Pôžička na vyplatenie exekúcie – aké sú možnosti

pozicka na vyplatenie exekucie moznosti

Už to nie sú len rôzne spotrebiteľské programy, investičné úvery pre podnikateľské skupiny alebo vysoké hypotéky určené občanom na kúpu či zariadenie nehnuteľnosti, ktoré žiadatelia pravidelne využívajú.

V dnešnej dobe sa stáva naozaj bežným javom žiadanie o pôžičku za akýmkoľvek účelom a výnimkou nebývajú ani ľudia, ktorí potrebujú získať peniaze kvôli prebiehajúcej exekúcií.

Počet takýchto zadlžených záujemcov o pôžičku dokonca neustále pribúda a oficiálne štatistiky tiež potvrdzujú nárast žiadateľov úmerne s nárastom exekúcií. Tento nárast zapríčiňujú aj dostupné pôžičky aj pre zadlžených.

Čo obnáša exekúcia

Pojmom exekúcia sa označuje právny proces vykonávaný výhradne exekučným úradom ako privilegovanou inštitúciou oprávnenou vymáhať dlžoby na základe poverenia príslušnej organizácie požadujúcej úhradu vystavených pohľadávok.

Neexistuje zákonom stanovená minimálna hranica, pri ktorej je dovolené začať s exekúciou. Limity, ktoré sú smerodajné pre zahájenie postupu si určujú sami veritelia a exekútor do týchto sadzieb nijako nezasahuje.

  1. Exekúcia vykonaná peňažným plnením – na základe povinnosti zaplatiť peňažnú sumu môže exekútor prácu vykonať zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľného či nehnuteľného majetku, predajom cenných papierov vlastnených dlžníkom alebo predajom celého podniku.
  2. Exekúcia vykonaná nepeňažnou povinnosťou – ak podkladom nie je peňažné plnenie, exekúcia sa vykonáva inak uloženou povinnosťou, napríklad vyprataním, odobratím či zničením daného majetku, uskutočnením prác a výkonov alebo rozdelením spoločnej veci.

Kedy sa ľudia dostávajú do exekúcie

Negatívny postoj väčšinového slovenského obyvateľstva voči práci exekútorov a osvedčeným pracovným postupom akými postupujú pri vymáhaní neuhradených pohľadávok je celkom pochopiteľný.

Činnosť, pri ktorej úradník zasahuje do akýchkoľvek majetkových práv dlžníka a niekedy aj do jeho osobnej integrity sa s obľubou nestretne pravdepodobne nikdy.

Nezáleží na tom, či podnikáte, pracujete ako zamestnanec alebo poberáte štátny príspevok, skúsenosti s exekútorom sú rovnako nepríjemné a bude najlepšie zaplatiť všetky svoje dlžoby čo najskôr.

Do problémov riešených až prostredníctvom exekučného konania sa dostanete práve kvôli neuhradeniu rôznych záväzkov, napríklad nezaplatíte faktúru za telefón alebo poistné odvody a po viacnásobnom upomenutí máte stále plynúci záväzok.

Rôzne monopoly nemajú privilégium vymáhať peniaze aj napriek silnému vplyvu na trhu, takže musia Vaše dlžoby postúpiť priamo na exekučný úrad, ktorý je štátom poverený vykonávať túto činnosť.

Príslušný exekútor preberie problém pod svoju agendu a začne vykonávať jednotlivé kroky.

Priebeh exekúcie   

Doručenie podnetu k exekúcii – pokiaľ dlžník nesplnil dohodnuté povinnosti voči veriteľovi riadne a načas a pri vyriešení platobnej insolventnosti s ním nespolupracoval, oprávnenej osobe neostáva častokrát nič iné, ako sa obrátiť na exekútora, ktorý následne začne pracovať.

Vydanie exekučného titulu – vydaním exekučného titulu sa začína celý proces, ktorý musí prebiehať presne podľa vymedzených právnych krokov a v súlade s predpísanými pravidlami. Žiadosť o vydanie justičného poverenia sa spolu s exekučným titulom pošle na príslušný súd.

Upovedomenie dlžníka o začatí konania – súdom poverený exekútor môže následne prejsť k upovedomeniu oboch zainteresovaných osôb o začatí procesu a o jeho prebiehajúcej forme.

Zároveň vyzýva dlžníka k dobrovoľnému zaplateniu riešenej pohľadávky alebo prípadnému vyneseniu námietok do 14 dní v prípade spôsobených právnych alebo finančných prekážok.

Exekučný príkaz –  ak povinná osoba neuhradí pohľadávku ani po písomne doručenom upovedomení v stanovenej lehote, exekútor vydáva obratom príkaz na priamy zásah do majetkových práv, čoho účelom má byť zaplatenie celej vymáhanej dlžoby aj so sankciami.

Aké sú možnosti získania pôžičky na vyplatenie exekúcie?

Čeliť zahájenému exekučnému konaniu prináša výrazné množstvo ekonomických problémov a finančný stav dlžníkov môžeme pokojne nazývať aj existenčnou krízou. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tým úplne najväčším problémom je samotná dlžoba, ktorú exekútor začal vymáhať a po pravidelných časových intervaloch neuposlúchnutia jeho vydaného príkazu aj poriadne penalizuje.

Výška dlžnej čiastky nemusí byť sama o sebe ešte prekážkou, pokiaľ si dotyčná osoba dokáže zohnať prácu, peniaze alebo akýkoľvek iný spôsob, vďaka ktorému si začne svoje záväzky riadne splácať. Exekúcia sa stáva obrovským problémom až vtedy, keď dlžník nemá žiadnu možnosť získania peňazí z dôvodu neplatenia, z čoho pramení nedôvera.

Pokiaľ hľadáte nejaké ideálne riešenie ako sa môžete celkom jednoducho dostať k akejkoľvek pôžičke, ktorej účelom má byť získanie peňažných zdrojov na vyplatenie exekútora, vôbec by ste nemali očakávať veľa možností.

Ak ste sa spoliehali na to, že si môžete vyberať medzi rozličnými poskytovateľmi podľa kvality produktov a ponúkaných parametrov, bohužiaľ Vás musíme sklamať.

Práve uvalené exekučné konanie je hlavným dôvodom, kvôli ktorému sa finančné spoločnosti vyhýbajú zadlženým klientom a nakoľko disponujú dostatkom logických argumentov ohľadom rizík spojených s takýmito žiadateľmi, nedá sa im nijak vytýkať prístup.

Spomedzi všetkých tých poskytovateľov, ktorí pôsobia na našom úverovom trhu, existuje iba minimum spoločností ochotných baviť sa s klientmi, voči ktorým sa vedie exekučné konanie.

Logika požičiavania hovorí jasne, poskytovať peniaze iba klientom, pri ktorých existuje aspoň nejaká istota vrátenia peňazí. Ľudia s exekúciou na krku majú nesmierne finančné ťažkosti a podrobiť ich ďalším pravidelným výdavkom spojeným so splácaním by bolo aj od spoločností maximálne nezodpovedné.

Jedinou možnosťou ako sa dohodnúť na schválení pôžičky pre dlžníkov v exekúcii je ručenie nehnuteľnosťou, ktorá sa vlastne stane zárukou návratnosti investície a do zmluvného vzťahu prinesie dôveru.

POZOR! Je dôležité spomenúť, že človek by sa mal v prvom rade vzdelať v tejto oblasti – ako predísť exekúcii a zbaviť sa dlhov, aby sa nezacyklil vo svojej situácii a žil život bez dlhov.

Úver4you NEHNUTEĽNOSŤ

Pri hľadaní vhodných produktov, ktoré by mohli byť použité na pokrytie exekúcie, nás zaujal špeciálny produkt Úver4you NEHNUTEĽNOSŤ, ktorý je vynikajúcou alternatívou a môže byť správnou voľbou pri neúspechoch spojených so získavaním pôžičky.

Aj napriek malým ohlasom na tento úver spôsobených krátkym pôsobením na slovenskom trhu a nedostatočne rozšíreným povedomím o parametroch produktu, môžeme skonštatovať prínos tohto úveru.

Úver4you NEHNUTEĽNOSŤ je nebankový úver poskytovaný všetkým občanom schopným splniť spoločnosťou požadované kritéria, čo znamená možnosť aj pre sociálne slabšie skupiny študentov, dôchodcov alebo nezamestnaných, samozrejme za predpokladu dodržania kritérií.

Dominantnou črtou celého programu je ručenie nehnuteľnosťou, ktoré sa stalo hlavnou podmienkou určujúcou charakter úveru a vďaka ktorej majú šancu získať peniaze aj ohrození žiadatelia potrebujúci uhradiť exekúciu.

Výška možnej výpožičnej sumy sa začína na 1500 € a jej horná hranica sa určuje pri individuálnom posudzovaní žiadosti. Čiastky, o ktoré môžete žiadať sú úplne postačujúce na pokrytie aj vyšších dlhov riešených v exekúcii.

Úver sa dá takisto využiť na konsolidáciu iných dlhov, takže môžeme hovoriť o flexibilnom produkte určenom pre náročnejších klientov. Maximálna doba splatnosti 60 mesiacov ponúka  zákazníkom vo finančnej tiesni dostatok priestoru na vysporiadanie sa s nepríjemným stavom.

Čo potrebujete k získaniu úveru

Nepripravujte si žiadne potvrdenia o pravidelnom príjme ani iné dokumenty vypovedajúce o Vašej aktuálnej finančnej situácii. Úver je odľahčený od nepríjemných a čas zdržiavajúcich administratívnych záležitostí, pretože poskytovateľ preferuje čo najrýchlejšie spracovanie prijatej žiadosti a následné okamžité odosielanie peňazí na bankový účet.

Jediné, čo budete musieť predložiť je občiansky preukaz a list vlastníctva k zakladanej nehnuteľnosti. Pôžička pre dlžníkov v exekúcii zvyčajne nie je možná bez zábezpeky.

Ďalšou vynikajúcou správou ohľadom úveru je možnosť ručiť nehnuteľnosťou, ktorej vlastníkom nie ste Vy osobne, čo nie je absolútne bežným prvkom vo svete úverov, ale aj takéto vylepšenia prichádzajú s novým produktom a určite je to pozitívnou zmenou pre žiadateľov. Poslednou podmienkou je, aby mali všetci žiadatelia dovŕšených 18 rokov a boli slovenskými občanmi.

Úver zaistený nehnuteľnosťou môžete získať dvoma jednoduchými spôsobmi, ktoré spravíte ľahko aj z pohodlia domova bez nejakého zložitého vybavovania.

Buď využijete klasický telefonický kontakt, kde Vám zástupca spoločnosti podrobne vysvetlí všetky informácie, na ktoré ste zvedaví alebo sa rozhodnete pre on-line spôsob, ktorý pozostáva z rýchleho vyplnenia základných údajov o sebe a následného doplnenia preskenovaných dokumentov. Obe formy požiadania o úver sú jednoduché a pomáhajú zrýchliť samotný proces vybavenia.

Zhrnutie produktu

Sú to naozaj nenáročné kritéria k schváleniu a v podstate, pokiaľ viete založiť akýkoľvek nehnuteľný majetok, pôžičku máte odklepnutú. Pracovníci spoločnosti vôbec nenazerajú do úverových registrov, takže aj na základe tohto prístupu môžete získať peniaze na zaplatenie akýchkoľvek dlhov, nie len exekúcie.

Rýchle a maximálne ústretové jednanie počas celého vzájomného vzťahu bez poplatkov vopred a zaťažujúcej administratívy s prehľadnou zmluvou o poskytnutí finančných služieb, aj takto môžeme charakterizovať predstavený úver dostupný pre každého bez obmedzení. Jedinou podmienkou je schopnosť ručiť nehnuteľnosťou, ktorá nemusí byť Vaša, ale je potrebné disponovať listom vlastníctva.

Pár slov na koniec

Existuje niekoľko legitímnych možností, vďaka ktorým sa môžete exekúcii ubrániť, prípadne ju skúsiť aspoň oddialiť. Takýmito nástrojmi sú námietky, návrh na odklad alebo zastavenie exekúcie, avšak ich použitie závisí priamo od okolností.

Skôr či neskôr budete nútení dlžobu zaplatiť aj tak, takže zháňaniu peňazí sa nevyhnete. Pokiaľ skutočne nemáte iné východisko, obráťte sa na úver zaistený nehnuteľnosťou ako jednu z mála dostupných možností.