Vzor žiadosti o vykonanie úpravy pracovného posudku

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ÚPRAVY PRACOVNÉHO POSUDKU

(§ 60 zák. Práce)

Názov spoločnosti [ ]

Sídlo spoločnosti [ ]

Vec: Žiadosť o vykonanie úpravy pracovného posudku

Po skončení pracovného pomeru dňa [ ] ste mne vydali dňa [ ] pracovný posudok, v ktorom je okrem iného uvedené, že som so svojimi pracovnými výsledkami nepodieľal na úspešnom plnení úloh nášho pracoviska.

Pretože toto tvrdenie nezodpovedá skutočnosti, žiadam o vykonanie úpravy pracovného posudku tak, aby spomínaná veta bola z posudku vypustená.

Budem nútený domáhať sa úpravy pracovného posudku súdnou cestou, ak sa táto úprava nevykoná do 15 dní.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]