Vzor žaloby o zaplatenie odstupného

ŽALOBA O ZAPLATENIE ODSTUPNÉHO

Okresnému súdu v [ ]

Žalobca:
[ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ] Žalovaná:
Meno a adresa firmy [ ]

Žaloba o zaplatenie odstupného

I)

Žalovaná [ ] so mnou rozviazala pracovný pomer výpoveďou ku dňu [ ] z dôvodov organizačných zmien podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) ZP. Náleží mne teda odstupné podľa ustanovenia § 60a ZP vo výške dvojnásobku môjho priemerného zárobku.
Dôkaz: odpis výpovede

II)

Môj priemerný mesačný zárobok činí sumu [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Dvojnásobok predstavuje finančnú čiastku [ ] EUR, ktorú požadujem zaplatiť. Na žalovanú som sa obrátil s požiadavkou na zaplatenie odstupného prípisom zo dňa [ ], dodnes však nereagovala.
Dôkaz: potvrdenie mzdovej učtárne žalovanej o výške priemerného mesačného zárobku.

III)

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná [ ] je povinná zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR (slovom [] Eur) a trovy konania v hodnote [ ] EUR, Všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………