Zmluva o obstaraní veci

ZMLUVA O OBSTARANÍ VECI

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Bydlisko :

Rodné číslo :                                                       Číslo OP :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Objednávateľ je vlastníkom lesa v kat.úz. … parc.č …, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č.: … vedenom na Katastrálnom úrade v… Objednávateľ je povinný zabezpečiť hospodárenie na tomto majetku podľa platného lesného zákona .
  2. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi zabezpečiť hospodárenie na lesnom majetku, označenom v ods.1 tak, ako to vyplýva z lesného zákona v platnom znení .

Článok II.

Za obstaranie hospodárenia na lesnom majetku sa objednávateľ zaväzuje platiť obsarávateľovi sumu …Sk mesačne.

Článok III.

Obstarávateľ je pri obstarávaní povinný dbať na pokyny objednávateľa, odchýliť sa od nich môže iba vtedy, ak je to v záujme objednávateľa nevyhnutné a ak nemôže včas získať jeho súhlas.

Článok IV.

O uzavretí zmluvy vydá obstarávateľ objednávateľovi písomné potvrdenie v zmysle § 734 OZ, v ktorom musí byťuvedený predmet obstarania, cena, doba obstarania a podpis obstarávateľa.

Článok V.

Trvanie zmluvy

  1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
  2. Obidve zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.Výpovedná lehota je … mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhejzmluvnej strane.

Článok VI .

Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a vtejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  2. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejtop zmluvy púotvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.
  3. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane …vyhotovenia.

V… dňa …

Obstarávateľ :                                                                    Objednávateľ :

Zmluva o obstaraní veci je osobitným druhom príkaznej zmluvy. Obstarávateľ sa v nej zaväzuje, že objednávateľovi obstará určitú vec.