Predmet (obsah) poistenia

Povinné zmluvné poistenie kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám.

Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských, úrazových a dôchodkových dávok; škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, nákladov spojených s právnym zastúpením a ušlého zisku.

PZP však nekryje škodu, ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená; škodu spôsobenú svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti; škodu na vlastnom motorovom vozidle a veciach dopravovaných týmto vozidlom (t.j. vozidlo, ktorým bola škoda spôsobená); či náhradu nemajetkovej ujmy.

Pre PZP platia minimálne limity poistného plnenia:

  • 5 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených pre škody na zdraví a pri usmrtení
  • 1 000 000 EUR za vecnú škodu bez ohľadu na počet poškodených