Zmluva o nájme bytu

zmluva-o-najme-bytu

ZMLUVA O NÁJME BYTU

(§ 685 a nasl. Obč. Zák.)

Dňa [   ] uzavreli

[   ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako prenajímateľ,

a [   ], r. č .: [  ], bytom [  ], [  ], ako nájomca,

túto

nájomnú zmluvu

I.

Prenajímateľ ako výlučný vlastník domu č. P. [  ] vo [  ] v [   ] prenecháva nájomcovi do užívania byt s ústredným kúrením na druhom poschodí tohto domu, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a špajze. Byt je vybavený elektrickým bojlerom, plynovým sporákom a kuchynskou linkou.

II.

Nájom sa uzatvára od [] na dobu neurčitú.

III.

Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné vo výške [   ], – € (slovom [   ] €), a to v splátkach po [  ], – € splatných mesačne vždy do posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí nájomné.

IV.

Mesačné zálohy cien za plnenia spojené s užívaním bytu sú splatné spolu s nájomným. Ich výšku určí prenajímateľ pre každý kalendárny rok.

Skutočnú výšku cien a celkových preddavkov za jednotlivé plnenia zúčtuje prenajímateľ na základe faktúr dodávateľských organizácií vždy za kalendárny rok, najneskôr s vyúčtovaním vykurovacej sezóny.

V.

Nájomca sa oboznámil so stavom prenajímaného bytu.

Byt preberá bez závad spôsobilý k okamžitému nasťahovaniu a bývaniu, čo podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.

Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi byt v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

VI.

Účastníci zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [   ] dňa [   ]

……………….. Podpis ……………….. podpis

[   ] [   ]

Nájomná zmluva musí byť uzatvorená písomne​​. Ak nebola uzatvorená písomne​​, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica. Na nájom sa po 1. 1. 2014 vzťahuje NOZ, a to aj napriek tomu, že bola zmluva o nájme uzatvorená pred týmto dátumom.

Jedná sa o retroaktívne ustanovenia, ojedinelé medzi ostatnými dlhopismi vzťahy, keď tieto sa riadia spravidla podľa existujúcich predpisov, pokiaľ vznikli pred 1. 1. 2014.

Ešte pred samotným podpisom nájomnej zmluvy môže majiteľ s potenciálnym nájomcom uzavrieť rezervačnú zmluvu na byt. Je to skôr bežné pri predávaní nehnuteľnosti, no za určitých okolností to má svoje opodstatnenie aj pri prenájme.

Ak nájomca používa v dobrej viere byt po dobu aspoň troch rokov, potom platí, že je nájomná zmluva riadne uzavretá.