Zrušenie živnosti – povinnosti pri jej ukončení

zrušenie živnosti

Založenie živnosti je významným krokom pre mnohých podnikateľov, no životné situácie sa menia a občas príde čas na nové začiatky. Pre tých, ktorí uvažujú o zrušení živnosti, správne postupy a plnenie povinností sú rovnako dôležité ako pri zakladaní firmy.

Ako správne a efektívne ukončiť živnosť, aby bolo všetko v súlade so zákonom?

Čo znamená zrušenie živnosti

Ako správne a legálne zrušiť svoju živnosť? Zrušenie živnosti je koncept, ktorý podlieha zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a tento zákon vyžaduje precíznu právnu terminológiu. Zrušenie živnosti je ukončenie na základe oznámenia o ukončení podnikania.

Ide teda o koniec podnikateľskej činnosti, spojený s úplným zánikom živnostenských práv. Zrušenie živnosti môže ovplyvniť všetky predmety daného podnikania, ktoré boli uvedené v živnostenskom oprávnení, alebo len niektoré z nich – to záleží od preferencií.

Pri zrušení živnosti nie je človek povinný uvádzať dôvod svojho rozhodnutia. Je to čistý proces, bez byrokratických nánosov, ktorý umožňuje slobodne ukončiť svoje podnikateľské dobrodružstvo. Je však dôležité mať na pamäti, že zrušenie živnosti je trvalé – raz zrušená živnosť sa už neobnoví.

Avšak to neznamená, že človek nemôže vykročiť do novej fázy svojej podnikateľskej cesty. Vždy môže založiť novú živnosť a začať nový podnikateľský príbeh.

Ak sa podnikateľom v danom období nedarí, nemusia zúfať. Existuje možnosť, kedy svoje podnikanie nemusia hneď ukončiť, ale ho môžu prerušiť na určitú dobu. Podľa zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní je možné svoje podnikanie – živnostenskú činnosť prerušiť. V prípade ak dôjde u podnikateľa k zmene, následne môže pristúpiť k obnoveniu živnosti.

Ako zrušiť živnosť

Existujú tri hlavné spôsoby, ako zrušiť svoju živnosť.

Online zrušenie živnosti: Online zrušenie živnosti je jednoduchý a rýchly spôsob, ako ukončiť podnikateľskú činnosť. Postup prebieha nasledovne:

 • Prihlásenie na portál slovensko.sk: Prihlásiť sa na portál slovensko.sk s pomocou občianskeho preukazu s čipom a čítačkou čipových kariet.
 • Výber príslušného okresného úradu: Podľa trvalého bydliska alebo podnikania si vybrať príslušný okresný úrad v sekcii „Oznamovanie ukončenia podnikania“.
 • Vyplnenie formulára: Kliknúť na tlačidlo „Služba“ pri danom úrade a vyplniť formulár na ukončenie živnosti.
 • Elektronický podpis: Formulár musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • Odoslanie formulára: Potvrdenie o ukončení živnosti dorazí do elektronickej schránky.

Osobné zrušenie živnosti na úrade: Osobná návšteva okresného úradu je ďalším spôsobom, ako ukončiť živnosť. Postup je nasledovný:

 • Príprava dokladov: Priniesť so sebou občiansky preukaz a vyplnený formulár o ukončení podnikania.
 • Návšteva úradu: Na živnostenskom úrade odovzdať vyplnený formulár. Väčšinou človek dostane potvrdenie o zrušení živnosti okamžite.

Online zrušenie cez SroOnline.sk: Pre tých, ktorí si želajú jednoduchý a rýchly spôsob zrušenia živnosti z pohodlia domova, portál SroOnline.sk poskytuje ideálnu alternatívu:

 • Online vyplnenie formulára: Vyplniť online formulár na zrušenie živnosti.
 • Mailová žiadosť: Po vyplnení človek dostane automaticky vygenerovanú žiadosť o zrušení živnosti, ktorú vlastnoručne podpíše, naskenuje a zašle naspäť mailom.
 • Dokončenie procesu: Portál SroOnline.sk sa postará o zvyšok za poplatok 24 €.
ako zrušiť živnosť
Ako zrušiť živnosť? Elektoricky cez slovensko.sk, osoben na živnostenskom úrade alebo cez portál SroOnline.sk.

Kedy je ideálny čas na ukončenie živnosti

Vhodný moment na ukončenie živnosti je na konci kalendárneho roka alebo na konci hociktorého iného mesiaca. To zabezpečí, aby nezačalo nové zdaňovacie obdobie alebo nový odvodový cyklus. Pre vyhnutie sa zbytočnej administratívnej záťaži, ako sme už spomenuli, to vie živnostník uskutočniť rýchlo a online.

Ukonečenie živnosti je možné, samozrejme, vykonať kedykoľvek počas roka. Živnostenské oprávnenie zaniká v deň nasledujúci po doručení oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu alebo na iný neskorší deň uvedený v samotnom oznámení.

Povinnosti pri ukončení živnosti

Jednou z povinností pri ukončení živnosti je nevyhnutné informovať niekoľko úradov a poisťovní o zrušení živnosti. To je možné urobiť cez jednotné kontaktné miesta (JKM) podávaním oznámenia o zrušení živnosti. Na Slovensku existuje 49 fyzických JKM a jedno elektronické jednotné kontaktné miesto.

Oznámenie o zrušení živnosti je potrebné zaslať zdravotnej a sociálnej poisťovni, ale túto povinnosť vykoná živnostenský úrad (alebo JKM) za živnostníka. Preto nie je nutné osobne navštíviť zdravotnú alebo sociálnu poisťovňu.

Dôležité je, aby človek pri vyplňovaní oznámenia o ukončení podnikania zaškrtol vo formulári, ktorým žiada o oznámenie tejto zmeny, aj zdravotnú poisťovňu. Sociálnu poisťovňu je živnostenský úrad povinný informovať o zrušení živnosti do 15 dní od jej ukončenia.

Od dátumu ukončenia živnosti človek nie je povinný ďalej platiť odvody do sociálnej poisťovne. Avšak v prípade zdravotnej poisťovne je každá fyzická osoba povinná platiť. Preto existujú tri možnosti:

1) Zaregistrovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, pričom odvody do zdravotnej poisťovne bude platiť štát.

2) Nájsť si zamestnanie, pričom zdravotné odvody bude platiť zamestnávateľ.

3) Platiť svoje zdravotné poistenie samostatne.

Postup pri zrušení živnosti a daňové povinnosti

Po zrušení živnostenského oprávnenia je človek povinný informovať daňový úrad o tejto zmene. Okresný úrad na základe oznámenia zrušenia živnosti oznámi daňovému úradu dané zrušenie.

Avšak stále zostáva povinnosť do 30 dní odo dňa ukončenia platnosti živnostenského oprávnenia podať žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na situácie, keď bol človek platcom dph alebo zamestnávateľom.

Žiadosť o zrušenie registrácie je možné podať online prostredníctvom portálu Finančnej správy. Je to konkrétne formulár pod názvom „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

Po podaní žiadosti živnostník obdrží rozhodnutie o zrušení registrácie od príslušného daňového úradu poštou.

Okrem podania žiadosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov je potrebné:

 • Odovzdať kartu daňového identifikačného čísla (DIČ) do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 • Odovzdať kartu identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ dph) do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Po zrušení živnosti je človek povinný podať daňové priznanie týkajúce sa dane z príjmov za daný kalendárny rok. Toto priznanie musí predložiť najneskôr do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

Povinnosť podávať daňové priznanie závisí od výšky príjmu za konkrétny rok. Ak zdaniteľné príjmy v danom roku presiahnu 50 % sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka, je potrebné priznanie podať. Fyzická osoba – podnikateľ zahrňuje do svojho daňového priznania všetky svoje zdaniteľné príjmy, vrátane tých, ktoré získal z iných zdrojov, ako napríklad zamestnania, prenájmu alebo investícií.

postup zrušenie živnosti
Postup po zrušení živnosti: je povinnosť oznámiť tento krok daňovému úradu a podať žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, a to najneskôr do 3 mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roku.

Pozastavenie živnosti

Podobne ako zrušenie živnosti, je možné tiež dočasne pozastaviť svoje podnikanie. Taktiež je možnosť prerušiť všetky činnosti uvedené v živnostenskom oprávnení alebo iba niektoré z nich. Prostredníctvom formulára na oznámenie pozastavenia živnosti sa dá určiť doba, na akú bude podnikanie pozastavené. Túto dobu je v prípade potreby možné predĺžiť.

Pozastavenie živnosti je výhodné pre tých podnikateľov, ktorí vykonávajú sezónnu prácu alebo plánujú obnoviť svoje podnikanie v budúcnosti. Keď si opäť obnovia živnosť, zachovajú si svoje IČO (identifikačné číslo osoby) a DIČ (daňové identifikačné číslo).

Ako pozastaviť živnosť?

Postup pri pozastavené živnosti je podobný postupu pri zrušení živnosti. Je potrebné vyplniť formulár „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“ online alebo osobne. Tento formulár je verejne dostupný na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pre online oznámenie je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a ostatné nevyhnutné dokumenty, podobne ako pri oznámení o zrušení živnosti.

Elektronické pozastavenie živnosti vyžaduje poplatok vo výške 2 €, zatiaľ čo osobné pozastavenie na živnostenskom úrade si vyžaduje kolok v hodnote 4 €.

Povinnosti po pozastavení živnosti

Po pozastavení živnosti musí živnostník splniť rovnaké oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu ako pri ukončení živnosti. Tieto povinnosti môže vykonať aj JKM, rovnako ako pri zrušení živnosti.

Ak bol živnostník pred pozastavením živnosti platcom sociálnych odvodov, musí oznámiť pozastavenie živnosti samostatne pomocou formulára s názvom „Registračný list FO“.

Platcovia dph, ktorí vykonávali len živnostenské činnosti, musia počas obdobia pozastavenia živnosti požiadať o zrušenie dph registrácie.

Taktiež, povinnosť podať daňové priznanie závisí od výšky celkových príjmov v danom roku a zahŕňa všetky zdaniteľné príjmy, vrátane tých z iných zdrojov, ako je zamestnanie, prenájom alebo kapitálový majetok. Výhodou pozastavenia živnosti je, že počas tohto obdobia živnostník nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Existujú tiež určité druhy podnikania a prípady, kedy nie je potrebné mať založenú živnosť. Je však dôležité vedieť, o ktoré prípady sa jedná, aby sa človek nezaplietol do neoprávneného podnikania.