Vzor žiadosti o poskytnutie riadnej dovolenky

Nárok na riadnu dovolenku patrí medzi jedno z práv každého zamestnanca. Dovolenka prestavuje čas na oddych a relax pre zamestnanca bez obavy o vypadnutie príjmu. Kedy dochádza k nároku na dovolenku? Ako vyzerá vzor žiadosti o poskytnutie riadnej dovolenky? Čo znamená čerpanie dovolenky?

Pracovná dovolenka sa líši od tradičnej dovolenky v tom, že je viac zameraná na profesionálne ciele. Namiesto toho, aby si zamestnanec len oddýchol na dovolenke, znamená čerpanie pracovného voľna vziať si čas mimo pracoviska, aby sa zamestnanec mohol sústrediť na pracovné úlohy a profitovať zo skúseností.

Nárok na riadnu dovolenku

Nárok na dovolenku má každý zamestnanec, ktorý odpracoval aspoň 60 dní v danom kalendárnom roku. V čase čerpania dovolenky je zamestnanec stále platení mzdou vo výške priemerného zárobku. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce rozlišuje tri druhy dovolenky:

  • dodatková dovolenka 
  • dovolenka za odpracované dni 
  • dovolenka za (určitý) kalendárny rok

Ako je to s dodatkovú dovolenku?

Dodatková dovolenka

Dodatková dovolenka pripadá len na určité kategórie zamestnaní a zamestnancov. Ide o pracovný výkon, ktorý je vykonávaný pri sťažených podmienkach alebo v zdravotne škodlivých podmienkach. Sú to práce zväčša pod zemou – ťažba nerastov alebo razenie tunelov či štôlní.

Zákonník práce týchto zamestnancov definuje nasledovne:

  • zamestnanec, ktorý pracuje nepretržite aspoň jeden rok v tropických alebo zdravotne ťažkých podmienkach 
  • zamestnanca, ktorý je vystavený infekčným materiálom 
  • zamestnanca, ktorý pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi

Dodatková dovolenka má rozsah jedného týždňa ak je zamestnanec charakterizovaný vyššie uvedenými bodmi a pracuje v týchto podmienkach celý rok. Dodatková dovolenka sa musí zo zákona čerpať prednostne. 

Dovolenka za odpracované dni 

O dovolenku za odpracované dni ide v prípade, že zamestnanec neodpracoval aspoň 60 dní u jedného a toho istého zamestnávateľa. Zamestnanec teda môže čerpať dovolenku aj keď nesplnil podmienku na poskytnutie dovolenky za kalendárny rok. 

V prípade, že zamestnanec odpracuje 60 a viac dní u jedného zamestnávateľa, vzniká mu nárok na poskytnutie dovolenky za kalendárny rok. 

Aby vznikol zamestnancovi nárok na dovolenku vôbec, musí odpracovať minimálne 21 dní v roku.

Dovolenka za kalendárny rok

Základnou podmienkou na vzniknutie nároku na dovolenku za kalendárny rok je neprestajný pracovný pomer po dobu minimálne 60 dní u jedného a toho istého zamestnávateľa. Nárok na dovolenku vzniká len zamestnancom teda osobám v pracovnom pomere. Nárok na dovolenku sa teda nevzťahuje na osoby pracujúce na dohodu či brigádnikov.

Vzor – žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky

(§ 108 zák. Práce)

[ ] a.s.

so sídlom v [ ]

Vec: Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky

Žiadam o poskytnutie riadnej dovolenky za rok [ ], a to v čase od [ ] do [ ] vrátane, to je celkom [ ] pracovných dní.

Miestom pobytu dovolenky bude [ ].

V [ ] dňa [ ]

………………….. Podpis

meno [ ]

bytom [ ]

TIP: Podobne by mal vyzerať aj vzor žiadosti o zmenu pracovného času.

Počet dní dovolenky – výmera dovolenky

Zákonník práce ustanovuje základnú minimálnu výmeru (počet dní) dovolenky a to bez ohľadu na vek či pracovnú pozíciu. Táto výmera je zo zákona presne štyri týždne

Tieto štyri týždne predstavujú počet dní, ktoré si zamestnávateľ môže pri zamestnávateľovi vyčerpať. Avšak zamestnávateľ môže svojmu zamestnancovi tento počet dní predĺžiť.

V niektorých prípadoch Zákonník práce uvádza dlhšiu výmeru ako základné štyri týždne:

  • dovolenka vo výmere 5 týždňov
  • dovolenka vo výmere 8 týždňov

Nižšie sú jednotlivé typy dovoleniek rozobrané.

Dovolenka vo výmere 5 týždňov

Na dovolenku vo výmere 5 týždňov má nárok zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov alebo v prípade, že sa zamestnanec trvale stará o dieťa. V prípade, že sa zamestnanec prestane starať o dieťa, výška výmery dovolenky sa bude počítať podľa dní, kedy sa o dieťa staral. 

Dovolenka vo výmere 8 týždňov

Nárok na dovolenku vo výmere minimálne 8 týždňov má pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Taktiež tento druh dovolenky prináleží vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a umeleckým pracovníkom vysokej školy

V Zákonníku práce sa teda operuje s týždňami dovolenky. Ak predpokladáme, že priemerný zamestnanec odpracuje 5 dní v týždni, jeho výmera dovolenky je 20 pracovných dní.

Čerpanie dovolenky

Čerpanie dovolenky sa považuje za pracovný výkon. Zamestnávateľ vždy určuje čerpanie dovolenky svojich zamestnancov. Zamestnávateľ však musí prihliada na záujmy svojich zamestnancov. 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek. Zamestnanec plánuje dovolenky tak, aby ich zamestnanci mohli čerpať do konca kalendárneho roka. Taktiež zamestnávateľ musí dať pozor na to, aby čerpanie dovolenky neurčil na obdobie, kedy je zamestnanec uznaný na určitú dobu na PN.

V prípade, že zamestnanec chce čerpať dovolenku, musí dať o tom vedieť svojmu zamestnávateľovi a to aspoň štrnásť dní dopredu. 

Ak je dovolenka poskytnutá zamestnancovi po častiach, je trvanie musí byť v jednej časti aspoň dva týždne.

Krátenie dovolenky 

Zamestnávateľ môže zamestnancovi skrátiť dovolenku za určitých okolností. Tieto okolnosti sa, ale musia vzťahovať len na okolnosti toho kalendárneho roku, v ktorom vznikli. Krátenie dovolenky je však priamo ohraničené v Zákonníku práce.

Zamestnávateľ môže pristúpiť ku kráteniu dovolenky výhradne vtedy, ak zamestnanec nepracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci čím môže byť práceneschopnosť či choroba.

Zamestnávateľ nepristúpi ku kráteniu dovolenky ak zamestnanec čerpá materskú alebo otcovskú dovolenku alebo je práceneschopný kvôli pracovnému úrazu či chorobe z povolania; za tie je zodpovedný zamestnávateľ.

Nevyčerpanie dovolenky

V prípade, že si zamestnanec svoju dovolenku nevyčerpá, nemusí to znamenať, že dovolenka prepadne. Zamestnávateľ v takomto prípade umožňuje zamestnancom preniesť si nevyčerpanú dovolenku do nasledujúceho kalendárneho roka. 

Aj v prípade, že je zamestnanec na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke a nestihne si vyčerpať dovolenku ani v nadchádzajúcom kalendárnom roku, nemusí znamenať, že o ňu príde. Podľa zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť umožniť zamestnancom po skončení rodičovskej dovolenky ich riadnu dovolenku. 

Rodičovská dovolenka

Materská dovolenka je pre čerstvé mamičky dôležitým obdobím. Je to obdobie, kedy si môžu oddýchnuť od svojho profesionálneho života, aby sa mohli postarať o svoje bábätko a zotaviť sa z pôrodu. Počas tohto obdobia sú zamestnávatelia povinní poskytnúť platené voľno, aby matka mala finančné a emocionálne prostriedky na to, aby si mohla užívať rodičovské radosti.

Materská dovolenka navyše zaisťuje, že matka má príležitosť spojiť sa so svojím novorodencom a prispôsobiť sa životu matky.

Materská dovolenka pomáha zamestnávateľom aj tým, že sa stará o to, aby skúsené zamestnankyne neboli nútené dať výpovede z dôvodu materstva. To umožňuje matkám pokračovať v práci, keď sú pripravené, čo často zvyšuje produktivitu, pretože matky sú zvyčajne veľmi odhodlané vrátiť sa po dovolenke do práce. Celkovo je materská dovolenka životne dôležitá pre podniky aj pre matky.

Preplatenie dovolenky

Náhrada mzdy za dovolenku je bežnou formou náhrady mzdy zamestnancom, ktorí prestali pracovať z dôvodu dovolenky alebo inej osobnej potreby. Tento typ kompenzácie sa zvyčajne poskytuje vo forme jednorazovej platby alebo percenta z platu zamestnanca za každý deň, keď bol mimo práce. Preplatenie dovolenky sa zvyčajne poskytuje ako dodatočná výhoda pre zamestnancov, aby si mohli užiť čas mimo práce s vedomím, že ich mzdy sa neznížia.

Spoločnosti často poskytnú dodatočnú kompenzáciu, ak zamestnanci prekročia určitý počet dní voľna v danom roku. Preplatenie dovolenky je dôležitým spôsobom, ako zabezpečiť, aby si zamestnanci mohli vziať čas, ktorý potrebujú, bez obáv z poklesu ich miezd.

Preplatenie dovolenky môže byť zadržané z platu zamestnanca alebo vystavené ako šek v závislosti od práce zamestnanca a politiky zamestnávateľa.

Okrem toho by sa zamestnávatelia mali uistiť, že budú mať aktuálne informácie o príslušných pracovnoprávnych predpisoch v rámci svojej jurisdikcie, aby zabezpečili, že všetky postupy preplácania dovolenky budú v súlade s platnými predpismi.