Vzor pracovnej zmluvy, ktorou sa dojednáva pracovný pomer

PRACOVNÁ ZMLUVA, KTOROU SA DOJEDNÁVA VEDĽAJŠÍ PRACOVNÝ POMER NA DOBU URČITÚ

(§ 70 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

a

[ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ],

bytom [ ], [ ]

uzatvárajú túto

pracovnú zmluvu:

[ ] Pracuje v hlavnom pracovnom pomere po určený týždenný pracovný čas u [ ], a.s. v [ ]. Dňom [ ] nastupuje do vedľajšieho pracovného pomeru u [ ], a.s. v [ ] ako stavebný robotník.

Rozsah dohodnutej práce bude činiť od pondelka do piatku denne dve hodiny od 16.00 do 18.00 hodín. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú a skončí dňom [ ]. Miestom výkonu práce je sídlo zamestnávateľa v [ ].

Za vykonanú prácu prislúcha zamestnancovi mzda v sume [ ], – EUR mesačne. Je splatná vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Mzda bude vyplácaná v mieste sídla zamestnávateľa.

Zamestnanec bol pred uzavretím pracovnej zmluvy oboznámený s právami a povinnosťami a s pracovnými a mzdovými podmienkami.

Odo dňa vzniku pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné podmienky ustanovené právnymi predpismi alebo kolektívnou a pracovnou zmluvou.

Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Zamestnancov nárok na dovolenku vyplýva z ustanovenia § 102 ZP.

Výpovednej doby upravuje ustanovenie § 70 ZP.

Stanovenie týždenného pracovného času a jeho rozvrhnutie upravujú ustanovenia § 83a, § 84 a § 85 ZP.

Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V [ ] dňa [ ]

……………….. podpis
[ ] [ ].

Ak pracovná zmluva, napríklad zmluva na dobu určitú neobsahuje údaje o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný zamestnanca o tom písomne ​​informovať, a to najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru.

To platí aj o zmenách týchto údajov. Informácie musia obsahovať meno zamestnanca a názov a sídlo zamestnávateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a adresu zamestnávateľa, ak je fyzickou osobou, bližšie označenie druhu a miesta výkonu práce, nárok na dĺžku dovolenky na zotavenie, prípadne uvedenie spôsobu určovania nároku na dovolenku, údaj o výpovedných dobách, údaj o mzde a spôsobe odmeňovania, splatnosti mzdy, termíne výplaty mzdy, miestu a spôsobu vyplácania mzdy, stravné a stanovenie týždenného pracovného času a rozvrhnutie pracovného času.

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca na výkon práce na území iného štátu, je povinný ho vopred informovať o dobe trvania tohto vyslania a o mene, v ktorej mu bude vyplácaná mzda. V prípade, ak zamestnávateľ dostane od zamestnanca žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu, zamestnávateľ je povinný mu túto zmenu umožniť prihliadajúc vždy na to, či má adekvátne vzdelanie k výkonu inej práce.

Informácie týkajúce sa dovolenky, výpovedných dôb a informácie týkajúce sa práce zamestnanca na území iného štátu, môžu byť nahradené odkazom na príslušný pracovnoprávny predpis alebo na kolektívnu zmluvu alebo vnútorný predpis.

Táto povinnosť písomne ​​informovať zamestnancov sa nevzťahuje na pracovné pomery kratšie ako jeden mesiac. Tým nie je dotknutá informačná povinnosť zamestnávateľa pred dohodnutím pracovnej zmluvy podľa § 28 ZP, ani povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnancov o skutočnostiach uvedených v § 18.

Ak zamestnanec koná za trvania pracovného pomeru, v ktorom je zamestnaný po určený týždenný pracovný čas, výnimočne práce v ďalšom pracovnom pomere, ide o hlavný a vedľajší pracovný pomer.

Vedľajší pracovný pomer možno dojednať iba na kratší ako určený týždenný pracovný čas.