Odpracované roky na dôchodok – čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku

Odchod do dôchodku sa stále navyšuje a sú s ním spojené rôzne prepočty. Inak je to u mužov a inak u žien, pričom výpočet dôchodku ovplyvňuje veľa faktorov. Ako to je a čo všetko sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku? Ako to zistiť, kedy pôjdem do dôchodku?

Aktuálny vek odchodu do dôchodku je stanovený na 64 rokov. Pri výpočte dĺžky poistného obdobia sa zohľadňuje doba poistenia, ktorú človek nadobudol počas pracovnej činnosti.

Do poistného obdobia sa započítavajú roky zamestnania a tiež iné obdobia, ako napríklad roky štúdia na vysokých školách. Zároveň existuje aj minimálna dĺžka poistného obdobia, ktorú je potrebné dosiahnuť pre získanie nároku na dôchodok.

Informácie o dôchodkovom systéme sa neustále menia a je vždy dobré skontrolovať aktuálne platné pravidlá u relevantných inštitúcií, ako je Sociálna poisťovňa alebo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku

To, čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku, zhromažďuje Zákon o sociálnom poistení. Tu je zhrnutie všetkých základných pojmov a toho, čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku.

V prvom rade, do odpracovaných rokov sa ráta obdobie povinného alebo dobrovoľného dôchodkového poistenia. To znamená všetky odpracované roky, kedy občan riadne odvádzal poistné Sociálnej poisťovni. Pokiaľ nastala situácia, že zamestnávateľ túto povinnosť nesplnil, podmienka zaplatiť poistné sa považuje za splnenú.

Do obdobia dôchodkového poistenia patrí aj obdobie výkonu služby policajta alebo vojaka, pokiaľ nezískali nárok na výsluhový dôchodok alebo im nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok či čiastočný alebo obyčajný invalidný dôchodok.

Do poistného obdobia ďalej patrí obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou (do obdobia dôchodkového veku), či obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné.

Ak teda má niekto dlh v Sociálnej poisťovni, bude preňho najlepšie, ak ho, aj keď neskôr, zaplatí. Ovplyvní to jeho konečnú výšku príspevku na dôchodok.

Ďalej sa do dôchodkového veku zarátava starostlivosť o dieťa do 6 rokov. Do 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím. Toto obdobie však prislúcha iba na jednu fyzickú osobu.

Mnoho ľudí tiež zaujíma, či sa opatrovateľský príspevok počíta do dôchodku. Odpoveď je jednoduchá. Do dôchodku sa poskytovanie opatrovateľského príspevku počíta.

Koľko rokov musím odpracovať, aby som mala nárok na dôchodok

Každý poistenec ma nárok na dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Znižuje sa vždy podľa toho, koľko detí občan vychoval:

 • o 6 mesiacov pri jednom dieťati
 • o 12 mesiacov pri dvoch deťoch
 • o 18 mesiacov, ak vychoval 3 a viac detí

Pri otázke, koľko rokov musím odpracovať, aby som mala nárok na dôchodok, treba spozornieť. Od roku 2023 bol prijatý zákon, v ktorom človeku stačí mať odpracovaných 40 rokov. Ide o akúsi formu predčasného odchodu do dôchodku.

Na tento typ penzie musia občania podať žiadosť a Sociálna poisťovňa ju schváli, ak osoba splnila všetky potrebné podmienky. Tou najzákladnejšou je riadne platenie poistného 40 rokov. Neráta sa však dodatkové zaplatenie poistného ani doba štúdia či obdobie nezamestnanosti. Čiže ide len o reálne odpracované roky alebo vojenská služba.

S týmto dôchodkom však už človek nesmie ďalej pracovať, ani na dohodu, či mať živnosť, keďže ide o predčasný dôchodok. Výnimka je pri práci s mesačnou odmenou do 200 €, ale iba v tom prípade, že si osoba uplatní výnimku z platenia poistného na dôchodkové sporenie.

Rátať treba aj s krátením dôchodku o 0,3 % za každý rok, ktorý mu zostáva do riadneho dôchodku. Pri štandardnom predčasnom dôchodku je to 0,5 %.

Zápočet odpracovaných rokov na dôchodok

Zápočet odpracovaných rokov na dôchodok je jednoducho prehľad obdobia dôchodkového poistenia, ktoré vstupuje do výpočtu dôchodkových dávok. Preto je dôležité počas celého života sledovať svoje dôchodkové poistenie.

Je dôležitým faktorom pri výpočte dôchodku na Slovensku. Pre zápočet odpracovaných rokov na dôchodok sa zohľadňuje koľko rokov bol človek zamestnaný alebo bol v inom poistnom vzťahu, ktorý sa započítava do dĺžky poistného obdobia. Tu je niekoľko kľúčových informácií o zápočte odpracovaných rokov na dôchodok na Slovensku:

 1. Základné poistné obdobie: Na dosiahnutie nároku na starobný dôchodok je potrebné mať určitú minimálnu dĺžku poistného obdobia, ktorá sa nazýva „základné poistné obdobie“. Aktuálne toto základné poistné obdobie na dosiahnutie starobného dôchodku je stanovené na 15 rokov.
 2. Výpočet rodičovského bonusu: Pre každý odpracovaný rok nad základné poistné obdobie sa priradí tzv. rodičovský bonus známejší ako rodičovský dôchodok. Ide o časť sumy, ktorou prispejú deti svojim rodičom na základe ich poistného. V súčasnosti je výška dôchodkového bonusu stanovená na 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa.
 3. Maximálny počet započítateľných rokov: Existuje tiež maximálny počet započítateľných rokov, ktoré sa berú do úvahy pri výpočte dôchodku. Tento počet je aktuálne stanovený na 40 rokov.
 4. Odvody a dobrovoľné poistenie: Dôležité je mať na pamäti, že zápočet odpracovaných rokov závisí od platby sociálnych odvodov a zaplatených príspevkov na dôchodkové poistenie počas pracovnej kariéry. Okrem toho je možné aj dobrovoľne sa poistiť a tým si zvýšiť zápočet odpracovaných rokov.

Najlepšie je však dôkladne skontrolovať aktuálne pravidlá a postupy pre zápočet odpracovaných rokov pri dôchodku na Slovensku priamo v Sociálnej poisťovni alebo na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pravidlá sa neustále menia a preto je dôležité neustále ich sledovať.

Ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku – súhrn

Už spomínané poistné obdobie. Poistné obdobie predstavuje obdobie, počas ktorého bol človek poistený v systéme sociálneho dôchodkového poistenia. Toto obdobie zahŕňa roky zamestnania, ale môže zahŕňať aj iné obdobia, ako napríklad roky štúdia na vysokých školách. Minimálne poistné obdobie, ktoré je potrebné dosiahnuť na nárok na dôchodok, sa nazýva základné poistné obdobie.

Roky, ktoré sú dôležité pre výpočet dôchodku sú tie odpracované. Ide o obdobie, ktoré osoba strávila v zamestnaní alebo v inom poistnom vzťahu a započítavajú sa do výpočtu dĺžky poistného obdobia.

Existuje tiež maximálny počet započítateľných rokov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte dôchodku. Tento počet je aktuálne stanovený na 40 rokov.

Okrem toho, pre výpočet výšky dôchodku sa zohľadňuje aj priemerný zarábaný plat v ekonomike počas pracovnej kariéry.

Kalkulačka na výpočet dôchodku

Výpočet dôchodku je pomerne komplikovaný proces, no existuje naň vzorec, podľa ktorého sa môže občan riadiť. Ak nie presne, tak aspoň približne vyráta výšku príspevku, ktorý bude na dôchodku dostávať. V inom prípade mu pomôže kalkulačka na výpočet dôchodku od Sociálnej poisťovne alebo iného webového portálu, zväčša finančného zamerania.

Vzorec pre výpočet dôchodku musí obsahovať základné údaje, a to:

 • priemerný osobný mzdový bod – POMB
 • súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok – ODP
 • aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku  ADH

Znenie vzorca je POMB × ODP × ADH. Príklad: Ak občan splnil všetky podmienky na starobný dôchodok, hodnota jeho POMB je 1,0012. K januáru tohto roku získal napríklad 15 942 dní (43, 6768 rokov) obdobia dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 €. Po vynásobení týchto hodnôt je to 720, 50 € mesačne.

Jednoduchší spôsob je využiť online kalkulačku na výpočet dôchodku, do ktorej zväčša stačí zadať počet odpracovaných rokov a výšku priemernej mzdy. Ide však len o orientačný výpočet.

Občan môže Sociálnu poisťovňu požiadať o informatívny výpočet sumy dôchodku, a to osobne na pobočke, mailom alebo telefonicky. Túto možnosť má osoba najskôr 12 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku.

Aj v tomto prípade však ide len o približnú a nie presnú čiastku. V konečnom dôsledku, tú sa dozvie až pri nástupe na dôchodok, a to najmä pre stále meniace sa pravidlá.

Kedy dostanem prvý dôchodok

O dôchodok treba v prvom rade požiadať. Osoba tak môže urobiť osobne na pobočke Sociálnej poisťovne na miestne jej trvalého bydliska.

Sociálna poisťovňa odporúča prihlásiť sa na konkrétny termín, kedy zamestnanec spoločne s klientom spíše žiadosť. Najlepšie bude aspoň mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku. Klient tak môže urobiť prostredníctvom Rezervačného systému pre spísanie žiadosti o dôchodok, ktorý je online na stránkach poisťovne.

So sebou treba priniesť potrebné doklady, ako:

 • doklad o chýbajúcich obdobiach zamestnania
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklady o ukončení vzdelania
 • potvdrenie o ukončení školskej dochádzky (osoby narodené po roku 1963)
 • v prípade muža vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby
 • v špecifických prípadoch rodné listy detí
 • doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení
 • potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak takéto obdobie existuje
 • vyplnený a bankou potvrdený formulár v prípade, ak si osoba želá zasielať dôchodok na účet v banke

Tak teda kedy dostanem prvý dôchodok? Ak schválenie prebehne bez problémov a poisťovňa bude mať všetky potrebné údaje, osobe vzniká nárok na poberanie starobného (alebo iného) dôchodku. Rozhodnutie trvá 60 dní, preto je dôležité túto záležitosť vyriešiť čo najskôr, aby osoba neostala bez žiadneho príjmu v prípade, že naďalej nebude pracovať. Pri komplikovanejších prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť.

Dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie na Slovensku je súčasťou druhého piliera dôchodkového systému. Ide o dobrovoľný systém, ktorý umožňuje občanom Slovenska ušetriť si na vlastný dôchodok prostredníctvom individuálnych dôchodkových kont.

Každý, kto sa rozhodne zapojiť do dôchodkového sporenia, si môže vybrať správcu dôchodkového fondu, ktorý bude spravovať jeho investície. Tieto fondy majú rôzne investičné stratégie a umožňujú rôzne možnosti zhodnocovania úspor.

Príspevky do dôchodkového sporenia môžu byť dobrovoľné alebo povinné. Povinné príspevky sú zarábané automaticky z miezd a platov zamestnancov, pričom zamestnávateľ prispieva určitým percentom k príspevkom zamestnanca.

Dobrovoľné príspevky môžu byť vykonávané prostredníctvom osobných príspevkov zamestnanca alebo prostredníctvom štátnych príspevkov, ak sú splnené určité podmienky.

Dôchodkové sporenie umožňuje občanom budovať si individuálny dôchodkový kapitál, ktorý si môžu vyplácať vo forme pravidelných dôchodkových výplat po dosiahnutí veku dôchodku.

Pri otázke, kedy pôjdem do dôchodku závisí od viacerých faktorov, ako sú vek, dĺžka poistného obdobia a aktuálne platné pravidlá dôchodkového systému. Zvyčajne je vek dôchodku stanovený na 62 až 64 rokov, ale to sa môže meniť v závislosti od legislatívnych zmien.

Dĺžka pracovného života a odpracované roky majú významný vplyv na výšku dôchodku, pričom niektoré z najlepšie platených pozícií môžu zabezpečiť vyššie príjmy a tým aj výhodnejší dôchodok.

Dôchodkové sporenie na Slovensku poskytuje občanom možnosť mať istú mieru finančnej nezávislosti počas dôchodku. Ak má niekto záujem o dôchodkové sporenie, môže svoje finančné kroky konzultovať s odborníkom alebo sa obrátiť na Sociálnu poisťovňu.