Vzor návrhu na úpravu práv a povinností rodičov

uprava-prav-a-povinnosti-rodicov

NÁVRH NA ÚPRAVU PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČOV K MALOLETÝM DEŤOM

(§ 50 Zákon o rodine)

Adresa Okresného súdu [   ]

Matka:
[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

Otec:
[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

Návrh matky na úpravu výchovy a výživy
maloletého [   ], narodeného [   ]

I.

Ja [   ] som v roku [   ] uzavrela manželstvo s [   ]. Dňa [   ] sa nám narodil syn [   ]. Naše manželstvo doteraz trvá, ale nežijeme spolu.

Svedectvo: – sobášny list rodičov

– rodný list dieťaťa

II.

Prestali sme spoločne hospodáriť v [   ], kedy mi manžel odmietol prispievať finančné prostriedky na domácnosť. Od tej doby sa manžel stravuje oddelene a zaisťuje si svoje potreby.

Ja sa starám o nášho spoločného syna a všetky náklady s tým spojené hradím zo svojho príjmu, ktorý je [   ] EUR mesačne. Manžel mi odovzdáva len prídavok na dieťa a platí pre syna obedy v školskej jedálni. Okrem príjmu vo výške [   ].

Svedectvo: – výsluch oboch rodičov – správa o zárobku otca od družstva [   ] so sídlom [   ] – dotaz na finančný úrad ohľadom príjmu otca za posledný rok z prenájmu nehnuteľnosti

– správa o mojom zárobku od spoločnosti [   ]

III.

S manželom spoločne nežijeme a o úprave výchovy a výživy syna sme sa nedohodli. Pretože manželov príspevok na zabezpečenie výživy syna je úplne nedostatočný, navrhujem, aby súd vydal tento

rozsudok:

Maloletý [   ], narodený [   ], sa zveruje do výchovy matky. Otec je povinný platiť na výživu maloletého syna finančnú čiastku v hodnote [   ] EUR mesačne, splatnou k rukám matky vždy do desiateho dňa v mesiaci vopred, od [   ].

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………

Pre prvý zásah súdu je miestne príslušným okresný (obvodný) súd, v obvode ktorého má maloletý svoje bydlisko [   § 88 písm. c) o. s. ř.]. Takto určená právomoc súdu zostáva naďalej, aj ak by maloletý zmenil bydlisko.

V tom prípade by však prichádzalo do úvahy prenos právomoci súdu podľa § 177 ods. 2 Osp. Konanie vo veciach starostlivosti o maloleté deti je oslobodené od súdnych poplatkov [   § 11 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch].

Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, môžu sa sami dohodnúť o úprave výchovy a výživy dieťaťa. Súd rozhoduje o zverenie dieťaťa do výchovy a o výživnom, ak k dohode rodičov nedošlo; súd môže začať konanie aj bez návr