Vzor žiadosti o poskytnutie riadnej dovolenky

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE RIADNEJ DOVOLENKY

(§ 108 zák. Práce)

[ ] a.s.

so sídlom v [ ]

Vec: Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky

Žiadam o poskytnutie riadnej dovolenky za rok [ ], a to v čase od [ ] do [ ] vrátane, to je celkom [ ] pracovných dní.

Miestom pobytu dovolenky bude [ ].

V [ ] dňa [ ]

………………….. Podpis

meno [ ]

bytom [ ]