Vzor dohody o vyslaní na výkon práce

DOHODA O DOČASNOM PRIDELENÍ NA VÝKON PRÁCE K INEJ PRÁVNICKEJ OSOBE

(§ 38 Zákonník práce)

Adresa firmy [ ]

a

[ ], r.č. [ ], bytom [ ]

uzatvárajú túto

Dohodu

o dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej osobe

A)
[ ] Pracuje pre spoločnosť [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár na plný pracovný úväzok. Po dobu 3 mesiacov, od [ ] do [ ] bude dočasne vykonávať rovnakú prácu v spoločnosti [ ] s miestom výkonu práce [ ].

B)
Počas obdobia dočasného preloženia bude ukladať zamestnancovi v mene jeho zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu, dávať mu na ten účel pokyny, vytvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci [ ].

Jeho vedúci zamestnanci však nemôžu voči zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľskej organizácie.

C)
Zamestnávateľ po dobu dočasného pridelenia bude zamestnancovi poskytovať mzdu, prípade aj náhradu cestovných výdavkov.

Ak zamestnávateľ uhradil zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u spoločnosti [ ], má nárok na náhradu voči tejto organizácii, pokiaľ sa s ňou zamestnávateľ nedohodne inak.

D)
Dočasné pridelenie sa končí uplynutím dohodnutej doby, teda dňom [ ].

Pred jej uplynutím končí dohodou účastníkov pracovného pomeru, prípadne uplynutím doby desiatich pracovných dní odo dňa, keď bol prejav vôle účastníka o skončení dočasného preloženia druhému účastníkovi oznámený.

E)
Dohoda sa uzatvára v rámci spolupráce medzi zamestnávateľom [ ] a spoločnosti [ ], kde sa zapracovávajú noví zamestnanci.

V [ ], dňa [ ]

Podpis pracovníka ………………

Podpis spoločnosti ………………… ..

Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi práve vzniká na základe dohody o dočasnom pridelení, ktorá sa uzatvára medzi kmeňovým zamestnávateľom a jeho zamestnancom v pracovnom pomere.

Dočasné pridelenie zamestnanca k inému zamestnávateľovi končí uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané. Pred uplynutím tejto doby je možné dočasné pridelenie ukončiť dohodou o ukončení dočasného pridelenia alebo výpoveď dohody o dočasné pridelenie z uvedením neba bez uvedenia dôvodov.

Dohoda musí mať písomnú formu.