Dohoda o vyslaní na výkon práce

Medzinárodné prepojenie sa dnes upevňuje vo všetkých oblastiach, nevynímajúc pracovnú ponuku. Globalizácia so sebou prináša množstvo nových pracovných príležitostí a čoraz častejším prípadom je práca v zahraničí.

Ľudia dnes už bežne vykonávajú prácu v zahraničí na plný úväzok. Avšak v zahraničí je možné pracovať aj v prípade, že je človek zamestnaný na území Slovenska, resp. pracuje pre spoločnosť pôsobiacu na Slovensku.

Firma môže svojich zamestnancov vyslať na územie iného štátu na vymedzené obdobie, počas ktorého budú vykonávať prácu pre inú spoločnosť. V tomto prípade sa uzatvára Dohoda o vyslaní na výkon práce.

Zamestnávanie cudzincov

Podľa Európskeho súdneho dvora môžu občania tretích krajín, ktorí sú legálne zamestnaní s miestom výkonu práce v Slovenskej republike, resp. EÚ, pracovať v inom hostiteľskom štáte bez toho, aby v tomto štáte podliehali administratívnym obmedzeniam. Medzi tie patrí napr. povinnosti mať v štáte, kam budú vyslaní, pracovné povolenie.

Zamestnávanie cudzincov je už dnes bežným štandardom. Ich vyslanie do zahraničia môže mať tri podoby:

 • Cezhraničné poskytovanie služby pre príjemcu služby 

Ako hovorí samotný názov, predmetom cesty je poskytovanie služby na území iného štátu. Môže ísť napríklad o servis stroja, inštaláciu rôznych typov konštrukcie alebo vývoj softvéru. V tomto prípade zamestnanca počas výkonu práce riadi jeho zamestnávateľ, nie príjemca služby.

 • Cezhraničné vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou

Táto situácia nastáva v prípade, že podnik má viacero pobočiek v iným krajinách. Môže ísť o cestu manažéra materskej spoločnosti do dcérskej alebo sesterskej spoločnosti z dôvodu rokovania, či školenia personálu.

 • Cezhraničné dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi 

Ide o dočasné pridelenie zamestnancov. V tomto prípade pri práci v zahraničí zamestnanca riadi spoločnosť krajiny, do ktorej kvôli výkonu práce cestuje. Môže ísť o pridelenie zamestnanca agentúrou, prípadne zamestnávateľom. Práve táto situácia je najčastejším príkladom vzniku zmluvy o vyslaní na výkon práce.

Miesto výkonu práce

Pri práci v zahraničí je dôležité aj miesto výkonu práce. Všetky nariadenia pri vysielaní zamestnancov na výkon práce sa vzťahujú na zamestnancov zamestnávateľov usadených v členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tými sú Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

Pri mieste výkonu práce treba ešte zmieniť, že pokiaľ by sa ukázalo, že zamestnanec nebol vyslaný zo štátu, v ktorom bežne pracuje, bol by vylúčený z režimu dočasného vyslania, čo by u občana tretieho štátu mohlo viesť k nelegálnemu zamestnávaniu a neoprávnenému pobytu na území EÚ

Firma môže svojich zamestnancov vyslať na územie iného štátu na vymedzené obdobie, počas ktorého budú vykonávať prácu pre inú spoločnosť.
Firma môže svojich zamestnancov vyslať na územie iného štátu na vymedzené obdobie, počas ktorého budú vykonávať prácu pre inú spoločnosť.

Práca a brigáda v zahraničí

Pokiaľ teda firma vyšle svojho zamestnanca na územie iného štátu za účelom práce, je potrebné medzi jeho zamestnávateľom a danou zahraničnou spoločnosťou uzavrieť dohodu o vyslaní na výkon práce.

Tento proces musí mať právnu zábezpeku, ktorú upravuje Zákonník práce, resp. Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Zákon okrem iného upravuje povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa, no nevzťahuje sa napríklad na vymáhanie pokút, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy. O čom je teda domáci zamestnávateľ povinný svojho zamestnanca pred cestou informovať?

Domáci zamestnávateľ je povinný oboznámiť svojho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania. Informácie ako pracovný čas či výmera dovolenky je povinný predložiť písomne. 

Pracovné podmienky vychádzajú z legislatívy krajiny, kde bude zamestnanec svoju dočasnú prácu vykonávať. Tie musia byť rešpektované. Jedná sa o tzv. tvrdé jadro, ktoré sa môže vzťahovať napríklad na:

 • dĺžky pracovného času a pravidiel pre odpočinok
 • dĺžky dovolenky
 • minimálnej mzdy (v podmienkach SR alebo i ČR a vrátane minimálnych mzdových nárokov)
 • príplatkov, na ktoré má zamestnanec nárok „zo zákona“
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

O rešpektovaní pracovných podmienok danej krajiny sa zmieňuje aj Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky. Ten uvádza: „Ak slovenský zamestnávateľ vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný.“

Prehľad pracovných podmienok v členských štátoch EÚ možno nájsť po kliknutí na vlajku štátu na stránke europa.eu. Čo sa týka povinností hosťujúceho zamestnávateľa, ten je povinný počas vyslania napríklad:

 • uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom
 • viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca v rozsahu podľa osobitného predpisu
 • uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania.

Hosťujúci zamestnávateľ okrem zmluvy o vyslaní na výkon práce podlieha tak isto aj Národnému inšpektorátu práce danej krajiny.

Cestovné náhrady

Otázka môže vzniknúť pri úhrade cestovných nákladov. V tomto prípade zamestnancovi vzniká nárok na takzvané cestovné náhrady. Tento finančný pojem v jednoduchosti znamená preplatenie cestovných nákladov. To je ukotvené v zákone 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení. Zákon to ustanovuje nasledovne:

„Cestovné náhrady pri vyslaní do štátu Európskej únie patria zamestnancovi v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej ceste, ak mu nepatria výhodnejšie náhrady podľa práva členského štátu Európskej únie, do ktorého je vyslaný.

Cestovný príkaz je dokument, ktorý oprávňuje jednotlivca cestovať na služobné účely. Ak má platný cestovný príkaz, zvyčajne nemusí platiť cestovné výdavky z vlastného vrecka, pretože tieto výdavky zvyčajne hradí jeho zamestnávateľ alebo organizácia, ktorá príkaz vydala.

Cestovný príkaz online je modernou alternatívou k tradičným papierovým cestovným príkazom. S touto digitálnou formou cestovného príkazu sa uľahčuje aj proces vyúčtovania nákladov a zjednodušuje evidencia cestovných výdavkov.

Dohoda o vyslaní na výkon práce – vzor

Dohoda o vyslaní na výkon práce je nevyhnutý dokument, na základe ktorého je domáceho zamestnanca možno vyslať do zahraničia. Zmluva by mala vždy obsahovať minimálne:

 • deň začatia a skončenia vyslania
 • druh práce počas vyslania
 • miesto výkonu práce počas vyslania
 • mzdové podmienky počas vyslania

Pri vyslaní, ktorým je cezhraničné dočasné pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi, musí uvedené náležitosti obsahovať aj dohoda o dočasnom pridelení. Nižšie možno nájsť vzor samotnej zmluvy.

DOHODA O DOČASNOM PRIDELENÍ NA VÝKON PRÁCE K INEJ PRÁVNICKEJ OSOBE

(§ 38 Zákonník práce)

Adresa firmy [ ]

a

[ ], r.č. [ ], bytom [ ]

uzatvárajú túto

Dohodu

o dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej osobe

A)
[ ] Pracuje pre spoločnosť [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár na plný pracovný úväzok. Po dobu 3 mesiacov, od [ ] do [ ] bude dočasne vykonávať rovnakú prácu v spoločnosti [ ] s miestom výkonu práce [ ].

B)
Počas obdobia dočasného preloženia bude ukladať zamestnancovi v mene jeho zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu, dávať mu na ten účel pokyny, vytvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci [ ].

Jeho vedúci zamestnanci však nemôžu voči zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľskej organizácie.

C)
Zamestnávateľ po dobu dočasného pridelenia bude zamestnancovi poskytovať mzdu, prípade aj náhradu cestovných výdavkov.

Ak zamestnávateľ uhradil zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u spoločnosti [ ], má nárok na náhradu voči tejto organizácii, pokiaľ sa s ňou zamestnávateľ nedohodne inak.

D)
Dočasné pridelenie sa končí uplynutím dohodnutej doby, teda dňom [ ].

Pred jej uplynutím končí dohodou účastníkov pracovného pomeru, prípadne uplynutím doby desiatich pracovných dní odo dňa, keď bol prejav vôle účastníka o skončení dočasného preloženia druhému účastníkovi oznámený.

E)
Dohoda sa uzatvára v rámci spolupráce medzi zamestnávateľom [ ] a spoločnosti [ ], kde sa zapracovávajú noví zamestnanci.

V [ ], dňa [ ]

Podpis pracovníka ………………

Podpis spoločnosti ………………

Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi práve vzniká na základe dohody o dočasnom pridelení, ktorá sa uzatvára medzi kmeňovým zamestnávateľom a jeho zamestnancom v pracovnom pomere.

Dočasné pridelenie zamestnanca k inému zamestnávateľovi končí uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané. Pred uplynutím tejto doby je možné dočasné pridelenie ukončiť dohodou o ukončení dočasného pridelenia alebo výpoveď dohody o dočasné pridelenie z uvedením neba bez uvedenia dôvodov.

Dohoda musí mať písomnú formu.