Ako postupovať pri predaji auta

predaj-auta

Predaj auta predstavuje pomerne náročný a často zdĺhavý proces, ktorého súčasťou je aj mnoho právnych záležitostí. Ako postupovať pri predaji auta, aby to bolo v súlade so zákonom? Aká je cena prepisu vozidla a koľko stojí prihlásenie auta?

Predaj auta si treba dobre naplánovať a na nič nezabudnúť, lebo človeka to môže neskôr dobehnúť. Pri predaji auta je dôležité, aký dojem na kupujúceho zanechá. Špinavé vozidlo predá človek ťažšie a za nižšiu cenu ako čisté. 

Ako postupovať pri predaji auta?

Predaj auta môže byť naročná úloha, ale nemusí to tak byť. So správnou prípravou a prieskumom možno auto s istotou a úspešne predať. Tu je niekoľko tipov, ako postupovať pri predaji auta:

 1. Stanoviť realistickú cenu: Predtým, ako dá niekto svoje auto na trh, mal by preskúmať podobné modely a pravdepodobné cenové rozpätie auta. Až následne by mal stanoviť požadovanú cenu, ktorá je primeraná pre neho aj pre potenciálnych kupujúcich.
 2. Zvážiť všetky spôsoby predaja, ktoré sú k dispozícii: V závislosti od požadovaného časového harmonogramu existuje celý rad spôsobov predaja vozidla. Obľúbenou možnosťou je jeho zverejnenie online na rôznych platformách. Možno tiež osloviť priateľov a rodinu alebo spolupracovať s miestnym predajcom.
 3. Zhromaždiť papiere a potrebnú dokumentáciu: V závislosti od kupujúceho, možno bude predajca vozidla potrebovať určité dokumenty. Medzi ne môže okrem iného patriť titul, účet o predaji a správa predávajúceho o predaji.
 4. Pripraviť vozidlo: Tipy na predaj ojazdeného vozidla a urobenie potrebných krokov môžu pomôcť urobiť atraktívnejší nákup. Patria sem veci ako jeho vyčistenie zvnútra aj zvonku, zabezpečenie všetkých potrebných opráv a údržby a odstránenie všetkých osobných vecí.
 5. Zachovať si pozitívny prístup: Proces predaja môže byť trochu stresujúci, ale je dôležité zachovať si počas neho pozitívny prístup. Človek by mal pôsobiť profesionálne, priateľsky a nápomocne k potenciálnym kupujúcim. Môže to výrazne pomôcť pri uzatváraní obchodu.

Dodržiavaním týchto krokov bude každý na dobrej ceste k predaju svojho vozidla. S trochou prieskumu, tvrdej práce a sebadôvery existuje veľká šanca na úspech.

Ako stanoviť správnu cenu vozidla?

Nacenenie vozidla je proces, ktorý je náročný a komplikovaný. Pri nacenení sa musí však brať do úvahy viacero faktorov.

Pri kúpe vozidla musí kupujúci zohľadniť mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu vozidla a zvýšiť alebo znížiť jeho hodnotu. Tieto faktory by mal mať na pamäti:

 • vek vozidla
 • celkový stav
 • počet najazdených kilometrov
 • výbavu

Cenu môže zvýšiť aj nejaký dodatok alebo príslušenstvo, ktoré s vozidlom človek predáva. Môže to byť napríklad strešný box alebo súprava kolies. Kupujúci si môže pýtať VIN, aby spravil overenie kilometrov a históriu vozidla.

Ktoré ďalšie faktory cenu zvyšujú?

 • nadštandardná výbava
 • klimatizácia
 • nízky počet najazdených kilometrov
 • automatická prevodovka
 • platná záruka od výrobcu
 • udržiavaný interiér 

Celý proces stanovenia ceny uľahčí aj menší prieskum trhu. Odporúča sa zistiť, za koľko sa približne predávajú rovnaké alebo podobné značky automobilov.

Postup pri predaji auta

Predaj auta je právny úkon, pri ktorom je nutné splniť niekoľko náležitostí. Správny postup pri predaji auta je nutný hlavne na to, aby novému majiteľovi zapísali auto na polícii a aby si predajca mohol nárokovať vrátenie nevyčerpanej časti poistného z povinného zmluvného poistenia.

Ak už človek nájde potenciálneho záujemcu o svoje vozidlo, nasledujú oficiálne záležitosti predaja. Postup pri predaji auta zahŕňa tieto kroky:

 1. spísanie a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy
 2. odovzdanie vozidla a prevziatie kúpnej ceny
 3. odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte
 4. vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia

V nasledujúcich odstavcoch sú priblížené jednotlivé kroky postupu predaja auta.

1. Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy

Písomná zmluva pri predaji vozidla je výhodná, pretože chráni človeka pred potenciálnymi problémami, ktoré by mohli vzniknúť, ak by druhá strana nedodržala dohodnuté podmienky. Prítomnosť svedka navyše pomáha v prípade ústnych dohôd alebo tvrdení.

Všetky dôležité informácie o kúpno-predajnej zmluve, na ktorých sa obe strany dohodli, a ktoré vyžaduje platný zákon, musia byť zahrnuté v samotnej zmluve. Je dôležité uviesť aj stav vozidla vrátane možných vád, pretože to môže mať vplyv na budúce reklamácie.

Nie je to síce povinnosťou, ale odporúča sa úradne overiť podpisy zmluvných strán.

2. Odovzdanie vozidla a prevzatie kúpnej ceny

Vozidlo je potrebné odovzdať so všetkými potrebnými súčasťami a výbavou, ktorá je uvedená v zmluve alebo inak dohodnutá. Ohľadom odovzdania dokladov a kvitancií sa môžu zmluvné strany dohodnúť, keďže je nutné ešte doriešiť prepis na dopravnom inšpektoráte.

Pri platbe v hotovosti sa odporúča preveriť si prijímané peniaze (pri väčších hotovostiach sa totiž môžu objaviť aj nepravé bankovky), v prípade bezhotovostného prevodu sa odporúča sledovať dodržanie dátumu, ku ktorému mali byť peniaze prevedené.

Platby v hotovosti sú limitované na maximálnu sumu 15 000 € pre fyzické osoby a 5 000 € pre právnické osoby alebo SZČO v súlade so zákonom č. 394/2012 Z.z.

3. Odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte

V prípade potreby majiteľ môže odhlásiť vozidlo na príslušnom oddelení Policajného zboru podľa trvalého bydliska (nový majiteľ sa pri prihlasovaní riadi rovnakou príslušnosťou trvalého bydliska). V závislosti od situácie ide o odhlásenie do iného okresu alebo prepis v okrese.

Kvôli nárastu prípadov fiktívneho odhlasovania vozidiel, kde neboli skutočnými majiteľmi noví ľudia, bola zavedená nová požiadavka na prítomnosť nového majiteľa pri odhlasovaní alebo poskytnutie splnomocnenia.

4. Vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia

Po odhlásení vozidla musí jeho bývalý majiteľ podať v poisťovni písomnú výpoveď. Príloho výpovede PZP je v tomto prípade kópia technického preukazu so zaznačenou zmenou, na základe ktorej poisťovňa existujúce poistenie ukončí.

Súčasťou výpovede je aj žiadosť o vrátenie nespotrebovaného poistného, ktoré poisťovňa zašle po zrušení poistenia na zadaný účet, a pošle aj potvrdenie o škodovom priebehu.

V prípade, že má niekto uzatvorené aj havarijné poistenie na vozidlo, môže ho vypovedať rovnakým spôsobom prostredníctvom písomnej výpovede.

Koľko stojí prepis auta?

Prepis vozidla je bežne považovaný ako zmena držby a/alebo vlastníctva motorového vozidla na inú osobu. Tento proces sa tiež označuje ako prevod držby motorového vozidla na inú osobu.

Úradné zmeny pri vlastníctve vozidla bývajú takmer vždy spoplatnené. Výška poplatkov pritom závisí od mnohých faktorov, ako sú výkon motora, či ide o prepis auta v rámci okresu alebo z okresu do okresu, ale aj vek vozidla. Koľko teda stojí prepis auta?

Náklady na prepis auta na Slovensku sú stanovené v súlade s legislatívou krajiny. Výška poplatku za túto procedúru sa vypočítava pomocou daného vzorca. Ak majiteľ registruje vozidlo v tom istom okrese, v ktorom bolo zakúpené, je poplatok znížený. Poplatok obsahuje zapisovanie držiteľa vozidla do evidencie spolu s nevyhnutnými úpravami v dokladoch a ich vydanie.

Prepis vozidla – cena

Cena prepisu vozidla v okrese sa určuje z rovnice, v ktorej sa vynásobí sadzba poplatku pre výkon motora s koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Minimálna cena za prepis vozidla je vždy 33 €. Výsledná suma je zaokrúhlená na celé euro nadol (pre menej ako 50 centov), nahor (pre viac ako 50 centov) alebo nie je zaokrúhlená (presne 50 centov).

Koľko stojí prepis auta medzi okresmi? Rovnaký postup pri výpočte ceny za prepis vozidla platí aj v prípade registrácie vozidla z jedného okresu do druhého. Rozdiel je len v tom, že v tomto prípade musí nový majiteľ zaplatiť aj za nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla. 

Ceny za prihlásenie auta bývajú vyššie pre osobné žiadosti podané na dopravných inšpektorátoch. Pri elektronických žiadostiach sa však každý poplatok s prepisom auta znižuje o 50% zo štandardnej výšky.

Prihlásenie auta – cena

Niekedy môže byť zvýhodnená cena za prihlásenie auta umožnená zákonmi. To sa najčastejšie stáva, keď ide o vozidlo s vyšším ohľadom na životné prostredie alebo má nový majiteľ nejaké zdravotné obmedzenia alebo ide o veľkú rodinu s deťmi. Niektorí ľudia môžu byť od poplatku úplne oslobodení v prípade, že vozidlo zdedili alebo získali pomocou príspevku od štátu.

Oslobodenie od poplatku:

 • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na ich kúpu vlastníkovi poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
 • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e (malé motocykle s maximálnou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu).

Podľa výkonu motora a vek vozidla môže človek za prihlásenie auta zaplatiť cenu v rozmedzí 33 € až 3 900 €. Poplatky za prihlásenie vozidla podľa jeho výkonu možno nájsť na internetových stránkach Národnej rady Slovenskej republiky.