Predmet (obsah) poistenia

Povinné zmluvné poistenie je forma poistenia, ktorá sa vyžaduje na základe zákona alebo nariadenia. Jeho cieľom je chrániť tretie osoby pred rizikom škôd spôsobených určitou činnosťou. Táto forma poistenia sa týka zodpovednosti osôb voči tretím osobám, a preto sa často uzatvára v súvislosti s prevádzkou vozidiel, výkonom povolaní alebo podnikaním.

Pre porovnanie tých najvýhodnejších ponúk povinného zmluvného poistenia na trhu využite našu online kalkulačku PZP, ktorá za Vás porovná ponuky za najnižšie možné ceny a ušetrí Vám ročne desiatky percent.

Vybaviť najlacnejšie PZP >

V prípade, že osoba spôsobí škodu, poisťovňa ju nahradí namiesto nej. Povinné zmluvné poistenie sa líši v závislosti od krajiny a konkrétneho druhu poistenia, a preto je dôležité zoznámiť sa s jeho podmienkami, aby sa predišlo nepríjemným prekvapeniam.

Netreba zanedbávať okrem povinného zmluvného poistenia aj poistenie auta, ktoré je odporúčané.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám.

Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských, úrazových a dôchodkových dávok; škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, nákladov spojených s právnym zastúpením a ušlého zisku.

PZP však nekryje škodu, ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená; škodu spôsobenú svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti; škodu na vlastnom motorovom vozidle a veciach dopravovaných týmto vozidlom (t.j. vozidlo, ktorým bola škoda spôsobená); či náhradu nemajetkovej ujmy.

Pre PZP platia minimálne limity poistného plnenia:

  • 5 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených pre škody na zdraví a pri usmrtení
  • 1 000 000 EUR za vecnú škodu bez ohľadu na počet poškodených

Pre najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie je nevyhnutné porovnanie PZP, ktoré je dostupné cez kalkulačku na portáli iFinancie.

Čo je predmetom povinného zmluvného poistenia

Predmetom povinného zmluvného poistenia je zvyčajne zodpovednosť osoby alebo podniku voči tretím osobám, teda poistenie rizika spôsobenia škody. Povinné zmluvné poistenie sa vyžaduje na základe zákona alebo nariadenia a jeho cieľom je zabezpečiť, aby boli škody spôsobené tretím osobám nahradené.

Najbežnejšou formou povinného zmluvného poistenia je povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, ktoré sa vyžaduje v mnohých krajinách. Toto poistenie chráni majiteľa vozidla pred nákladmi spojenými so škodou, ktorú môže spôsobiť svojím vozidlom iným osobám.

Okrem toho môže existovať aj povinné zmluvné poistenie pre iné druhy podnikania, ako napríklad pre finančné služby, stavebné práce, alebo pre podnikanie v určitých oblastiach. Tento druh poistenia chráni tretie osoby pred rizikom, ktoré môže vzniknúť v dôsledku činnosti daného podnikania.

Podmienky a rozsah povinného zmluvného poistenia sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny a druhu poistenia. Je dôležité zoznámiť sa s podmienkami poistenia, aby sa predišlo nepríjemným prekvapeniam v prípade, že sa niečo stane.

Čo je predmetom havarjiného poistenia

Predmetom havarijného poistenia je zvyčajne poistenie motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku proti rôznym rizikám, ktoré môžu viesť k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Havarijné poistenie môže kryť riziká ako napríklad dopravné nehody, krádeže, vandalizmus alebo prírodné katastrofy.

Tento druh poistenia sa zvyčajne týka škôd spôsobených samotným vozidlom, a nie škôd spôsobených tretím osobám. To znamená, že ak osoba spôsobí nehodu a poškodí vozidlo iného vodiča, havarijné poistenie na jej vozidle neplatí.

Na to by bolo potrebné mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom, ktoré je povinné vo väčšine krajín.

Havarijné poistenie je dobrovoľné a jeho rozsah a podmienky sa môžu líšiť v závislosti od poistnej zmluvy. Všeobecne platí, že čím vyššie je poistenie, tým väčší rozsah rizík pokrýva a tým vyššie sú mesačné alebo ročné poplatky.

Havarijné poistenie sa zvyčajne uzatvára s poisťovňou, ktorá nahradí majiteľovi poisteného vozidla náklady na opravu alebo výmenu vozidla v prípade poškodenia alebo zničenia.

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie má niekoľko výhod pre majiteľa vozidla:

Pokrytie nákladov na opravu alebo výmenu vozidla: V prípade nehody alebo poškodenia vozidla pokrýva havarijné poistenie náklady na jeho opravu alebo výmenu. To môže byť veľkou úľavou pre majiteľa vozidla, ktorý by inak musel samostatne niesť náklady na opravu.

Ochrana pred rôznymi rizikami: Havarijné poistenie chráni majiteľa vozidla pred rôznymi rizikami, ktoré môžu viesť k jeho poškodeniu alebo zničeniu, ako napríklad dopravné nehody, krádeže, vandalizmus alebo prírodné katastrofy.

Zlepšenie pohodlia a mieru istoty: Majiteľ vozidla, ktorý má uzatvorené havarijné poistenie, môže byť o niečo menej stresovaný a mať väčší pocit bezpečia, keďže má zabezpečené krytie rizika.

Možnosť uzatvorenia vlastných poistení: V rámci havarijného poistenia si môže majiteľ vozidla zvoliť poistenie, ktoré bude vyhovovať jeho potrebám a financiám. Môže si napríklad vybrať vlastnú výšku poistného alebo si poistiť aj ďalšie prvky, ako napríklad sklo, zvieratá, alebo zodpovednosť voči tretím osobám.

Je dôležité poznamenať, že výhody havarijného poistenia sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poistnej zmluvy. Je preto dôležité zoznámiť sa s podmienkami a rozsahom poistenia pred jeho uzatvorením.