Vzor žiadosti o zaplatenie odstupného

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE ODSTUPNÉHO

(§ 60a zák. Práce)

Meno a adresa firmy

VEC:

Žiadosť o zaplatenie odstupného

Ku dňu [ ] ste so mnou rozviazali pracovný pomer výpoveďou z dôvodov podľa § 46 ods. 1 písm. a) ZP.

Keďže sa tak stalo z dôvodov organizačných zmien, vznikol mi nárok na vyplatenie odstupného vo výške dvojnásobku môjho priemerného mesačného zárobku. Žiadam o zaplatenie odstupného najneskôr do termínu [ ]. V opačnom prípade by som bol nútený domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.

V [ ], dňa [ ]

Podpis …………………

Zamestnanec, u ktorého dochádza k rozviazaniu pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) ZP alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.

Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne, ak sa so zamestnancom nedohodne na výplate odstupného v deň skončenia pracovného pomeru alebo na neskoršom termíne výplaty.

V kolektívnej zmluve, prípadne vo vnútornom predpise možno odstupné ďalej zvýšiť o ďalšie násobky priemerného zárobku, prípadne určiť ďalšie podmienky, za ktorých zamestnancovi prislúcha zvýšené odstupné.

To sa vzťahuje aj na zamestnávateľov, ktorí neprevádzkujú podnikateľskú činnosť.