Priepustka k lekárovi – tlačivo, nárok na pracovné voľno

Priepustka k lekárovi je dokument, ktorý zamestnanec získava od svojho zamestnávateľa, aby mohol ísť k lekárovi počas pracovnej doby. Táto priepustka od lekára umožňuje zamestnancovi nepracovať počas určitého času, aby mohol absolvovať lekársku prehliadku, liečbu alebo iné zdravotné konzultácie.

Predtým ako zamestnanec požiada o priepustku z práce, mal by to konzultovať so svojím nadriadeným alebo personálnym oddelením. Je potrebné informovať o dôvode, prečo potrebuje ísť k lekárovi a kedy by mohol odísť z práce.

Priepustka z práce

V súlade s legislatívou zákonníka práce je vysoko odporúčané, aby zamestnanec navštívil lekára počas obdobia, keď nepracuje, teda mimo pracovných hodín. V prípade, že to nie je reálne alebo praktické, je možné vyhľadať lekársku starostlivosť aj počas pracovnej doby.

Ak zamestnanec navštívi zdravotnícke zariadenie počas pracovnej doby, je dôležité, aby túto návštevu následne zdokumentoval a poskytol potvrdenie od príslušného zdravotníckeho zariadenia, zvyčajne vydávané lekárom.

Rovnako by mal zamestnanec mať schopnosť preukázať, že návšteva lekára v pracovný deň bola nevyhnutná, napríklad z dôvodu obmedzených lekárskych hodín alebo predchádzajúcej objednávky na konkrétny termín.

V súlade so zákonníkom je povinnosťou príslušného zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zamestnancovi potvrdenie o neprítomnosti v práci a jeho trvaní v dôsledku lekárskeho vyšetrenia. Takéto lekárske potvrdenie slúži na preukázanie oprávneného nesúhlasu zamestnanca s pracovným miestom.

Preto, ak zamestnanec požaduje priepustku od lekára na celý deň (či už s alebo bez finančnej kompenzácie), je povinný predložiť toto potvrdenie zamestnávateľovi, ktorý ho môže vyžadovať od zamestnanca.

Je dôležité poznamenať, že konkrétne postupy a požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od miesta zamestnania a miestnych predpisov. Je preto vhodné, aby zamestnanec v prípade potreby konzultoval svoju situáciu so svojím nadriadeným alebo personálnym oddelením, aby sa zaistila správna a právne platná procedúra.

Predtým ako zamestnanec požiada o priepustku z práce, mal by to konzultovať so svojím nadriadeným alebo personálnym oddelením.

Ako funguje priepustka?

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi platené pracovné voľno iba na nevyhnutný čas. Presnejšie podmienky môžu byť aj predmetom pracovného poriadku. Ako funguje priepustka sa tak môže v detailoch líšiť v závislosti od firmy. Všetci sa ale musia riadiť zákonníkom práce.

Podstatné je, že zamestnávateľ nemá posudzovať, či je potrebná priepustka od lekára na celý deň alebo iba na kratší čas. O tomto rozhoduje lekár a do tlačiva priepustky by mal uviesť trvanie vyšetrenia.

§ 141 Zákonníka práce uvádza nasledovné:
(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Priepustka od lekára – čo musí obsahovať?

Praxou je, že priepustka od lekára, resp. potvrdenie o vyšetrení u lekára je obvykle opatrené lekárskou pečiatkou. Aj keď zákon nešpecifikuje presné požiadavky na obsah lekárskeho potvrdenia, všeobecne sa očakáva, že by malo obsahovať nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko zamestnanca – lekárske potvrdenie by malo jasne uvádzať meno a priezvisko zamestnanca, pre ktorého je potvrdenie vystavené.
  • dátum vyšetrenia u lekára – musí byť uvedený presný dátum, kedy bol zamestnanec vyšetrený u lekára.
  • čas trvania vyšetrenia – potvrdenie by malo obsahovať informácie o tom, kedy začalo a skončilo vyšetrenie u lekára. V prípade celodenného ošetrenia by to malo byť jasne uvedené.
  • oznámenie, že ide o vyšetrenie zamestnanca – potvrdenie by malo jasne uvádzať, že ide o vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca a nie inej osoby, ako je napríklad rodinný príslušník.
  • pečiatka a podpis lekára – lekárske potvrdenie by malo byť opatrené pečiatkou lekára a jeho podpisom. Týmto spôsobom sa overuje autenticita dokumentu.

Niektorí zamestnávatelia môžu mať vlastné tlačivá na lekárske potvrdenie, ktoré obsahujú tieto informácie. Je dôležité, aby zamestnávatelia uznávali lekárske potvrdenia, ktoré obsahujú tieto požadované informácie, aj keď nejde o ich vlastné tlačivo. Dostupná je aj priepustka k lekárovi v PDF, ktorá sa dá voľne stiahnuť.

Stiahnuté súbory PDF, ako priepustka, sa môžu hodiť aj v budúcnosti, takže je dobré si ich uložiť.

Odmietnutie uznania čerpania pracovného voľna iba na základe toho, že potvrdenie nie je na predpísanom tlačive, by mohlo byť v rozpore so zákonníkom o práci. V prípade sporu môže zamestnanec obrátiť na príslušný inšpektorát práce na riešenie tejto záležitosti. Pre istotu je dobré si vopred overiť, či tlačivo priepustky zamestnávateľ akceptuje.

Praxou je, že priepustka od lekára, resp. potvrdenie o vyšetrení u lekára je obvykle opatrené lekárskou pečiatkou.

Priepustka od lekára na dva dni

Zamestnávateľ je podľa § 141 ods. 2 písm. a) Zákona povinný poskytnúť pracovné voľno v nasledovnom rozsahu:

  • s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  • ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  • s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Teoreticky je možné poskytnúť aj priepustku od lekára na dva dni, stále však platí, že by si zamestnanec mal plánovať vyšetrenia v čase mimo pracovnej doby, ak je to možné. Zvyčajne je priespustka k lekárovi nevyhnutná vzhľadom na bežné ordinačné hodiny a bežnú pracovnú dobu.

Ak lekár na priepustke určí celodenné ošetrenie, musí ho zamestnávateľ akceptovať. Platí to aj v prípade, ak je potrebné absolvovať vyšetrenia dva dni po sebe. V každom prípade sa odporúča zamestnávateľa včas informovať o takýchto vyšetreniach, nakoľko bude zrejme náplň práce prevziať niekto iný. PDF priepustku je možné voľne stiahnuť a vytlačiť.

Priepustka na doprovod príbuzného k lekárovi

Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť umožniť zamestnancovi využiť platené pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie, pričom toto právo môže byť uplatnené maximálne 7 dní za kalendárny rok.

Zamestnávateľ nemá právo vyžadovať od zamestnanca informácie o jeho rodinných vzťahoch ani overovať, či osoba sprevádzaná do zdravotníckeho zariadenia je skutočne jeho príbuzným. Toto platí aj v prípade, že existuje rozdiel v priezviskách medzi zamestnancom a sprevádzanou osobou.

Samozrejme je potrebná priepustka na doprovod potvrdená lekárom. Zvyčajne obsahuje len údaje v rozsahu meno a priezvisko zamestnanca, prípadne meno sprevádzanej osoby, dátum a čas vyšetrenia a pečiatka a podpis lekára. 

Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť umožniť zamestnancovi využiť platené pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie.

Pracovné voľno pri návšteve lekára viac ako 7 dní v roku

V prípade, že zamestnanec potrebuje absolvovať vyšetrenia alebo ošetrenie, ktoré presahuje stanovený rámec 7 dní v roku, Zákonník práce poskytuje túto možnosť a umožňuje takúto absenciu z práce. V takomto prípade môže zamestnávateľ ospravedlniť neúčasť zamestnanca v práci.

Je dôležité poznamenať, že ďalšie pracovné voľno bude poskytnuté bez náhrady mzdy a bude určené len na nevyhnutne potrebný čas. Taktiež musí byť spĺňaná podmienka, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné uskutočniť mimo pracovných hodín.

Toto opatrenie umožňuje zamestnancovi získať potrebnú lekársku starostlivosť aj v prípadoch, keď je potrebné viac času na vyšetrenie alebo ošetrenie, pričom zamestnávateľ je ospravedlnený z neúčasti zamestnanca v práci.

Všetky tieto pravidlá a postupy sú stanovené v súlade so Zákonníkom práce a mali by byť dodržiavané v záujme zdravia a bezpečnosti zamestnanca.

Priepustka k lekárovi, ak zamestnanec ešte nepracuje celý rok

V situácii, keď zamestnanec nastúpi do zamestnania v priebehu kalendárneho roka, Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi krátiť nárok zamestnanca na platené voľno v pomere k dĺžke jeho pracovného pomeru v tomto roku.

Toto rozhodnutie zamestnávateľa je však obmedzené, pretože nárok zamestnanca na platené voľno pri návšteve lekára je minimálne v rozsahu jednej tretiny nároku za celý kalendárny rok za každú začatú tretinu trvania pracovného pomeru v tomto roku.

To znamená, že ak zamestnanec začal pracovať napríklad v októbri, jeho nárok na platené voľno v tomto roku by bol zaokrúhlený nahor na 1/3 z celého nároku na celý rok. Nástup do práce je uvedený v pracovnej zmluve.

Tento prístup zabezpečuje, že zamestnanec má stále nejaký nárok na platené voľno aj pri krátkom trvaní pracovného pomeru v kalendárnom roku. Je to v súlade so zákonom a zabezpečuje, že aj noví zamestnanci majú možnosť využiť pracovné voľno na návštevu lekára, hoci v obmedzenom rozsahu v závislosti od dĺžky ich zamestnania v danom roku.