Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) – register, IČO

Mnohí ľudia si zamieňajú pojmy živnosť a samostatná zárobková činnosť (skratka SZČO). Ide však o dva pojmy a je potrebné poznať ich kľúčové rozdiely. Pojmy samostatne zárobková činnosť (SZČ) a SZČO sa používajú v rôznych zákonoch SR, ako napríklad v zákone o službách zamestnanosti, o zdravotnom poistení, o sociálnom poistení, alebo o dani z príjmov.


Obsah článku


Kto je samostatne zárobkovo činná osoba?

Samostatne zárobkovo činná osoba (skratka SZČO) je fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V praxi to znamená, že samostatne zárobkovo činná osoba pracuje pre seba, nie pre zamestnávateľa, a je zodpovedná za všetky aspekty svojho podnikania vrátane:

 • Vedenie podniku: SZČO sa samostatne rozhoduje, aké výrobky alebo služby bude ponúkať, ako ich bude predávať a ako bude spravovať svoje financie.
 • Daňové povinnosti: samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť dane z príjmu a odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.
 • Administratívne povinnosti: SZČO musí viesť účtovníctvo, registrovať sa na daňovom úrade a dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy.

Medzi SZČO patria:

 • Živnostníci: osoby s živnostenským oprávnením, ktoré podnikajú v rôznych oblastiach, ako napríklad reštaurácie, opravovne, murárstvo, kaderníctva, fotoateliéry a mnoho ďalších.
 • Slobodné povolania: osoby s odbornou kvalifikáciou, ktoré vykonávajú svoju činnosť bez potreby živnostenského oprávnenia. Patria sem napríklad lekári, advokáti, notári, daňoví poradcovia, audítori a podobne.
 • Poľnohospodári: osoby, ktoré sa venujú pestovaniu plodín, chovu zvierat, alebo iným poľnohospodárskym aktivitám na účel zisku.

Podstatou SZČO je nezávislosť a zodpovednosť. SZČO sama rozhoduje o tom, aké produkty alebo služby bude ponúkať, ako ich bude predávať a ako bude riadiť svoje financie. Je tiež zodpovedná za všetky aspekty svojho podnikania, vrátane daní, odvodov, administratívy a dodržiavania zákonov.

Rozdiel medzi SZČO a SZČ

V oblasti podnikania a práva je kľúčové rozlišovať medzi pojmami samostatná zárobková činnosť (SZČ) a samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

SZČ je zastrešujúci termín pre rôzne formy podnikania vykonávané fyzickou osobou na vlastnú zodpovednosť a za účelom zisku. Patrí sem prevádzkovanie živnosti, poľnohospodárska výroba a slobodné povolania.

Na druhej strane, SZČO sa výlučne vzťahuje na fyzickú osobu, ktorá vykonáva niektorú z foriem SZČ. Zjednodušene povedané, zatiaľ čo SZČ je širší pojem pre rôzne typy podnikania, SZČO ho zužuje na jednotlivca, ktorý podniká na vlastnú zodpovednosť.

Pochopenie rozdielu medzi týmito dvoma pojmami je dôležité z hľadiska:

 • Právnych povinností: SZČO má rôzne daňové, odvodové a administratívne povinnosti, ktoré sa líšia od povinností zamestnancov.
 • Sociálneho zabezpečenia: SZČO si sama hradí odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.
 • Ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci: SZČO je zodpovedná za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a hygiene práce vo svojom pracovnom prostredí.

Preto je pre každého, kto zvažuje podnikanie na vlastnú päsť, kľúčové oboznámiť sa s pojmami SZČ a SZČO a s ich právnymi dopadmi.

Živnostníci sú osoby s živnostenským oprávnením, ktoré podnikajú v rôznych oblastiach, ako napríklad reštaurácie, opravovne, murárstvo, kaderníctva, fotoateliéry a mnoho ďalších.

Živnostník a SZČO – v čom je rozdiel?

V slovenskom podnikateľskom prostredí sa často objavujú pojmy živnostník a samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Aj keď sa tieto dva pojmy niekedy používajú synonymne, existuje medzi nimi dôležitý rozdiel.

Živnostník je samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. To znamená, že spĺňa všetky podmienky ustanovené živnostenským zákonom a má registrovanú živnosť na príslušnom živnostenskom úrade. Živnostník môže vykonávať širokú škálu činností v rôznych druhov živností, od remeselných prác a obchodu až po poskytovanie služieb.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je širší pojem, ktorý zahŕňa všetky osoby, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť na vlastnú zodpovednosť a za účelom zisku.

Podnikateľ – fyzická osoba alebo právnická?

Podnikateľ môže byť fyzická aj právnická osoba:

Fyzická osoba:

 • Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO): Najbežnejšia forma podnikania pre fyzické osoby. SZČO prevádzkuje živnosť na základe živnostenského oprávnenia a je zodpovedná za všetky aspekty svojho podnikania.
 • Spoločník v obchodnej spoločnosti: Fyzická osoba môže podnikať aj ako spoločník v obchodnej spoločnosti, ako napríklad v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti. V tomto prípade zodpovedá za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu.

Právnická osoba:

 • Obchodná spoločnosť: Najbežnejšia forma podnikania pre právnické osoby. Obchodné spoločnosti sú samostatné právne subjekty s vlastným majetkom a zodpovednosťou. Patria sem napríklad s.r.o., verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti.
 • Družstvo: Združenie fyzických alebo právnických osôb, ktoré spoločne podnikajú za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.
 • Nadácia: Neziskové právnické osoby, ktoré zriadila fyzická alebo právnická osoba na podporu verejnoprospešných cieľov.
 • Ústav: Neziskové právnické osoby, ktoré zriadila štátna moc na plnenie verejnoprávnych úloh.

V slovenskom právnom systéme síce nie je presná definíciu fyzickej a právnickej osoby, no existujú medzi nimi kľúčové rozdiely, ktoré je dôležité poznať.

Fyzická osobapodnikateľ je ľudská bytosť, ktorá má od narodenia právnu subjektivitu, t.j. môže nadobúdať práva a povinnosti. Právnická osoba je umelý subjekt, ktorý vzniká podľa práva. To znamená, že na jej vznik je potrebný právny akt, ako napríklad zakladateľská listina a zápis do registra.

Register SZČO

Register SZČO je kľúčovou databázou pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), teda živnostníkov pôsobiacich na Slovensku. Slúži ako centralizovaný informačný systém, ktorý zhromažďuje údaje o SZČO a ich podnikateľských aktivitách.

Register SZČO má pre slovenské podnikateľské prostredie veľký význam, pretože:

 • Poskytuje komplexný prehľad o SZČO: Register umožňuje zistiť informácie o počte SZČO, ich sídle, predmete podnikania a iných relevantných údajoch. Dostupné je aj IČO živnostníka.
 • Uľahčuje kontrolu dodržiavania živnostenského zákona: Živnostenský úrad môže pomocou registra efektívnejšie kontrolovať, či SZČO dodržiavajú všetky zákonné povinnosti.
 • Chráni spotrebiteľov: Register umožňuje spotrebiteľom overiť si, či daná SZČO má platné živnostenské oprávnenie a či je oprávnená vykonávať danú činnosť.

Živnostenský register osôb je dôležitým nástrojom pre podporu podnikania na Slovensku. Slúži ako zdroj informácií pre SZČO, živnostenské úrady a spotrebiteľov a prispieva k transparentnosti a regulácii podnikateľského prostredia.

Register umožňuje zistiť informácie o počte SZČO, ich sídle, predmete podnikania a iných relevantných údajoch. Dostupné je aj IČO živnostníka.

Prečo má živnostník IČO?

IČO (identifikačné číslo organizácie) je dôležitým číslom pre každého živnostníka na Slovensku. Používa sa na jednoznačnú identifikáciu živnostníka v rôznych oblastiach a má viacero dôležitých funkcií:

1. Identifikácia v obchodnom styku:

 • IČO živnostník slúži ako unikátny identifikátor živnostníka pri fakturácii, uzatváraní zmlúv, komunikácii s úradmi a iných obchodných aktivitách.
 • Umožňuje tak bezproblémovú identifikáciu živnostníka a jeho odlíšenie od iných subjektov, ako napríklad právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi.

2. Daňové a odvodové účely:

 • IČO je kľúčové pre plnenie daňových a odvodových povinností živnostníka.
 • Používa sa pri podávaní daňových priznaní, platení odvodov do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a pri iných daňových a odvodových úkonoch.

3. Komunikácia s úradmi:

 • IČO je nevyhnutné pri komunikácii živnostníka s rôznymi úradmi, ako napríklad živnostenským úradom, daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou.
 • Používa sa pri podávaní rôznych oznámení, žiadostí a dokumentov a pri kontakte s úradmi v súvislosti s podnikaním.

4. Zabezpečenie transparentnosti:

 • IČO živnostník prispieva k transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku.
 • Umožňuje verejnosti zistiť základné informácie o živnostníkovi, ako napríklad jeho meno, sídlo podnikania a predmet podnikania, a to prostredníctvom verejne dostupných databáz.

5. Jednoduchšia administratíva:

 • IČO uľahčuje a zjednodušuje administratívne úkony spojené s podnikaním.
 • Vďaka IČO je možné rôzne formality a povinnosti plniť elektronicky a bez nutnosti osobnej návštevy úradov.

IČO je pre živnostníkov na Slovensku nevyhnutným nástrojom, ktorý im umožňuje bezproblémovo fungovať v obchodnom styku, plniť daňové a odvodové povinnosti, komunikovať s úradmi a zabezpečiť transparentnosť svojho podnikania.