Plná moc – vzory, generálna, na zastupovanie a ďalšie 2024

plna-moc

Plná moc je právny dokument, ktorým fyzická alebo právnická osoba (splnomocnenec) získava od iného človeka (splnomocniteľa) právo jednať v jeho mene a na jeho účet. Týmto dokumentom môže splnomocniteľ poveriť splnomocnenca konať určité právne úkony alebo vykonávať určité práva a povinnosti.

Plná moc môže byť písomná alebo ústna, pričom pre niektoré právne úkony je potrebné, aby bola písomná. Zvyčajne obsahuje identifikáciu splnomocniteľa a splnomocnenca, rozsah a druh právnych úkonov, ktoré splnomocnenec môže vykonávať a podmienky a obmedzenia, s ktorými je plnomocenstvo spojené.

Splnomocniteľ a splnomocnenec

Plnú moc upravuje § 31§ 33 Občianskeho zákonníka, zákon 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou.

Ak je spoločnosti alebo organizácii (právnickej osobe) udelené plnomocenstvo, oprávnenie konať ako zástupca sa udeľuje buď osobe, ktorá je na čele organizácie, alebo niekomu, komu toto plnomocenstvo udelil vedúci organizácie prostredníctvom plnej moci.

Plnomocenstvo môže byť udelené viacerým osobám súčasne. Ak v splnomocnení nie je uvedené nič iné, všetci, ktorým bola udelená plná moc, musia spolupracovať a rozhodovať spoločne.

Ak z právneho dokumentu plnej moci nevyplýva, že splnomocnenec koná v mene niekoho iného, ​​potom sa považuje za platné, že táto osoba koná vo vlastnom mene. Splnomocnenec môže udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby konala namiesto neho:

 • ak je v plnej moci výslovne oprávnený udeliť ho inej osobe
 • ak je splnomocnencom právnická osoba

Ak splnomocnenec urobí niečo, čo presahuje to, čo mu bolo v dokumente dovolené, je zodpovedný len vtedy, ak s takým úkonom splnomocniteľ nesúhlasí. Ak splnomocniteľ nepovie, že s takou činnosťou nesúhlasí hneď potom ako to splnomocnenec urobil, potom sa predpokladá, že prekročenie plnomocenstva schvaľuje.

Plná moc sa často využíva pri súdnych sporoch, kedy sa splnomocniteľ nemôže z konkrétnych príčin dostaviť na pojednávania.

Generálna plná moc

Generálna plná moc, niekedy nazývaná aj všeobecné plnomocenstvo, je právny dokument, ktorý dáva inej osobe právomoc konať v rôznych záležitostiach, ako je správa financií, žiadanie spotrebného úveru a hypotéky, prijímanie právnych rozhodnutí alebo vykonávanie obchodných transakcií.

Rozsah všeobecnej plnej moci môže byť pomerne široký a splnomocnenec môže byť oprávnený konať v mnohých situáciách, alebo môže mať obmedzenejší rozsah a týkať sa len konkrétnych záležitostí alebo transakcií.

Na rozdiel od obmedzenej plnej moci, ktorá sa zvyčajne používa na konkrétny účel a obmedzené časové obdobie, sa všeobecná plná moc často používa na dlhodobejšie opatrenia, napríklad na plánovanie prípadnej nespôsobilosti alebo na umožnenie dôveryhodnej osobe vybavovať priebežné finančné záležitosti.

V niektorých záležitostiach je nevyhnutné, aby notár vykonal overenie podpisu či dokumentu. Okrem notára môže overovanie podpisov vykonávať okresný úrad a obec, podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Plná moc vzor

Vzor plnej moci si možno zadarmo stiahnuť a upraviť podľa potrieb. Prílohu vo worde možno nájsť na konci článku.

GENERÁLNA PLNÁ MOC

Podpísaný/á: …………………………………….
rodné číslo: ……………………………………….
číslo OP: …………………………………………….
bytom: ……………………………………………….
(ďalej len „splnomocniteľ“)

splnomocňujem

meno a priezvisko: …………………………………
rodné číslo: ……………………………………………….
číslo OP: …………………………………………………….
bytom: ……………………………………………………….
(ďalej len „splnomocnenec“)

na všetky právne úkony.

I.
Oprávnenia splnomocnenca

 1. Splnomocnenec je oprávnený v mojom mene podpisovať listiny, poskytovať vyhlásenia rôzneho druhu voči všetkým fyzickým a právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy.
 2. Je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami na bankových účtoch na moje meno, konať a podpisovať sa za mňa pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa nadobúdania a prevádzania vlastníctva majetku.
 3. Je oprávnený zastupovať ma pred orgánmi štátnej správy a v súdnych sporoch voči mojej osobe, a to i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie.
 4. Je oprávnený preberať peňažné i nepeňažné poštové zásielky, doporučené listové zásielky na moju osobu, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné prostriedky doručované šekmi poštou a žiadať ich výplatu.
 5. Je oprávnený podávať a preberať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov.
 6. Splnomocnenie je všeobecné a vzťahuje sa aj na také právne úkony, ktoré v ňom nie sú výslovne uvedené.

Som si vedomý/á, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je splnomocnenec oprávnený vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom.

Táto generálna plná moc nemá obmedzenú dobu platnosti.

V ……………………….., dňa ………………………… ………………………………………………………………..
vlastnoručný podpis splnomocniteľa

Toto splnomocnenie prijímam. ………………………………………………………………..
vlastnoručný podpis splnomocnenca

Na to, aby bolo plnomocenstvo pre daňové účely platné, musí sa doručiť správcovi dane, či už písomne alebo ústne.

Plná moc na zastupovanie

Plná moc na zastupovanie je právny dokument, ktorý oprávňuje splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa v právnych, finančných alebo iných dôležitých záležitostiach.

Plná moc dáva splnomocnencovi zákonné oprávnenie prijímať rozhodnutia, vykonávať podpisy zmlúv a iné činnosti v mene splnomocniteľa. Môže to byť užitočné, ak splnomocniteľ nie je schopný prijímať dôležité rozhodnutia alebo konať v dôsledku choroby, úrazu alebo iných okolností.

Splnomocnenie na zastupovanie je zvyčajne obmedzené, ale môže byť aj všeobecné, v závislosti od rozsahu právomocí udelených splnomocnencovi. Môže byť tiež trvalé a dočasné, čo znamená, že môže buď pokračovať, alebo zaniknúť, ak sa tak splnomocniteľ rozhodne.

Je dôležité vybrať si splnomocnenca, ktorý je dôveryhodný a kompetentný, pretože splnomocnenec bude prijímať dôležité rozhodnutia v mene splnomocniteľa. Splnomocniteľ by si mal byť vedomý aj rozsahu právomocí udelených splnomocnencovi a mal by pravidelne kontrolovať plnú moc na zastupovanie, aby sa uistil, že stále odráža jeho želania.

Plnú moc na zastupovanie na daňové účely upravuje § 9 – 10 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba (daňový subjekt), ktorá nemôže pri správe daní vystupovať samostatne, musí mať svojho zákonného zástupcu.

Správca financií je osoba alebo skupina ľudí zodpovedná za správu finančných prostriedkov organizácie, podniku alebo inštitúcie. Ich úlohou je zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky používali efektívne a efektívne a aby sa dosiahli stanovené ciele.

Zástupca koná na základe plnej moci na zastupovanie, ktorá je oznámená písomne alebo ústne správcovi dane. Ak nie je rozsah plnej moci presne vymedzený, považuje sa také plnomocenstvo za všeobecné. Plnomocenstvo je účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane. To isté platí aj pre jeho ukončenie.

Správca dane môže zástupcu vylúčiť, ak dôjde k stretu záujmov s inými daňovými subjektami. To neplatí, ak je zástupcom daňový poradca alebo advokát.

Plná moc na zastupovanie vzor

Tu je vzor plnej moci na zastupovanie v súdnom konaní, ktorého súbor vo worde sa nachádza na konci článku.

PLNÁ MOC NA ZASTUPOVANIE V SÚDNOM KONANÍ

Ja, [Meno a priezvisko], z [Trvalý pobyt], týmto poverujem [Meno a priezvisko zástupcu], z [Trvalý pobyt zástupcu], aby konal ako môj právny zástupca a reprezentant vo všetkých súdnych konaniach týkajúcich sa [Opis veci], okrem iného vrátane pojednávaní, súdnych konaní, odvolaní a akýchkoľvek iných súdnych vystúpení, pred akýmkoľvek súdom alebo správnym orgánom, ktorý má v danej veci právomoc.

Táto plná moc udeľuje [Meno a priezvisko zástupcu] plné právo konať v mojom mene vo všetkých záležitostiach súvisiacich so súdnym konaním, okrem iného vrátane:

 1. zastupovanie na všetkých súdnych pojednávaniach, súdnych konaniach a odvolaniach
 2. podávanie a doručovanie všetkých potrebných právnych dokumentov a podaní
 3. podávanie žiadostí o zistenie skutočností a odpovedanie na ne
 4. vedenie rokovaní o urovnaní a uzatváranie dohôd o urovnaní v mojom mene
 5. najímanie a konzultácie so súdnymi znalcami a inými odborníkmi
 6. získavanie a preskúmanie všetkých relevantných dokumentov, záznamov a iných dôkazov súvisiacich so súdnym konaním
 7. podnikanie všetkých krokov potrebných na ochranu mojich zákonných práv a záujmov v tejto veci

Táto plná moc zostáva v platnosti až do konečného vyriešenia súdneho konania týkajúceho sa [opis veci], pokiaľ ju písomne neodvolám inak.

V ……………………….., dňa ………………………… ………………………………………………………………..
vlastnoručný podpis splnomocniteľa

Toto splnomocnenie prijímam. ………………………………………………………………..
vlastnoručný podpis splnomocnenca

Splnomocnenec sa môže za splnomocniteľa zúčastňovať valných zhromaždení a konať za neho v rôznych rozhodovaniach.

Zánik plnomocenstva

Plnomocenstvo môže zaniknúť z viacerých dôvodov:

 • vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené
 • ak ho splnomocniteľ odvolal
 • ak ho splnomocnenec vypovedal
 • ak splnomocnenec zomrie

Zánik plnomocenstva smrťou splnomocniteľa nastane iba vtedy, ak z dokumentu nevyplýva niečo iné. Pri zániku právnickej osoby zaniká plnomocenstvo len vtedy, ak jej práva a povinnosti neprejdú na inú osobu.

Splnomocniteľ môže plnomocenstvo kedykoľvek platne odvolať. Túto skutočnosť musí oznámiť svojmu zástupcovi, splnomocnencovi, inak majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo. 

Vzor odvolania plnomocenstva je výbornou pomôckou pre splnomocniteľa, ak chce pristúpiť k odvolaniu plnej moci, ktorú dal splnomocnencovi.

Vzory plnej moci na stiahnutie

Generálna plná moc vzor Stiahnuť
Plná moc vzor na zastupovanie v súdnom konaní Stiahnuť