Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o predkupnom práve

vzor-kupnej-zmluvy

KÚPNA ZMLUVA S DOHODOU O PREDKUPNOM PRÁVE

(§ 588 a § 602 Občiansky zákonník)

Dňa [ ] uzavreli kúpnu zmluvu

Predávajúci: [ ], r.č :: [ ], č. OP .: [ ], trvale bytom [ ] a

kupujúci:

[ ], r.č :: [ ], č. OP .: [ ], trvale bytom [ ]

I.

[ ] Je jediným vlastníkom modrého bicykla značky [ ], rok výroby [ ], výrobné číslo [ ].

II.

Touto zmluvou predáva [ ] bicykel do vlastníctva [ ],

[ ] Cestovné koleso do svojho vlastníctva prijíma a kupuje za dohodnutú kúpnu cenu [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

III.

Kúpnu cenu [ ] EUR musí kupujúcemu zaplatiť predávajúcemu do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

IV.

Kupujúci potvrdzuje prevzatie bicykla pri podpise tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne oboznámil s celkovým stavom predávanej veci.

V.

Predávajúci predáva bicykel s podmienkou, že mu ho kupujúci ponúkne na predaj, keby sa ho rozhodol predať. Predkupné právo sa dojednáva na dobu do [ ].

VI.

Všetci účastníci tejto kúpnej zmluvu si jej obsah riadne prečítali, súhlasia s ním, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ], dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis                                                                    podpis

Kúpna zmluva na hnuteľnú vec a dohoda o predkupnom práve, ak nemá byť dohodnutá ako vecné právo, nemusí mať písomnú formu.