Zdravotné odvody: Podstata a vplyv na zdravotnú starotlivosť

zdravotné odvody

Zdravie je neoceniteľným bohatstvom. Aby sa ľudia mohli tešiť z kvalitného zdravia a dostupnej zdravotnej starostlivosti, je potrebné, aby bola financovaná správnym spôsobom. Jedným z hlavných mechanizmov financovania zdravotnej starostlivosti sú zdravotné odvody. Tieto poplatky majú významný vplyv na financovanie zdravotného systému.

Mnohí ľudia nie sú úplne oboznámení s tým, čo zdravotné odvody zahŕňajú a akým spôsobom ovplyvňujú našu zdravotnú starostlivosť. Ako sa teda odvody vypočítavajú? Aké sú typy zdravotného poistenia? Ako sa odvody používajú na financovanie lekárskej starostlivosti?

Význam zdravotných odvodov

Zdravotná starostlivosť predstavuje dôležitú súčasť každého štátu a jednotlivcov v ňom. Jej cieľom je zachovanie a obnovenie zdravia, prevencia chorôb a poskytnutie liečby v prípade potreby. Aby však ľudia mohli mať prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, musí ju finančne podporovať.

Zdravotné odvody predstavujú pravidelné finančné platby, ktoré sa vyberajú od občanov a zamestnávateľov, a tieto prostriedky sú potom využívané na financovanie nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou.

Význam zdravotných odvodov je dvojaký:

 1. Zabezpečujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, bez ohľadu na ich finančnú situáciu.
  • Zabezpečujú tak základný princíp solidarity, kde tí, ktorí majú vyššie príjmy, prispievajú viac, aby sa mohlo poskytnúť primerané zdravotné poistenie tým, ktorí ich majú nižšie.
 2. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri financovaní zdravotného systému ako celku.
  • Používajú na platby za zdravotné služby, financovanie nemocníc a lekárskeho vybavenia, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné odvody predstavujú vyvážený mechanizmus, ktorý umožňuje financovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje, že zdravotné služby sú dostupné pre všetkých občanov. Ich význam spočíva v zabezpečení solidarity a podpore spravodlivosti v zdravotnej starostlivosti. Napríklad nemusí byť preplatené protialkoholické liečenie.

Výpočet zdravotných odvodov a rôzne typy zdravotného poistenia

Výpočet zdravotných odvodov je zložitý proces, ktorý zohľadňuje rôzne faktory a parametre. Jedným z hlavných faktorov je príjem jednotlivca, ktorý sa využíva na určenie percenta príjmu, ktorého výška sa odvádza na zdravotné poistenie. Zvyčajne sa príjem vyjadruje ako percento mesačného hrubého príjmu a z neho sa vypočíta konkrétna suma odvodov, ktorú jednotlivec musí platiť.

Okrem toho existujú aj rôzne systémy zdravotného poistenia, ktoré sa líšia medzi jednotlivými krajinami a zdravotnými systémami. Napríklad niektoré krajiny majú systém verejného zdravotného poistenia – odvody sa zhromažďujú a štátne inštitúcie ich spravujú. Iné krajiny môžu mať systém súkromného zdravotného poistenia, kde sa odvody platia poisťovniam a zabezpečujú prístup k súkromnej zdravotnej starostlivosti.

Pri výbere typu zdravotného poistenia by mal čovek zohľadniť hneď niekoľko faktorov. Verejný systém zabezpečuje povinné poistenie pre všetkých občanov a zvyčajne ponúka základnú úroveň pokrytia. Na druhej strane, súkromné zdravotné poistenie môže poskytovať rozšírené služby a rýchlejší prístup k zdravotnej starostlivosti, ale môže byť aj finančne náročnejšie.

Pri výbere zdravotného poistenia je dôležité zvážiť výhody a nevýhody každého typu a zohľadniť svoje individuálne potreby a finančné možnosti.

Zdravotné odvody pre rok 2023

Od 1. 1. 2023 sa menili odvody do zdratovnej poisťovne. Odvody na verejné zdravotné poistenie, tzv. preddavky na poistné, sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného.

Preddavky na zdravotné poistenie majú povinnosť platiť a odvádzať:  

 • zamestnanci
 • zamestnávatelia
 • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
 • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
 • štát
 • platitelia dividend (maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend je pre rok 2023 stanovený v sume 67 980 eur)

Odvody na verejné zdravotné poistenie, tzv. preddavky na poistné, sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného.

Zavedenie minimálnych zdravotných odvodov od roku 2023

Minimálne zdravotné odvody predstavujú stanovenú minimálnu sumu, ktorú musia občania platiť na zdravotné poistenie bez ohľadu na výšku ich príjmu. Tieto odvody zabezpečujú určitú formu zdravotného poistenia a prístup k základným zdravotným službám. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť minimálnu úroveň zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov a zabezpečiť základnú ochranu v prípade choroby alebo úrazu.

Od 1. 1. 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá stanovuje minimálny vymeriavaci základ zamestnanca. Je to kvôli snahe zabrániť špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam. Zamestnanec musí platiť od roku 2023 minimálne zdravotné odvody zo sumy platného životného minima (234,42 eur). Zamestnanec teda zaplatí zdravotné odvody v roku 2023 minimálne 32,80 eur. 

Minimálny preddavok sa zníži o pomernú časť podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec: 

 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • osoba, za ktorú platí poistné štát
 • osoba so zdravotným postihnutím
 • vyhlásený za nezvestnú osobu
 • sa nepovažoval za zamestnanca

Ak by výška nedosiahla sumu minimálneho zdravotného odvodu pre rok 2023zamestnanec bude musieť doplatiť rozdiel, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Zmena sa dotkne zamestnancov, ktorí majú príjem nižší ako je výška životného minima. Minimálny zdravotný odvod sa nebude týkať ľudí, ktorí sú zároveň poistencami štátu. 

Maximálny vymeriavací základ pre zamestnanca ani zamestnávateľa nie je určený. 

Minimálne zdravotné odvody majú významný vplyv na sociálnu spravodlivosť a solidaritu v zdravotnom systéme. Týmto spôsobom sa zabezpečuje rovnaký základný štandard zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, nezávisle od ich ekonomickej situácie.

Výpočet zdravotných odvodov pre rok 2023 a možnosti zníženia platby

Minimálny preddavok sa znížil o časť závislú od počtu dní, počas ktorých bol poistenec samostatne zárobkovo činný, poistenecky hradený štátom, so zdravotným postihnutím, vyhlásený za nezvestného alebo ako nezamestnanec. Ak by výška preddavku nedosiahla minimálny zdravotný odvod, zamestnanec musí doplatiť rozdiel (vrátane odvodu zamestnávateľa).

Táto zmena ovplyvňuje zamestnancov s príjmom nižším ako životné minimum a neplatí pre osoby, ktoré sú zároveň poistencami štátneho poistenia.

Maximálny vymeriavací základ pre zamestnanca ani zamestnávateľa nie je stanovený.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie umožňuje zamestnancom znížiť sumu preddavkov. Túto položku môžu uplatniť iba zamestnanci v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere a štátnej službe. Je možné ju uplatniť, ak hrubý príjem z tejto činnosti je nižší ako 570 eur. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 eur.


Výška odpočítateľnej položky sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 – ((príjem zo zárobkovej činnosti – 380) * 2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní


Zdravotné odvody: Cesta k spravodlivejšiemu zdravotnému systému

Zdravotné odvody predstavujú kľúčový finančný mechanizmus na financovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Výška odvodov ovplyvňuje dostupnosť a kvalitu zdravotných služieb.

Existuje stále priestor na zlepšenie a reformy systému zdravotných odvodov. Jednou z možností je analyzovať a prispôsobiť faktory ovplyvňujúce výšku odvodov, ako je príjem, povolanie a štátna politika. Tieto faktory môžu zohľadňovať individuálne finančné schopnosti a spravodlivosť.

Ďalšou oblasťou na skúmanie sú inovatívne modely financovania zdravotnej starostlivosti, ktoré by mohli zlepšiť efektivitu a spravodlivosť. Napríklad, stratégie zamerané na prevenciu, podporu zdravia a digitálny rozvoj môžu priniesť nové prístupy a zlepšiť výsledky zdravotnej starostlivosti.

Zároveň je potrebné udržiavať rovnováhu medzi zabezpečením dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti a záťažou pre jednotlivcov a podniky. Cieľom je vytvoriť spravodlivý a udržateľný systém, ktorý bude fungovať v prospech všetkých.