Vzor návrhu na úpravu práv a povinností rodičov

uprava-prav-a-povinnosti-rodicov

Vzťahy sa v priebehu života menia a do života občas prinášajú nepríjemnosti. Sú spojené najmä s právami a povinnosťami rodičov, ktoré treba v prípade rozvodu alebo odlúčenia právne upraviť. Ako napísať žiadosť a čo všetko musí rodič v takom prípade vedieť?

V prvom rade je dôležité ujasniť si základné pojmy a preštudovať si zákon. Pred tým, než rodič napíše žiadosť, by sa mal oboznámiť nie len s jeho právami, ale aj povinnosťami.

V neposlednom rade treba dbať aj o práva dieťaťa, ktoré v podobných procesoch zohráva hlavnú úlohu. treba ho zohľadňovať nie len po právnej, ale aj po emocionálnej stránke.

Ako napísať žiadosť – vzor

Každá žiadosť by mala obsahovať okrem základných osobných údajov aj podrobný opis, prečo k takejto situácii došlo. Tu je vzor ako napísať žiadosť, ktorý približuje obsah takéhoto listu:

NÁVRH NA ÚPRAVU PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČOV K MALOLETÝM DEŤOM

(§ 50 Zákon o rodine)

Adresa Okresného súdu [   ]

Matka:
[   ], r. č. [   ], bydlisko [   ]

Otec:
[   ], r. č. [   ], bydlisko [   ]

Návrh matky na úpravu výchovy a výživy
maloletého [   ], narodeného [   ]

I.

Ja [   ] som v roku [   ] uzavrela manželstvo s [   ]. Dňa [   ] sa nám narodil syn [   ]. Naše manželstvo doteraz trvá, ale nežijeme spolu.

Svedectvo: – sobášny list rodičov

– rodný list dieťaťa

II.

Prestali sme spoločne hospodáriť v [   ], kedy mi manžel odmietol prispievať finančné prostriedky na domácnosť. Od tej doby sa manžel stravuje oddelene a zaisťuje si svoje potreby.

Ja sa starám o nášho spoločného syna a všetky náklady s tým spojené hradím zo svojho príjmu, ktorý je [   ] EUR mesačne. Manžel mi odovzdáva len prídavok na dieťa a platí pre syna obedy v školskej jedálni. Okrem príjmu vo výške [   ].

Svedectvo: – výsluch oboch rodičov – správa o zárobku otca od družstva [   ] so sídlom [   ] – dotaz na finančný úrad ohľadom príjmu otca za posledný rok z prenájmu nehnuteľnosti

– správa o mojom zárobku od spoločnosti [   ]

III.

S manželom spoločne nežijeme a o úprave výchovy a výživy syna sme sa nedohodli. Pretože manželov príspevok na zabezpečenie výživy syna je úplne nedostatočný, navrhujem, aby súd vydal tento

rozsudok:

Maloletý [   ], narodený [   ], sa zveruje do výchovy matky. Otec je povinný platiť na výživu maloletého syna finančnú čiastku v hodnote [   ] EUR mesačne, splatnou k rukám matky vždy do desiateho dňa v mesiaci vopred, od [   ].

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………

Pre prvý zásah súdu je miestne príslušným okresný (obvodný) súd, v obvode ktorého má maloletý svoje bydlisko [§ 88 písm. c) o. s. ř.]. Takto určená právomoc súdu zostáva naďalej, aj ak by maloletý zmenil bydlisko.

V tom prípade by však prichádzalo do úvahy prenos právomoci súdu podľa § 177 ods. 2 Osp. Konanie vo veciach starostlivosti o maloleté deti je oslobodené od súdnych poplatkov [§ 11 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch].

Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, môžu sa sami dohodnúť o úprave výchovy a výživy dieťaťa. Súd rozhoduje o zverenie dieťaťa do výchovy a o výživnom, ak k dohode rodičov nedošlo.

Zákon o rodine

Tu sú základné pojmy, ktoré zahŕňa Zákon o rodine:

 • čo je manželstvo
 • čo je rodina
 • čo je rodičovstvo

Zákon o rodine obsahuje aj práva dieťaťa a čo všetko zahrňuje záujem maloletého dieťaťa. Podľa tohto zákona sú manželia povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne si pomáhať a rešpektovať sa či starať sa spoločne o deti v prípade, ak nejaké sú.

Samozrejme, je prirodzené, že manželia sa navzájom odcudzia natoľko, že nedokážu naďalej žiť spoločný život. V takom prípade nasleduje rozvod. Rozvrat vzťahov je psychicky a niekedy aj materiálne náročný, obzvlášť, ak je súčasťou toho maloleté dieťa.

V takom prípade súd upraví výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Zároveň určí, či dieťa zverí do spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov, striedavej osobnej starostlivosti alebo do starostlivosti len jedného z rodičov.

Pokiaľ je dieťa zverené do starostlivosti len jedného rodiča, súd podľa zákona o rodine dbá na právo druhého rodiča. Rodič, ktorému dieťa do starostlivosti nebolo zverené, má právo na pravidelné informácie o ňom.

V zákone o rodine sú spomenuté práva a povinnosti rodičov aj dieťaťa.
V zákone o rodine sú spomenuté práva a povinnosti rodičov aj dieťaťa.

Rodičovské práva a povinnosti

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Patrí tu:

 • sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie a výživu dieťaťa
 • zastupovanie dieťaťa
 • správa majetku dieťaťa

K základným právam patrí výchova v zhode s vlastným náboženským alebo filozofickým presvedčením. Rodičia môžu používať tie výchovné prostriedky, ktoré neohrozujú zdravie, dôstojnosť alebo emocionálny vývin dieťaťa.

Kedy súd môže obmedziť rodičovské práva?

 • ak trvalo žijú neusporiadaným spôsobom života
 • ak svoje rodičovské povinnosti nevykonávajú vôbec
 • ak nezabezpečujú žiadnu výchovu dieťaťa

Pri všetkých týchto rodičovských záležitostiach netreba zabúdať na práva dieťaťa. Dieťa má právo vyjadriť svoj názor vo všetkom, čo sa ho týka. Má právo byť vypočuté a jeho názoru musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

Výživné na dieťa

Aj túto problematiku objasňuje Zákon o rodine, ktorý dopodrobna vysvetľuje základné pojmy a povinnosti rodiča voči výživnému na dieťa.

Pokiaľ je pár v manželskom zväzku, obaja sú povinní prispievať na výživu detí. Toto právo (podieľať sa na životnej úrovni rodičov) má aj samotné dieťa. Rodič by mal podľa svojich schopností prispievať aspoň 30 % zo sumy životného minima. Pozor, výživné má prednosť pred akýmikoľvek inými výdavkami rodiča.

Ak však ide o striedavú starostlivosť, súd nemusí výživné určiť. Väčšinou však prihliada na dĺžku striedavej starostlivosti. Nevylučuje sa ani vzájomná dohoda, ktorá v konečnom dôsledku môže uľahčiť samotné súdne pojednávania.

Pred tým, než sa určí výška výživného, musí rodič:

 • predložiť všetky svoje príjmy (aj z nezávislej činnosti)
 • predložiť doklady na zhodnotenie majetkových pomerov
 • sprístupniť všetky údaje, ktoré sú potrebné k rozhodnutiu

Ak tak rodič neurobí, súd mu vyráta dvadsaťnásobok sumy životného minima. Podľa Zákona o rodine výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. To však neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa

Kolízny opatrovník

Pokiaľ dieťa nemá žiadneho zákonného zástupcu alebo zákonný zástupca z vážneho dôvodu nemôže dieťa zastupovať, bude mu pridelený kolízny opatrovník. Ten nastupuje aj v prípade, ak dôjde k rozporu záujmov medzi rodičmi.

Hlavnou a nemennou úlohou kolízneho pracovníka je obhajovať práva dieťaťa a jeho záujmy, ktoré zároveň reprezentuje na súdnych pojednávaniach. To znamená, že má postavenie účastníka konania.

Čo všetko je úlohou kolízneho opatrovníka:

 • zúčastňuje sa na pojednávaniach
 • má právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam
 • navrhuje vykonať procesné dôkazy
 • navrhuje, ako má súd konať s prihliadnutím na záujem a názor dieťaťa

Každý kolízny opatrovník musí byť objektívny a všetky svoje návrhy musí riadne odôvodniť. Pri rozvode manželov vzniká potreba poskytnúť dieťaťu aj rodičom sociálne poradenstvo.

Ako postupovať voči dieťaťu v prípade rozvodu

V prípade rozvodu môže byť ťažké zistiť, ako najlepšie postupovať v prípade dieťaťa. Je dôležité mať na pamäti, že dieťa potrebuje stabilné a bezpečné prostredie, v ktorom sa bude rozvíjať.

Najdôležitejšie je vyhnúť sa hádkam pred dieťaťom. Pre oznámením akejkoľvek negatívnej správy treba vopred pripraviť dieťa aj seba. Dieťa by malo byť vždy informované. Avšak takým spôsobom, aby bolo v bezpečí, istote a cítilo podporu.

Dieťa má silné pocity a emócie. Na tieto pocity treba byť pripravený. Treba ho vypočuť a pri rozhovore s ním byť trpezlivý a chápavý.

Dôležité je tiež dodržiavať dôsledný rodičovský plán a rešpektovať úlohu každého rodiča v živote dieťaťa. Je veľmi dôležité nestavať dieťa do stredu akýchkoľvek sporov.

Ďalším dôležitým faktorom pre blaho dieťaťa je udržiavanie komunikácie medzi oboma rodičmi. To zabezpečí, aby dieťa dostávalo podporu a pozornosť, ktorú potrebuje od oboch rodičov.

Dôležité je tiež naďalej byť podporujúcim rodičom a poskytnúť dieťaťu bezpečné prostredie na život. Dieťa by malo mať príležitosť vyjadriť svoje pocity a hovoriť s oboma rodičmi o akýchkoľvek obavách alebo starostiach.