Úrazové poistenie – pomoc v prípade zranenia

úrazové poistenie

Úrazové poistenie predstavuje dôležitú súčasť finančnej stability a ochrany v prípade nečakaných udalostí. S neustálym rizikom úrazov a ich potenciálnych následkov je nevyhnutné mať k dispozícii spoľahlivé poistenie, ktoré poskytne pomoc v prípade zranenia. Ako si vybrať najlepšie úrazové poistenie pre seba a svoju rodinu? Aké výhody prináša úrazové poistenie detí a ako si uplatniť trvalé následky úrazu?


Obsah článku


Prehľad o možnostiach a výhodách úrazového poistenia je v tomto článku, spolu s informáciami o rizikovom poistení a výpočte poistného prostredníctvom online kalkulačiek. Ako chrániť seba a svojich blízkych pred finančnými dôsledkami úrazov?

Čo je úrazové poistenie?

Úrazové poistenie zabezpečuje finančnú ochranu v prípade úrazu, pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré môžu viesť k poškodeniu zdravia alebo dokonca úmrtiu. Z tohto typu poistenia sú poskytované rôzne dávky a kompenzácie, ktoré majú za cieľ zmierniť ekonomické dôsledky takýchto nešťastných udalostí.

Z úrazového poistenia sa môžu poskytovať nasledujúce úrazové dávky:

 • úrazový príplatok
 • úrazová renta
 • jednorazové vyrovnanie
 • pozostalostná úrazová renta
 • jednorazové odškodnenie
 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • náhrada nákladov spojených s liečením
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom

Povinnosť mať uzavreté úrazové poistenie zahŕňa:

 • zamestnávateľa, ktorý má aspoň jedného zamestnanca vykonávajúceho zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom alebo štátnozamestnaneckom vzťahu
 • člena družstva s pracovným vzťahom k družstvu v služobnom pomere
 • fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť prostredníctvom výkonu verejnej funkcie alebo v ústavoch na výkon väzby a trestu odňatia slobody
 • neozbrojeného príslušníka finančnej správy z Finančného riaditeľstva

Na rozdiel od iných foriem poistenia, ako je napríklad nemocenské alebo dôchodkové poistenie, úrazové poistenie je priamo viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si ho samostatne. Jeho súčasná legislatíva sa nezameriava na náhradu škody, ale skôr na kompenzačný systém, ktorý poskytuje určité dávky v prípade úrazu.

úrazové poistenie
Úrazové poistenie vzniká v okamihu, keď zamestnávateľ zamestná aspoň jedného pracovníka, a ukončuje sa v momente, keď už nemá žiadnych zamestnancov.

Kto má nárok na úrazové poistenie?

Osoby, ktoré majú nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa, sú zamestnanci, ktorí splnia ustanovené podmienky podľa zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení.

Okrem zamestnancov majú nárok na úrazové dávky aj nasledovné osoby:

 • žiaci stredných škôl
 • vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy
 • vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh
 • fyzické osoby združené v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach
 • dobrovoľní zdravotníci Slovenského Červeného kríža a členovia horskej služby alebo iné fyzické osoby

Nárok na úrazové dávky podľa podmienok stanovených zákonom má aj manžel/manželka, nezaopatrené dieťa po fyzických osobách, ktoré zomreli v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a fyzická osoba, voči ktorej mala fyzická osoba v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť.

Trvalé následky úrazu, Sociálna poisťovňa a miera zodpovednosti

Posúdenie miery zodpovednosti zamestnávateľa je kľúčové v prípade, keď ide o náhradu škody. Aj v prípade, že zamestnávateľ dodržal všetky povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ďalších noriem na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nemožno sa zbaviť zodpovednosti, ak sa preukáže, že bola jeho zodpovednosť jedinou príčinou škody.

Táto zodpovednosť sa rozdeľuje na niekoľko možností:

 • Úplné zbavenie zodpovednosti: Ak je škoda spôsobená tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom bol s nimi riadne oboznámený, alebo ak bol pod vplyvom návykových látok a zamestnávateľ nemohol škode predísť.
 • Čiastočné zbavenie zodpovednosti: Ak zamestnanec porušil normy a jeho konanie prispelo k škode, avšak nie je to jediný dôvod. Tu sa zohľadňuje aj skutočnosť, či konal ľahkomyseľne, čo zahŕňa správanie sa, ktoré, aj keď neporušuje zákony alebo pokyny, je neopatrné a môže mať negatívny vplyv na zdravie a bezpečnosť.

Ak zamestnávateľ čiastočne nesie zodpovednosť, Sociálna poisťovňa v rámci trvalých následkov vypočíta podiel škody, za ktorý je zamestnanec zodpovedný, na základe miery jeho zavinenia. V prípade, že zamestnávateľ nesie aspoň jednu tretinu zodpovednosti, zamestnanec má nárok na úhradu tejto časti škody.

Je dôležité poznamenať, že zamestnávateľ nemôže oslobodiť svoju zodpovednosť, ak zamestnanec utrpel úraz pri ochrane pred hrozbou alebo nebezpečenstvom, ktorého sám nebol príčinou.

Tieto zásady sú stanovené v zákonníkoch práce a sociálneho poistenia, z čoho vychádza aj Sociálna poisťovňa v rámci trvalých následkov úrazu.

Ako si uplatniť trvalé následky?

Poistenie trvalých následkov úrazu predstavuje jedno z najčastejšie uzatváraných pripoistení a zároveň patrí medzi tzv. „veľké riziká“, ktoré by mali mať k dispozícii všetci poistení.

Trvalé následky úrazu, inak nazývané aj poistenie trvalých následkov úrazu, kryjú trvalé telesné poškodenie, ktoré sa prejavuje stratou alebo obmedzením funkčnosti orgánov, končatín alebo zmyslových vnemov. Tento typ poistenia zahŕňa napríklad stratu hybnosti končatín, stratu orgánu alebo ich časti, alebo popáleniny.

To, ako si uplatniť trvalé následky je vždy trochu odlišné. Každá poisťovňa má stanovený vlastný zoznam trvalých následkov s priradenými percentuálnymi hodnotami poškodenia, na základe ktorých sa vypláca poistné plnenie. V prípade súčasného viacnásobného poškodenia sa tieto percentuálne hodnoty sčítavajú a poistné plnenie sa určuje podľa celkového poškodenia.

Poistné plnenie z poistenia trvalých následkov úrazu sa vypláca až po ustálení zdravotného stavu, čo je zvyčajne po uplynutí jedného roka od udalosti. To znamená, že poistený nedostáva okamžité plnenie za zlomeniny alebo iné poškodenia, ale až v prípade, že tieto poškodenia vedú k trvalému obmedzeniu funkčnosti.

Pri otázke, ako si uplatniť trvalé následky, treba poznamenať, že väčšina poisťovní ponúka pripoistenie nazývané „Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením“, ktoré zohľadňuje závažnosť poškodenia. Tento systém umožňuje vyššie plnenie pri vážnejších poškodeniach, čo môže byť dôležité pre zachovanie kvality života poisteného.

Väčšina klientov však využíva len nižšie percentá plnenia, keďže vážne poškodenia sú relatívne zriedkavé.

Úrazové poistenie pre deti

Deti predstavujú jednu z najrizikovejších skupín v kontexte úrazov. Ich neustála aktivita a zvedavosť ich vystavujú nebezpečenstvu úrazov takmer na každom kroku.

Jednou z najlepších foriem ochrany pred nepríjemnými následkami úrazov je poistenie.

 • Rizikové životné poistenie, ktoré umožňuje poistiť celú rodinu – seba, partnera/partnerku a aj deti, je jednou z možností. S týmto typom poistenia je možné si vybrať doplnkové poistenia, ktoré zodpovedajú konkrétnym potrebám a životnému štýlu.
  • Ak majú deti aktívny životný štýl, dá sa zvoliť ochrana pred rizikami, ktoré sú s tým spojené. Prispôsobenie poistenia je flexibilné – dá sa meniť podľa zmien v rodine a životných okolností.
 • Investičné životné poistenie je ďalšou zaujímavou možnosťou. Okrem ochrany pred rizikami úrazov ponúka aj investičný prvok, kde sa časť príspevkov investuje do fondov životného poistenia. Tento fond môže mať rôzne úrovne zhodnotenia v závislosti od zvolenej stratégie investovania.
  • Po ukončení poistnej doby, ktorá sa môže pohybovať minimálne od dovŕšenia veku osemnástich rokov dieťaťa, je celá suma vyplatená dieťaťu. Tieto financie môže využiť podľa svojich aktuálnych potrieb, napríklad na pokrytie nákladov spojených so štúdiom alebo na zabezpečenie vlastného bývania.
úrazové poistenie deti
Deti sú najrizikovejšou skupinou, čo sa týka miery úrazov.

Úrazové poistenie pre deti a kalkulačka

Pre lepšie porovnanie a výber sa môže záujemca obrátiť na online kalkulačky úrazového poistenia pre deti, ktoré umožnia porovnať ponuky rôznych poisťovní. Tieto kalkulačky sú užitočným nástrojom pri rozhodovaní o tom, ktoré úrazové poistenie pre deti mi najviac vyhovuje.

TIP: Pri uzatváraní úrazového poistenia pre deti sa dá pripoistiť ochrannú detskú rentu (OČR), ktorá poskytuje pravidelné finančné plnenie v prípade, že dieťa musí zostať doma na dlhodobú dobu kvôli vážnej chorobe alebo úrazu.

Tu je tabuľka s informáciami o úrazovom poistení pre deti od rôznych poisťovní:

PoisťovňaProduktČo ponúka
Union poisťovňaPoistenie pre najmenších– Príspevky na starostlivosť o deti a ich zdravie
– Nadštandardné očkovanie
– Nadštandardné vyšetrenia, prevencia a skríning
Union poisťovňaPoistenie pre novorodencov– Príspevok na monitor dychu a pohybu
– Príspevok na kurz plávania
– Príspevok na nákup novorodeneckých potrieb, a ďalšie
UniqaBronze / Silver / Gold / PlatinumPoistenie pre deti s rôznymi úrovňami krytia a mesačnými platbami. Možnosť pripoistenia s Uniqa Assistance za ďalších 0,81 € mesačne.
WüstenrotKrôčik– Finančná rezerva
– Zhodnotenie vkladov až 6 %
– Špeciálny W-bonus s úročením 1,5 % p. a
– 100 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu
– Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa
KooperativaDukátik– Krytie trvalých následkov úrazu
– Krytie času liečenia
– Odškodné za chirurgický zákrok a pobyt v nemocnici
– Pripoistenie jednej alebo dvoch dospelých osôb
Komunálna poisťovňaProvital Junior– Celoročné cestovné poistenie
– Bonus k poisteniu – pripoistenie detských zlomenín
– Ochranu pre ďalšie dve osoby
ČSOBVario Junior– Smrť
– Vážne choroby
– Trvalé následky úrazu
– Denné odškodné liečenia úrazu
– Úraz so zrýchleným plnením
AllianzMoja farbička– Komplexná ochrana dieťaťa
– Možnosť pripoistenia dospelej osoby
– Široké spektrum poistení
– Investovanie do fondov, a iné

Čo je rizikové poistenie?

Rizikové poistenie je forma poistenia, ktorá sa vyznačuje podmienenou návratnosťou finančných prostriedkov. V tejto forme poistenia existuje vysoká neurčitosť, či vôbec nastane poistná udalosť, ak áno, tak v akom rozsahu a koľkokrát.

Príklady rizikového poistenia zahŕňajú:

 • rizikové životné poistenie
 • úrazové poistenie
 • poistenie domácnosti
 • poistenie rodinného domu alebo bytu
 • havarijné poistenie motorových vozidiel
 • povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
 • cestovné poistenie (pri výbere pomôže porovnanie cestovného poistenia)

Rizikové životné poistenie

Ide o typ poistenia, ktoré poskytuje ochranu v prípade smrti poisteného. Poistná suma sa vypláca v prípade smrti poisteného z akéhokoľvek dôvodu, vrátane civilizačných chorôb. Existuje niekoľko typov rizikového životného poistenia, medzi ktoré patrí:

 • dočasné poistenie pre prípad smrti
 • poistenie úveru
 • doživotné poistenie pre prípad smrti

Všeobecné obmedzenia a výluky pri životnom poistení zahŕňajú:

 • Neplatenie plnenia za smrť v dôsledku účasti na vojnových udalostiach alebo vnútorných nepokojoch.
 • Neplatenie plnenia v prípade smrti následkom teroristického činu, aj keď poistený na ňom nebol aktívne zapojený.
 • Krátenie plnenia v prípade, že poistený spôsobí smrť inému a súčasne zomrie.
 • Krátenie plnenia v prípade, že poistený zomrie pod vplyvom drog alebo alkoholu.
 • Neplatenie plnenia v prípade samovraždy do dvoch rokov od začiatku poistenia.

Najlepšie životné poistenie

Spôsob, akým si človek vyberá to najlepšie životné poistenie, môže mať dlhodobý vplyv na jeho finančné zabezpečenie a pohodu. Preto je dôležité zvážiť rôzne možnosti a vybrať si tú, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám a životnej situácii. V tabuľke nižšie je niekoľko popredných poisťovní a ich produkty, z ktorých sa dá vybrať to najlepšie životné poistenie.

Prehľad niektorých poisťovní

UNIQAActive Life sa vyznačuje niekoľkými výhodami, ako je možnosť uzatvoriť poistenie iba v prípade úrazu, flexibilita pri výške platby, a široká škála zliav, čo zahŕňa aj bonusy pre existujúcich klientov. Čakacia doba pri vážnych chorobách je krátka. Na druhej strane, niektoré bonusové krytia sú viazané na pravidelné preventívne prehliadky.
UNIQÁT Risk ponúka výhody ako široký rozsah platenia pri kritických chorobách, aj pre klientov s predchádzajúcimi diagnózami. Avšak, poisťovňa uplatňuje vysoké prirážky pre fajčiarov a je pomerne drahá, najmä pri vyššej hmotnosti.
GeneraliLa Vita sa vyznačuje rýchlym poskytovaním poistného plnenia a možnosťou výberu rozdielnych poistných súm v prípade invalidity. Avšak, niektoré aspekty, ako obmedzenie poistenia PN na dva roky a vyššie ceny v niektorých prípadoch, môžu byť nevýhodami.
Youplus 4UPonúka výhody ako vysoké zľavy a krátke čakacie doby pri invalidite a kritických chorobách. Avšak, nedostatok údajov o plnení v prípade vážnych rizík a vysoké prirážky pre fajčiarov môžu byť potenciálnymi nevýhodami.
NN PartnerSa vyznačuje najlacnejším poistením smrti zo všetkých porovnávaných poisťovní a rozšíreným zoznamom kritických chorôb. Avšak, dlhé čakacie doby v prípade niektorých diagnóz a možnosť jednostranných zmien v podmienkach poistenia môžu byť nevýhodami.
AllianzProdukt Šťastný život umožňuje uzatvorenie poistenia aj vo vyššom veku a ponúka bonusy pri niektorých kritických chorobách. Avšak, je to drahší produkt a môže mať dlhé čakacie doby v prípade niektorých poistných udalostí.
ČSOBProdukt Vital poskytuje rýchle posúdenie zdravotného stavu a bonusy v prípade preventívnych prehliadok. Avšak, limity poistných súm sú nižšie ako pri iných poisťovniach a cena poistenia môže byť vyššia.
Metlife TrendlifeSa vyznačuje nízkymi minimálnymi mesačnými poistnými a krátkymi čakacími dobami. Avšak, neposkytuje plnenie v prípade čiastočnej invalidity na duševné choroby a môže mať vyššie prirážky pre fajčiarov.
najlepšie životné poistenie
Pri výbere najlepšieho životného poistenia sa treba zamerať nielen na cenu, ale aj rozsah krytia, čakacie doby a ďalšie podmienky.

Ako vybrať najlepšie úrazové poistenie?

Rozšírenie poistnej ochrany, ktorú klient získa uzatvorením životného poistenia, o ďalšie úrazové pripoistenia je bežnou praxou. Úrazové poistenie poskytuje ochranu v prípade smrti alebo trvalých následkov spôsobených úrazom. Avšak, väčšina poistných plnení vzniká v dôsledku ochorenia, čo znamená, že úrazové poistenie nie je vždy dostatočné.

Práve preto sa zídu aj ďalšie pripoistenia, ako poistenie invalidity, práceneschopnosti, straty zamestnania, zdravotné a nemocenské poistenie a ďalšie.

Pri výbere najlepšieho úrazového poistenia existuje niekoľko kľúčových faktorov:

 • Poistné riziká a poistné sumy: Treba vyberať poistné riziká a sumy tak, aby mohol klient očakávať primerané plnenie v prípade úrazu. Zvolené poistné sumy by mali zodpovedať potrebám a finančným možnostiam.
 • Poistné podmienky: Rôzne poisťovne majú rozdielne poistné podmienky, ktoré ovplyvňujú rozsah krytia a spôsob platenia poistného plnenia v prípade úrazu.
 • Cena: Cena úrazového poistenia býva ovplyvnená rôznymi faktormi, ako sú vek, zdravotný stav, povolanie a životný štýl. Treba porovnať ceny rôznych ponúk a zvoliť takú, ktorá ponúka najlepšie pomer cena/výkon.

Pri posudzovaní najlepšieho úrazového poistenia treba venovať pozornosť presnému opisu úrazu podľa poistných podmienok poisťovne. Nie všetky situácie, ktoré sa môžu zdať ako úraz, poisťovňa reálne uzná.

Najlepšie úrazové poistenie je to, ktoré ponúka primerané krytie v prípade úrazu za rozumnú cenu a s výhodnými poistnými podmienkami. Úrazové poistenie môže byť len časťou celkového poistného plánu. V prípade vyššej pravdepodobnosti vážnej ujmy na zdraví by mal klient zvážiť aj rizikové životné poistenie, ktoré poskytuje širšie krytie.

Úrazové poistenie online

Toto poistenie je často hľadanou službou medzi obyvateľmi Slovenska, pričom mnohí preferujú možnosť uzatvorenia úrazového poistenia online. Moderné technológie umožňujú ľuďom jednoducho a pohodlne uzatvárať poistenie priamo z domova cez webové rozhranie mnohých poisťovní.

Táto forma uzatvárania poistenia je obzvlášť atraktívna pre tých, ktorí preferujú rýchle a bezproblémové riešenia. Hoci existuje množstvo možností na trhu, niektoré osoby môžu mať nesprávnu predstavu o účinnosti úrazového poistenia.

Napríklad, mýtom môže byť presvedčenie, že úrazové poistenie poskytuje komplexné krytie všetkých najdôležitejších rizík.

V skutočnosti je to však často opak. Väčšina ľudí, ktorí si želajú mať istotu v prípade úrazu, sa obracia na úrazové poistenie s presvedčením, že im to zabezpečí stabilný príjem alebo odškodné v prípade nešťastnej udalosti. Avšak, v súčasnej dobe, riešiť poistenie výlučne na úraz nezodpovedá najlepším požiadavkám.

Skutočne dôležitým spôsobom je mať dobre nastavené životné poistenie, ktoré zahŕňa kritické choroby, smrť, invaliditu a ďalšie dôležité aspekty. Úrazové poistenie však stále má svoje opodstatnenie, hlavne pre tých, ktorí pracujú v zahraničí alebo majú obmedzené možnosti poistenia PN.

Pre týchto jednotlivcov môže úrazové poistenie online predstavovať dôležitú ochranu v prípade úrazu, čo je obzvlášť dôležité v prípade manuálnych povolaní, kde je vyššie riziko úrazu.

Niektoré poisťovne v rámci úrazového poistenia online môžu ponúkať produkty, ktoré kryjú len určité druhy úrazov, a preto treba starostlivo preskúmať všetky možnosti pred uzatvorením poistenia.