Motivačný list – ako napísať, vzor, ukážka 2024

Bežnou súčasťou procesu výberu nových zamestnancov je dnes okrem životopisu aj motivačný list. Človek strávi hodiny jeho úpravami a stále si nie je istý. Ako správne napísať sprievodný list? Načo si dať pozor pri jeho písaní? Aké sú rozdiely medzi motivačným a sprievodným listom?

Motivačný list je dokument, ktorý slúži na predstavenie schopností, skúseností a ambícií človeka potenciálnemu zamestnávateľovi. Mal by byť stručný a zrozumiteľný. Motivačný list obsahuje kontaktné údaje uchádzača a základné informácie o pozícii, o ktorú má záujem. Človek tiež popíše, prečo je na danú pozíciu vhodný a ako by mohol prispieť k rozvoju spoločnosti.

V motivačnom liste by mal človek zdôrazniť, prečo sa o danú prácu zaujíma, aké sú jeho skúsenosti a zručnosti, ktoré by mu mohli pomôcť byť úspešným v pozícii, na ktorú sa uchádza. Taktiež je vhodné spomenúť, čo by rád dosiahol v tejto práci. Zamerať by sa mal na to, ako by mohol byť pre spoločnosť prínosom a ako by pomohol k naplneniu jej cieľov.

Motivačný list je často používaný spolu so životopisom a slúži na predstavenie vášho profesijného profilu zamestnávateľovi. Je dôležité dbať na kvalitné a presvedčivé napísanie motivačného listu, pretože to môže byť rozhodujúci faktor v tom, či bude človek vybraný na pohovor alebo nie. Ak je uchádzať vybraný, je dôležité sa následne pripraviť na otázky na pohovore.

Ako napísať motivačný list – vzor, pdf

Napísať úspešný motivačný list môže byť náročné, ale nasledujúci postup pomôže každému uchádzačovi vytvoriť profesionálny dokument, ktorý zaujme zamestnávateľa:

 • Úvod: Motivačný list by sa mal začať pozdravom, v ktorom uchádzač uvádza mená adresáta a zamestnávateľa, a tiež pozdravuje v prípadnej súvislosti. Napríklad: „Vážený pán/pani (meno zamestnávateľa),“.
 • Uvedenie dôvodu písania motivačného listu: V krátkom odstavci by sa mal uviesť dôvod napísania motivačného listu a prečo sa človek zaujíma o danú pozíciu alebo spoločnosť. Tento odstavec by mal byť krátky, ale zreteľne ukázať záujem a motiváciu jednotlivca pre danú prácu.
 • Uvedenie svojich skúseností a vzdelania: V ďalšej časti listu by sa mali uviesť skúsenosti a vzdelanie uchádzača, ktoré sú relevantné pre danú prácu. Venovať pozornosť sa odporúča popisu kvalifikácií, zručností a dosiahnutých úspechov v oblasti, v ktorej sa človek uchádza o prácu.
 • Zdôraznenie silných stránok: Ďalej je vhodné zdôrazniť svoje silné stránky a zručnosti, ktoré by jednotlivcovi mohli pomôcť excelovať v pozícii, na ktorú sa uchádza. Napríklad, ak sa uchádza o pozíciu v tíme, zdôrazniť by mal svoje vynikajúce komunikačné schopnosti a schopnosť pracovať v tíme.
 • Uvedenie dôvodu výberu danej spoločnosti: V krátkom odstavci treba opísať, prečo si človek vyberá práve danú spoločnosť a čo ho na nej zaujalo. Môže to byť napríklad jej kultúra, hodnoty alebo pozícia na trhu.
 • Záver: Na záver listu by mal uchádzač vyjadriť svoje nadšenie a záujem o stretnutie so zamestnávateľom. Uviesť treba svoje kontaktné údaje a mal by poďakovať zamestnávateľovi za jeho čas a pozornosť. Napríklad: „Teším sa na možnosť osobné ho stretnutia, kedy by som vám mohol podrobnejšie predstaviť svoje skúsenosti a schopnosti. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ma prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej nižšie. Ešte raz ďakujem za vašu pozornosť a príležitosť uchádzať sa o pozíciu v vašej spoločnosti.“
 • Kontrola listu: Pred odoslaním svojho motivačného listu si ho treba znovu prečítať a skontrolovať, či neobsahuje chyby v gramatike alebo pravopise. Treba dbať na dobrú štruktúrovanosť a jednoduchú čitateľnosť listu.

Pri písaní motivačného listu je dôležité byť autentický a zdôrazniť svoju osobnosť a motiváciu. Netreba zabúdať, že motivačný list nie je iba o tom, ako získať prácu, ale aj o tom, ako ukázať svoje schopnosti a záujmy zamestnávateľovi.

Vzor – motivačný list

Vážený pán / vážená pani,

s veľkým záujmom som sa dozvedel / dozvedela o práci, ktorú ponúkate v spoločnosti [názov spoločnosti]. Som presvedčený / presvedčená, že som vhodný / vhodná kandidát / kandidátka na túto pozíciu a rád / rada by som vám predstavil / predstavila svoje skúsenosti a záujem o túto pozíciu.

Som absolventom / absolventkou [názov univerzity] a mám [počet rokov] ročnú skúsenosť v oblasti [oblasť, kde ste získali skúsenosti]. Vďaka tomu som získal / získala cenné skúsenosti v oblasti [určitá oblasť], ktoré by som rád / rada využil / využila v práci pre vašu spoločnosť.

Mojou hlavnou motiváciou pre túto prácu je vaša renomovaná spoločnosť a jej zameranie na [určitý obor]. Som veľmi nadšený / nadšená z vašich projektov v tejto oblasti a vidím príležitosť pre môj prínos. Som taktiež veľmi motivovaný / motivovaná pracovať pre vašu spoločnosť, pretože sa zameriavate na [určitú hodnotu], ktorá je pre mňa dôležitá.

Verím, že moje skúsenosti a záujem o túto pozíciu by boli prínosom pre vašu spoločnosť a že by som mohol / mohla prispieť k vašim cieľom a úspechom. Som pripravený / pripravená na výzvy, ktoré táto pozícia prináša, a som si istý / istá, že môžem dosiahnuť vynikajúce výsledky.

S pozdravom,

[Vaše meno]

Motivačný list je dokument, ktorý slúži na predstavenie schopností, skúseností a ambícií človeka potenciálnemu zamestnávateľovi.

Typy motivačných listov

Existuje viacero druhov a štruktúr písania motivačných listov. Medzi tie najpoužívanejšie patrí:

 • Sprievodný list, ktorý je odpoveďou na konkrétny inzerát.
 • Motivačný list, ktorý sa priamo nevyžaduje, ale môže vám poskytnúť výhodu pred ostatnými uchádzačmi.
 • Motivačný list, ktorý slúži najmä ako odborná referencia.
 • Stručný motivačný list.

Na internete je nespočetné množstvo vzorov motivačných listov v bezplatnej pdf forme a príkladov ako napísať motivačný list. Keď sa človek uchádza o konkrétnu pracovnú ponuku, prieskum je viac než vhodný. Odporúča sa nájsť si webové stránky a sociálne médiá spoločnosti a sledovať, ako sa daná spoločnosť prezentuje a vyjadruje.

Štruktúra motivačného listu

Motivačný list má zvyčajne štandardnú štruktúru, ktorá sa skladá z niekoľkých základných častí. V úvode by mal uchádzač uviesť svoje kontaktné údaje a informácie o tom, pre akú pozíciu sa uchádza. Môže tiež spomenúť, ako sa o pozícii dozvedel a prečo ho táto práca zaujíma.

Ďalej by mal človek stručne predstaviť seba a jeho kvalifikácie. Je nutné popísať svoje skúsenosti, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu, a zdôrazniť, čo robí uchádzača ideálnym kandidátom. Zdôrazniť treba aj svoju motiváciu pre danú pozíciu a prečo je pre človeka táto práca dôležitá. Človek môže spomenúť, ako by chcel prispieť k rozvoju spoločnosti a čo by rád dosiahol.

Popísať svoje schopnosti a kompetencie, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu, je veľmi dôležité. Človek by mal ukázať, že má potrebné zručnosti a skúsenosti na to, aby mohol pozíciu úspešne zastávať. Ďalej je vhodné popísať svoje dlhodobé ciele v kariére. Uchádzač by mal prejaviť záujem o rozvoj a napredovanie v práci.

V závere motivačného listu by mal človek ešte raz zdôrazniť svoj záujem o danú pozíciu a svoju motiváciu. Uviesť svoje kontaktné údaje a vyjadriť svoje prianie byť pozvaný na pohovor.

Charakteristické črty motivačného listu

Pri písaní motivačného listu je dôležité venovať pozornosť jeho formátovaniu. Človek by sa mal snažiť, aby bol list vizuálne príjemný a ľahko čitateľný. Môže použiť rôzne formátovacie prvky, ako sú nadpisy, odrážky alebo zvýrazňovanie textu, aby zdôraznil svoje najdôležitejšie body.

Pri písaní motivačného listu by mal uchádzač tiež dbať na gramatiku a pravopis. Chyby v texte môžu byť pre zamestnávateľa odrazom pozornosti k detailom a schopnosti pracovať precízne. Preto by sa mal každý uistiť, že si text prečítal viac ako raz a použil nástroje na kontrolu pravopisu.

Motivačný list umožňuje zdôrazniť silné stránky a skúsenosti jednotlivca, ktoré by sa mohli pre zamestnávateľa hodiť.

Rozdiel medzi motivačným a sprievodným listom

Motivačný list a sprievodný list k životopisu sú dva dokumenty, ktoré sa často používajú pri hľadaní zamestnania. Hoci tieto dokumenty slúžia podobnému účelu, existujú medzi nimi niektoré rozdiely.

Motivačný list je dokument, ktorý sa používa na predstavenie osobnosti a motivácie pre získanie danej pracovnej pozície. V tomto dokumente by sa mali zdôrazniť záujmy, skúsenosti a schopnosti jednotlivca a ukázať, prečo by bol dobrým kandidátom pre túto pozíciu. Motivačný list by mal byť prispôsobený konkrétnej firme a pracovnej pozícii, ktorú si žiadate.

Motivačný list človeku umožňuje predstaviť jeho osobnosť a motivácie a ukázať, že má vášeň pre danú oblasť. Môže tiež vysvetliť, prečo by chcel pracovať pre danú firmu a aké sú jeho očakávania od tejto práce.

Sprievodný list sa používa na doplnenie životopisu a poskytnutie ďalších informácií o skúsenostiach a kvalifikáciách človeka. Tento dokument by mal byť krátky a prehľadný a obsahovať informácie, ktoré súvisia s pracovnou pozíciou.

Sprievodný list by mal obsahovať informácie o vzdelaní, skúsenostiach a schopnostiach, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu. Tento dokument umožňuje zdôrazniť silné stránky uchádzača a ukázať, prečo by bol najlepším kandidátom pre danú pozíciu.

Motivačný list – prečo je dôležitý

Poslanie motivačného listu môže byť dôležité z niekoľkých dôvodov. Tu sú niektoré z hlavných príčin, prečo by mal uchádzač uvažovať o poslaní motivačného listu spol

u so životopisom:

 • Ak človek zahŕňa motivačný list do svojej prihlášky, ukazuje, že má vášeň pre danú oblasť a má záujem pracovať pre danú firmu. Tento dokument tiež umožňuje zamestnávateľovi vidieť, prečo si uchádzač myslí, že by ste boli dobrým kandidátom pre danú pozíciu.
 • Motivačný list umožňuje zdôrazniť silné stránky a skúsenosti jednotlivca, ktoré by sa mohli pre zamestnávateľa hodiť. Človek tiež môže ukázať, že má zodpovednosť, pracovnú etiku a iné kvality, ktoré by sa mohli ukázať ako veľmi cenné pre danú pracovnú pozíciu.
 • Motivačný list by mal byť prispôsobený konkrétnej firme a pracovnej pozícii, na ktorú sa človek uchádza. Tento dokument umožňuje ukázať, že sa jednotlivec o firme dobre informoval a že si uvedomil, ako by jeho skúsenosti a schopnosti mohli byť užitočné pre danú pozíciu.
 • Keďže mnoho uchádzačov posiela iba životopis a sprievodný list, môže poslanie motivačného listu vyniknúť a zaujať zamestnávateľa. Ak uchádzač dokáže zamestnávateľa presvedčiť, že má výnimočnú motiváciu a kvality pre danú pozíciu, môže to zvýšiť jeho šance na pozvanie na pohovor.

Celkovo poslanie motivačného listu môže pomôcť zdôrazniť kvality a motiváciu uchádzača pre danú pracovnú pozíciu. Tento dokument môže tiež pomôcť personalizovať prihlášku a zvýšiť šance jednotlivca na pozvanie na pohovor. Ak teda niekto uvažuje o hľadaní zamestnania, rozhodne by mal zvážiť poslanie motivačného listu spolu so životopisom.