Vzor žaloby o zaplatenie odstupného

ŽALOBA O ZAPLATENIE ODSTUPNÉHO

Okresnému súdu v [ ]

Žalobca:
[ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ] Žalovaná:
Meno a adresa firmy [ ]

Žaloba o zaplatenie odstupného

I)

Žalovaná [ ] so mnou rozviazala pracovný pomer výpoveďou ku dňu [ ] z dôvodov organizačných zmien podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) ZP. Náleží mne teda odstupné podľa ustanovenia § 60a ZP vo výške dvojnásobku môjho priemerného zárobku.
Dôkaz: odpis výpovede

II)

Môj priemerný mesačný zárobok činí sumu [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Dvojnásobok predstavuje finančnú čiastku [ ] EUR, ktorú požadujem zaplatiť. Na žalovanú som sa obrátil s požiadavkou na zaplatenie odstupného prípisom zo dňa [ ], dodnes však nereagovala.
Dôkaz: potvrdenie mzdovej učtárne žalovanej o výške priemerného mesačného zárobku.

III)

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná [ ] je povinná zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR (slovom [] Eur) a trovy konania v hodnote [ ] EUR, Všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

Človek postupuje podľa trestnoprávneho poriadku, keď zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu, odstupné či iné odmeny za vykonanú prácu. Vopred si však treba overiť, kedy vzniká nárok na odstupné. Potom sa nestane, že by bol človek nepríjemne prekvapený.