Overenie podpisu – kde, načo, za koľko?

Inštitút overovania podpisov už dnes pozná každý. Len málokto však vie, aký je jeho účel. Prečo je vlastne potrebné ísť k notárovi čo mi vlastne overenie podpisu zaručí, na čo slúži?

V praxi overenie podpisu znamená, že istá nezávislá osoba osvedči, že osoba, ktorá podpisuje je skutočne podpisujúcou osobou.

Ak hovoríme o overení podpisu, len málokto vie, že okrem overenia podpisu existuje aj inštitút uznania podpisu za vlastný.

Pred notárom resp. jeho povereným zamestnancom vyhlásim, že v daný deň som zmluvu alebo inú listinu podpísal. Notár túto skutočnosť osvedčí. Takýto podpis má „silu“ osvedčeného – overeného podpisu.

Ktorý podpis je potrebné overiť, spravidla stanovuje zákon, keď v niektorých prípadoch stanovuje pre platnosť určitého právneho úkonu jednak písomnú formu a jednak overenie pravosti podpisu.

Spravidla je tomu tak pri dôležitých úkonoch, ktorých prípadná neplatnosť by mohla spôsobovať v praxi právnu neistotu a problémy.

Často ide o dokumenty, ktoré sa predkladajú na registráciu, alebo pri vybavovaní na rôznych úradoch. V praxi je možné stretnúť sa aj s úradníkmi, ktorí Vám povedia: „Podpis si choďte overiť k notárovi.“

Iné overenie neuznávajú, nepoznajú, alebo nepovažujú za kategóriu overených podpisov. Ak sa v takomto prípade stretne neinformovaní úradník s neinformovaným klientom, klient bez slova pobeží k notárovi.

Podpisy neoverujú len notári

Podpisy totiž neoverujú len notári, ale je možné si ho overiť aj na matrike (na mestskom či obecnom úrade). Výhodou overenia podpisu na matrike je, že zaplatíte 1,50 eura za jeden podpis.

U notára Vás to bude stáť 2,39 eura bez DPH, t.j. 2,87 eura s DPH.  Za vyššiu sumu Vám notár poskytne krajšie prostredie, lepšiu techniku a možno aj rýchlejšiu službu.

Pre úplnosť je však potrebné uviesť, že overiť podpis Vám môže aj advokát. Termín „overiť podpis“ v tomto prípade však používať nie je správne a výstižné. Advokát môže tzv. autorizovať zmluvu.

Predmetom tejto zmluvy musí byť prevod nehnuteľností. Autorizovať podpisy na iných zmluvách advokáti nemôžu.

Nespornou výhodou overovania podpisu u advokáta je skutočnosť, že advokát preberá zodpovednosť za zistenie totožnosti účastníkov konania, má povinnosť informovať ich o právach a povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo zmluvy.

Rovnako klientovi oznámi výšku svojho poistného krytia pre prípad spôsobenia škody. Koľko však stojí takáto autorizácia podpisov. Však nie je známe. Závisí to od rozsahu služieb, ktoré Vám advokát poskytne.

Môžu zahŕňať služby od vypracovania zmluvy až po zápis v Katastri nehnuteľností. Ceny sú vždy dohodnuté od prípadu k prípadu. Zmluvné dokumenty Vám vie pripraviť aj notár.

Voľakedy to nie veľmi radi robili, ale vzhľadom na to, že sa výrazne obmedzila povinnosť overovania podpisov, dnes notári radi budú spolupracovať aj pri vyhotovovaní iných dokumentov. Už sa nezameriavajú len na „čistú ryžu“.

Podarilo sa im však zachrániť si svoju už oslabenú pozíciu, keď vďake úspešnému lobingu vypadli zo zákona o advokácií ustanovenia o overovaní podpisov advokátmi tak, ako to navrhoval rezort justície v poslednej novele zákona o advokácií platnej od 1. januára 2013.

V zmysle tejto novely by pribudla k overovaniu podpisu na matrikách či u notára aj možnosť overiť si podpis u advokáta. Všetky tieto overenia by pritom mali rovnakú právnu silu.

Inštitút elektronického podpisu

Pre úplnosť je potrebné dodať, že existuje aj inštitút tzv. elektronického podpisu resp. zaručeného elektronického podpisu. Elektronickým podpisom je napr. uvedenie mena v e-mailovej komunikácií.

Aká je sila tohto podpisu je v právnickej verejnosti zatiaľ diskutovaná téma.

Podľa jedného názoru podpis potvrdzuje totožnosť podpísanej osoby, podľa druhého názoru posielanie e-mailov nevykazuje dostatočné znaky ochrany identity konajúcej osoby aj napriek tomu, že spravidla musíte zadať meno a heslo pri prihlásení sa do e-mailovej schránky.

Prax je však taká, že obvykle outlook má každý na svojom počítači nastavený tak, že meno a heslo pri každom otvorení pošty nezadáva. Konečné rozhodnutie v týchto prípadoch bude závisieť vždy na právnom posúdení súdu a dôkaznej pozícií strán.

Zaručený elektronický podpis naproti tomu má bez pochýb status osvedčenia podpisu konajúcej osoby, nakoľko požíva väčší stupeň ochrany.

Zaručený elektronický podpis sa dnes používa pri komunikácií s niektorými úradmi a inštitúciami. Aj keď nespornou výhodou zaručeného elektronického podpisu je, že ho máte vždy poruke a nemusíte utekať na úrad, musíte sa zároveň technicky vyzbrojiť, aby ste ho mohli používať.

Či už ide o prvotné vybavenie počítačom, prislúchajúcim softwarom, udržiavaním licencie v platnosti a platení poplatkov, až po možné technické problémy pri zasielaní takto podpísaných dokumentov na úrad.

Ale dobu nezastavíme a zaručené elektronické podpisy sú budúcnosťou podpisovania, aj keď dúfajme, že v bezproblémovejšej podobe.

Zhrnuté a podčiarknuté, ak máte poruke matriku, utekajte si overiť podpis tam, ak ste perfekcionista a nakladáte s nehnuteľnosťou, využite služby advokáta.