Vzor plnej moci

Ja, podpísaný [     ], trvale bytom [     ], r.č .: [     ], ďalej ako splnomocniteľ, týmto splnomocňujem [     ], bytom [     ], r.č.: [     ], Ďalej ako splnomocnenec, aby ma v plnom rozsahu zastupoval-a a vykonával-a za mňa všetky úkony spojené s využitím, prenájmom a so správou domu č. p. [        ] v [        ] v [        ].

Táto plná moc nie je vo vyššie uvedenom rozsahu ničím obmedzená.

Táto plná moc sa udeľuje na dobu od [        ] do [        ].

V [        ] dňa [        ]

…………………………… Podpis

[        ]

splnomocniteľ

r. č .: [        ]

bytom ul. [        ]

obec [        ]

Ja, podpísaný-á-ý [        ], uvedené splnomocnenie prijímam, a toto potvrdzujem svojím podpisom:

………………………….. Podpis

[        ]

splnomocnenec

r.č .: [        ]

bytom ul. [        ]

obec [        ]

Táto plná moc je zvláštna (špeciálna) a oprávňuje splnomocnenca len k jedinečným právnym úkonom určitého druhu, ktoré sú v plnej moci vymedzené.

Plnomocenstvo možno udeliť fyzickej osobe, ale aj osobe právnickej, pričom v prípade právnickej osoby, vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu alebo takej osobe, ktorej štatutárny orgán udelí plnomocenstvo.

Rozsah splnomocnencovho oprávnenia musí byť v plnej moci vždy uvedený.

Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak nie je v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne.

Písomnú formu musi mať plná moc v tých prípadoch, ak aj právny úkon, ku ktorému splnomocňuje je nutné urobiť písomnou formou a ďalej v prípade, ak sa netýka plnomocenstvo len určitého právneho úkonu.

Pokiaľ nie je z právneho úkonu zrejmé, že konajúci koná v mene inej osoby, platí, že koná vlastným menom.

Plnomocenstvo zanikne buď vykonaním úkonu, na ktorý bol obmedzený, alebo ak je odvolaná splnomocniteľom, či ak je vypovedaná zástupcom, alebo ak splnomocnenec zomrie.

Plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak nevyplýva z jeho obsahu niečo iné, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

Zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom alebo splnomocniteľom, zaniká plnomocenstvo len vtedy, neprechádzajú ak jej práva a záväzky na inú osobu.

Dokiaľ odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo.

Tohto ustanovenia sa však nemôže odvolávať ten, kto o odvolaní plnomocenstva vedel alebo musel vedieť.

Ak zomrie splnomocniteľ alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach.

Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu, čo zariadil splnomocniteľ alebo jeho právni nástupcovia.