Vzor návrhu na vypratanie služobného bytu po rozvode

NÁVRH NA VYPRATANIE SLUŽOBNÉHO BYTU PO ROZVODE MANŽELSTVA

(§ 713 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ], r. č .: [ ], bytom tamtiež

Kolky za 33 EUR

o vypratanie služobného bytu

Prílohy: – kópia rozsudku Okresného súdu v [ ] z [ ]

– kópia rozhodnutia o pridelení bytu

I.

Manželstvo s žalovanou sme uzavreli dňa [ ] na Mestskom národnom výbore v [ ]. Naše manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ], Ktorý nadobudol právoplatnosť dňom [ ].

Dôkaz: výsluch účastníkov

osobné doklady účastníkov

spis Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ], najmä zhora citovaný rozsudok

II.

V roku [ ] mi Mestský národný výbor v [ ] na návrh môjho zamestnávateľa pridelil služobný byt, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, v 2. poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ]. Ja som tiež uzavrel dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu.

Dôkaz: výsluch účastníkov

správa Mestského úradu v [ ]

rozhodnutie o pridelení bytu a dohoda o jeho odovzdaní a prevzatí

III.

Rozvodom manželstva prestala žalovaná byť príslušníčkou mojej domácnosti, a pretože nevzniklo právo spoločného užívania a teraz nájmu uvedeného bytu, odpadol právny dôvod na to, aby ho ďalej užívala.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná vypratať a vyprataný odovzdať žalobcovi služobný byt, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, v 2. poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ], do [ ] dní odo dňa, ku ktorému jej bude zaistený náhradný byt.

Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

……………………. Podpis

Súdny poplatok je 33 EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Docieliť vypratanie nehnuteľnosti po rozvode môže byť zložitý proces, preto je potrebné k tomu kroku pristupovať zodpovedne s dodržiavaním všetkých zákonov.