrátenie požičaných peňazí – vzor

Prvým krokom pri písaní žiadosti o vrátenie požičaných peňazí (vzor nižšie) je jasné uvedenie dlžnej sumy. Malo by byť tiež uvedené, kedy boli peniaze požičané a prečo, ako aj ďalšie relevantné údaje. Je tiež dôležité jasne uviesť, kedy človek očakáva vrátenie peňazí.

Tu je vzor žiadosti o vrátenie požičaných peňazí:

Adresa veriteľa: [ ]

Adresa dlžníka: [ ]

Žiadosť o vrátenie požičaných peňazí

  1. Dňa [ ] som s Vami uzatvoril zmluvu o pôžičke, na základe ktorej som Vám požičal sumu [ ] EUR na rekonštrukciu bytu.
  2. Sumu ste sa v zmluve zaviazali splatiť do jedného roka od uvedeného dátumu, tzn. do [ ].
  3. Do dnešného dňa ste mi však požičanú sumu peňazí nevrátili, ani žiadnu časť z nej.
  4. Žiadam Vás preto o vrátenie požičaných peňazí najneskôr do [ ] alebo o zaslanie žiadosti o splátkový kalendár, inak budem musieť vzniknutú situáciu riešiť podaním žaloby na príslušný súd.

V [ ], dňa [ ]

…………………………… [podpis veriteľa]

Pri písaní žiadosti o vrátenie požičaných peňazí je dôležité zostať zdvorilý, ale pevný. Človek by sa mal vyhnúť akýmkoľvek obvineniam alebo požiadavkám, ktoré by mohli osobu dostať do defenzívy. Namiesto toho je dôležité zamerať sa na to, ako situáciu vyriešiť a ako je možné peniaze vrátiť.

Je tiež dobré uviesť niekoľko možností, ako peniaze vrátiť. Možno napríklad navrhnúť, aby sa peniaze vrátili jednorazovo alebo v splátkach.