Príspevok na podnikanie: Finančný štart pre začínajúcich podnikateľov

príspevok na podnikanie

Podnikanie má potenciál nie len pre transformáciu osobného života, ale aj pre tvorbu nových pracovných príležitostí a podporu hospodárskeho rastu. Pre mnohých nadšencov, ktorí túžia začať vlastný podnikateľský príbeh, je však často finančný štartovací kapitál prekážkou. V takýchto prípadoch môže byť príspevok na podnikanie dôležitým spojencom na ceste za podnikateľským úspechom.

Článok sa zameriava na to, čo presne znamená pojem „príspevok na podnikanie“ a ako môžu začínajúci podnikatelia získať finančnú podporu od Úradu práce a iných inštitúcií. Prečo by mali túto príležitosť zvážiť ako kľúčový krok pri svojom podnikateľskom začiatku?

Čo je príspevok na podnikanie

Začínajúci podniatelia zvyknú túžiť po tom, aby mali možnosť čerpať zdroje na pokrytie počiatočných nákladov a uľahčiť si tak prvý krok na podnikateľskej ceste. Tu vstupuje do hry príspevok na podnikanie, nástroj, ktorý už otvoril dvere k podnikateľskému úspechu mnohým ambicióznym živnostníkom.

Aj keď by sa nemuselo zdať, nejde o astronomické sumy, ale o finančnú injekciu, ktorá môže výrazne pomôcť. Tento príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška príspevku je síce obmedzená, avšak často dokáže pokryť prvotné výdavky spojené s nákupom techniky alebo vybavením kancelárie.

Aby mohol človek čerpať túto finančnú podporu, je potrebné spĺňať niekoľko podmienok.

Aspoň 3 mesiace byť zapísaný v evidencii uchádzačov o prácu.
Evidencia minimálne 12 mesiacov – vzťahuje sa na tých žiadateľov o príspevok, ktorí 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ukončili, prípadne pozastavili vykonávanie podnikateľskej činnosti.
Vykonávať živnosť v súlade s pravidlami živnostenského zákona.
Spustenie poľnohospodárskej výroby v súlade so zákonom o súkromnom podnikaní občanov.
Živnosť bude prevádzkovaná bez pozastavenia minimálne dva roky.
Podanie žiadosti o príspevok – žiadosť sa podáva písomne na tom úrade, ktorý sa nachádza v lokalite, kde človek plánuje prevádzkovať živnosť.

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov predstavuje cenný nástroj, ktorý je dostupný pre tých, ktorí majú ambíciu vstúpiť na podnikateľskú scénu. Tento príspevok nie je len o financiách; je to investícia do podnikateľskej budúcnosti.

Nenávratný príspevok je charakterizovaný tým, že človek nemusí vracať peniaze, ktoré dostane. Táto forma finančnej podpory je často určená najmä pre tých, ktorí sa rozhodli začať svoj podnikateľský projekt a potrebujú finančný impulz, aby sa rozbehli. Zahrňuje rôzne formy finančnej pomoci, ako sú granty, dotácie a iné druhy finančných injekcií. Tie majú pomôcť v pokrytí nákladov spojených s vytvorením a rozvojom nového podniku.

Pre dosiahnutie nenávratného príspevku pre začínajúcich podnikateľov by mal človek očakávať, že bude musieť predložiť plán svojho podnikania. Ten bude hodnotený na základe jeho trvanlivosti a potenciálu pre úspech. To zahŕňa analýzu trhu, finančné prognózy a podrobný plán toho, ako bude využívať finančné prostriedky.

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov predstavuje skvelú príležitosť pre tých, ktorí majú podnikateľský sen, ale obávajú sa finančných prekážok. Pomáha týmto ambicióznym jednotlivcom začať svoje podnikateľské dobrodružstvo s istotou, že majú podporu a finančné zázemie na ceste k úspechu.

príspevok na podnikanie
V prípade schválenia môže človek použiť príspevok na financovanie nákladov spojených s nákupom vybavenia, marketingom, nájmom priestorov a ďalšími potrebnými výdavkami ohľadom rozbehu podniku.

Granty a dotácie na podnikanie

Podnikanie tvorí neoddeliteľnú súčasť ekonomiky a rozvoja nielen na národnej, ale aj európskej úrovni. Malé a stredné podniky (MSP) tvoria viac než 99 % podnikov v Európe a sú považované za jej ekonomický motor. S cieľom podporiť ich konkurencieschopnosť a inovácie sú k dispozícii rôzne formy grantov a dotácií.

Jedným z najvýznamnejších zdrojov finančnej pomoci pre podnikateľov v Európe sú eurofondy na podnikanie, konkrétne Európske štrukturálne a investičné fondy. V aktuálnom programovom období 2021–2027 je vyčlenených niekoľko miliárd eur v novom Programe Slovensko na podporu podnikateľov.

Okrem toho je tu plán obnovy, ktorý poskytuje možnosť získať financie na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti, výskum a vývoj, alebo digitalizáciu procesov a výroby. Dôležitým aspektom je aj spojenie súkromného sektora s verejným, čo otvára nové príležitosti, najlepšie v kombinácií so spoločensky zodpovedným podnikaním.

S narastajúcim dôrazom na digitalizáciu firiem a inovácie produktov a služieb, programy ako digitálny voucher alebo inovačný voucher majú stále väčší význam. Umožňujú firmám získať finančnú pomoc na svoje projekty a rozvoj. Čerpanie týchto finančných prostriedkov môže podnikom pomôcť dosiahnuť nové úrovne konkurencieschopnosti.

Kultúrny a kreatívny sektor nie je taktiež opomenutý, s programami ako Fond na podporu umenia, Kreatívna Európa, Audiovizuálny fond a rôznymi komunitnými grantmi. Tieto príležitosti sú cenným zdrojom pre kreatívne MSP, umožňujúc im investovať do inovácií a rozvoja.

príspevok na podnikanie
Podnikateľom v oblasti poľnohospodárstva nie sú dotácie na podnikanie taktiež cudzie. Pomoc môžu získať na nákup strojov, inovácie a ďalšie oblasti. Nové programy sú často zamerané na podporu malých a mladých farmárov.

Príspevok na podnikanie z Úradu práce

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) môže byť teda spoľahlivým partnerom v oblasti financií. Tento príspevok, poskytovaný Úradom práce je určený uchádzačom o zamestnanie (UoZ), ktorí spĺňajú určité kritériá, ktoré boli spomenuté vyššie.

Príspevok na SZČ nie je určený pre UoZ so zdravotným postihnutím, ktorí už dostali príspevok podľa iných častí zákona o službách zamestnanosti. Je dôležité poznamenať, že príspevok na SZČ nie je právoplatný nárok, ale skôr fakultatívna finančná pomoc v rámci aktívnych opatrení na trhu práce.

Žiadosť o príspevok na podnikanie podáva UoZ na Úrade práce v danom územnom obvode, kde plánuje prevádzkovať SZČ. Úrad môže ponúknuť prípravu na začatie podnikania pre UoZ, ktorý sa chystá na túto cestu.

Výška príspevku na SZČ závisí od miesta prevádzkovania:

Výška príspevku v Eur       100 %      najviac       60 %      najviac        40 %      najviac
Kraje s priemernou mzdovou efektívnou nákladovosťou nižšou alebo rovnakou ako celoslovenský priemer    5 134,83    3 080,90    2 053,93
Kraje s priemernou mzdovou efektívnou nákladovosťou vyššou ako celoslovenský priemer    6 846,44    4 107,86    2 738,58

Príspevok sa poskytuje vo forme 60 % po uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku a zvyšných 40 % po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po 12 mesiacoch prevádzkovania SZČ.


Na základe pravidelných správ o prevádzkovaní SZČ sa posudzuje dodržiavanie podmienok poskytnutia príspevku. Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ. Príspevok na podnikanie od Úradu práce je možné získať opätovne najskôr po 8 rokoch od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol poskytnutý.

Dotácie na živnosť: Cesta k úspechu pri podnikaní

Dotácie na živnosťe predstavujú dôležitý nástroj, ktorým štát a iné verejnoprávne subjekty podporujú podnikanie na viacerých frontoch. Tieto finančné stimuly sú k dispozícii na viaceré účely:

  • založenie živnosti
  • rozšírenie živnosti
  • investície do nových technológií
  • podpora výskumu a vývoja
  • podpora exportu

Ak človek vážne uvažuje o získaní dotácie na živnosť, tu sú niektoré tipy, ako postupovať:

Dôkladne študovať dotačný programPreštudovať si dôkladne pravidlá a podmienky programu, ktorý živnostníka zaujíma. Uistiť sa, že jeho projekt je v súlade s ich požiadavkami.
Splniť podmienky programuPredtým, než sa živnostník pustí do procesu žiadosti o dotáciu, mal by sa uistiť, že spĺňa všetky stanovené podmienky programu.
Pripraviť kvalitný projektový zámerProjektový zámer, teda predmet podnikania by mal byť detailný a presný, s jasným opisom toho ako bude živnostník využívať dotáciu na rozvoj svojho podnikania.
Pripraviť sa na prezentáciu projektuV niektorých prípadoch musí živnostník svoj projekt predstaviť komisii alebo hodnotiacemu tímu. Mal by byť pripravený na jasné a presvedčivé vystúpenie.

Dotácie na živnosť môžu otvoriť dvere k novým možnostiam a podporiť rast podniku. Preto je dôležité preskúmať dostupné dotačné programy a zvážiť, či by mohli byť vhodné.