Vzor uznania dlhu 2024

uznanie-dlhu

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník upravuje pojem uznanie dlhu. Uznanie dlhu predstavuje jednostranný právny úkon, na ktorého platnosť treba len písomný prejav dlžníka. Aké sú náležitosti uznanie dlhu? Je možné uznať už aj premlčaný dlh? Kedy je uznanie dlhu neplatné?

Uznanie dlhu predstavuje možnosť akou veriteľ dokáže motivovať dlžníkov k plneniu svojich záväzkov. Ide o takzvaný zabezpečovací inštitút pri vymáhaní pohľadávok. Zabezpečovacie inštitúty pomáhajú predchádzať napríklad aj exekúcii

Uznanie dlhu vzor

Uznanie dlhu a dohoda o zaplatení dlhu v splátkach v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

Dlžník

Meno 

Adresa

(ďalej len dlžník)

Veriteľ

Meno 

Adresa

Zástupca

IČO

DIČ

č. účtu

(ďalej len veriteľ)

Uznanie dlhu a dohodu o zaplatení dlhu v splátkach (ďalej len dohoda) 

Článok I.

Predmet dohody

1.1.Predmetom dohody je záväzok dlžníka splatiť pohľadávku veriteľa.

Článok II. 

Pohľadávka

2.1. V zmysle vyššie uvedeného sa dlžník zaväzuje zaplatiť sumu ………… €, a to formou ……..

2.2. Jednotlivé splátky dlžník zaplatí na bankový účet veriteľa; číslo účtu: ………. vždy do …. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

2.3. V prípade omeškania platby dlžníkom, je veriteľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške ….. % za každý deň omeškania platby.

Článok III. 

Uznanie dlhu

3.1. Dlžník uznáva svoj dlh voči veriteľovi vo výške ….. € vzniknutý za neuhradenie splátok za služby.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania platby čo i len o jeden deň, je dlžník povinný uhradiť celú výšku poplatku za služby a to bezodkladne. 

Článok IV

Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4.2. Dohoda je vytvorená v predpísanej forme. Prejavy zmluvných strán sú hodnoverné a zrozumiteľné. Dohoda bola vytvorená slobodne a nie v tiesni ani pod nátlakom.

4.3. Zmeny v dohode sú možné len písomnou formou dohody zmluvných strán. 

4.4. Vo veciach neupravených dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.

4.5. Dohoda je vytvorená v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis patrí veriteľovi, jeden rovnopis patrí dlžníkovi.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, obsahu porozumeli. 

V ……, dňa …..

………….         ………..

Uznanie dlhu

Uznanie dlhu (záväzku) je právny úkon a môže uskutočniť len osoba plne spôsobilá na právne úkony. Dokument musí byť vyhotovený písomné, inak je neplatný.

Dlh môže uznať len dlžník a v tomto prípade ide o právo dlžníka. Dlžník sa môže rozhodnúť či bude vo veci uznania dlhu pristupovať alebo nie. Veriteľ nemá právo na nárokovanie uznania dlhu a to žiadnym spôsobom.

Ako bolo vyššie spomenuté, uznanie dlhu je jednostranný právny úkon, na ktorého platnosť treba písomný prejav dlžníka, kde vyjadrí, že svoj dlh voči veriteľovi zaplatí. Uvedený má byť dôvod a výška dlhu.

Dlh možno uznať v čase, kedy existuje až do bodu jeho zániku. Daný dlh môže uznať len konkrétny dlžník. Toto právo nie je prenosné, viaže sa na konkrétneho dlžníka a nedá sa preniesť na inú osobu. 

Uznanie dlhu – využitie

Uznanie dlhu je právny dokument, ktorý svedčí o povinnosti jednotlivca alebo podniku zaplatiť určitú sumu peňazí. Tento dokument formálne uznáva existenciu dlhu a slúži ako uznanie zodpovednosti za splatenie dlhu. Uznanie dlhu sa zvyčajne používa na súde ako dôkaz o pôžičke alebo platbe a môže byť užitočné aj v prípadoch vymáhania spotrebiteľských pohľadávok. 

Dohoda musí byť podpísaná veriteľom aj dlžníkom a zahŕňa dohodu, že dlh je splatný a že dlžník súhlasí so splatením dlhu v čase splatnosti platieb. Uznanie dlhu slúži ako pripomienka veriteľovi, že dlh je splatný, a pomáha zabezpečiť, aby boli peniaze vymožené čo najskôr.

Uznanie premlčaného dlhu

Premlčaný dlh je akýkoľvek dlh, ktorý osoba dlhuje a ktorý je po premlčacej dobe. To znamená, že veriteľ už nie je schopný legálne vymáhať dlh a dlžník nie je zo zákona povinný ho splatiť. To môže byť zdrojom stresu pre dlžníka aj veriteľa, keďže dlh stále existuje, no nie je možné ho legálne vymáhať.

Uznanie premlčaného dlhu je právny dokument medzi veriteľom a dlžníkom, v ktorom sa uvádza, že dlh je uznaný a veriteľ nemôže podniknúť žiadne právne kroky na jeho vymáhanie.

Tento dokument dáva obom stranám pokoj, pretože zaisťuje, že dlh nebude vymáhaný, a tiež umožňuje dlžníkovi očistiť svoje meno od akéhokoľvek dlhu z minulosti.

Náležitosti uznania dlhu

Uznanie dlhu musí mať určitú formu, ktorú stanovuje zákon – písomná forma. Ak ide o uznanie dlhu, nestačí len veriteľovi ústne (aj keď sú prítomní svedkovia) vyjadriť, že dlžník uznáva svoj dlh. Takýto prejav musí byť vždy zapísaný

Aby uznanie dlhu spôsobilo právne následky a mohlo by byť teda využiteľné (pri vymáhaní pohľadávky súdnou cestou), musia byť splnené náležitosti, ktoré sú upravené Občianskym zákonníkom.

Taktiež je nedostačujúce všeobecné konštatovanie dlžníka, že uznáva nejaký dlh voči veriteľovi. Je potrebné, aby uznanie dlhu obsahovalo dôvod dlhu teda jeho bližšiu špecifikáciu. Napríklad vymedzenie dlhu – na základe čoho tento dlh vznikol; môže ísť o zmluvu o pôžičke alebo zmluvu o úvere. 

Uznanie dlhu musí obsahovať aj výšku dlhu, ktorá musí byť presne vyčíslená a uvedená v písomnosti. V prípade, že dlžník uznáva dlh s úrokmi aj túto informáciu treba napísať do písomnosti a presne sumu vyčísliť. 

Náležitosti musia byť uvedené zrozumiteľne a presne v písomnom uznaní.

Pre zabezpečenie istoty oboch zmluvných strán je vhodné spísať aj jednotlivé zložky dlhu a to samostatne. Ide o tieto zložky:

  • výška istiny
  • výška úrokov

Je možné uznať aj premlčaný dlh. V tomto prípade je potrebné, aby okrem vyššie uvedených náležitostí, bolo v písomnosti spomenuté, že dlh bol v čase uznania už premlčaný. Dlžník by mal mať túto vedomosť, že jeho dlh je premlčaný. Ak by sa tak nestalo, povinnosť dokázať vedomosť o premlčanom dlhu by v prípade súdneho konania pripadla na veriteľa ako na žalobcu.

Platnosť uznania dlhu 

Aby bolo uznanie dlhu platné, je potrebné, aby splnilo hneď niekoľko bodov, náležitostí (vyššie uvedené). Platnosť uznania dlhu spočíva v jeho písomnej forme a splnenie všeobecných náležitostí predpísaných pre právne úkony. Je potrebné, aby dlžník vyjadril prísľub zaplatenia dlhu a uviedol dôvod jeho vzniku. Dôležité je napísať aj výšku dlhu, v ktorej je uznaný. 

V prípade, že viacerí dlžníci (fyzická a právnická osoba) majú voči veriteľovi viac ako jeden dlh mu, musia určiť,ktoré dlhy a v akej výške jednotliví dlžníci uznávajú a prisľubujú zaplatiť. Aj toto vyjadrenie musí byť riadne a zrozumiteľne zapísané; nestačí len vyjadrenie dlžníkov, že prevzali určitú sumu a v dohľadnej dobe ju vrátia. 

Uznanie dlhu naberá svoju platnosť v písomnej forme.

Neplatnosť uznania dlhu

Uznanie neplatnosti dlhu je dohoda, v ktorej všetky zúčastnené strany uznávajú, že dlh existuje, ale z právnych alebo finančných dôvodov nie sú dohodnuté alebo akceptované podmienky dlhu. Uznanie dlhov je dôležité, pretože poskytuje dôkaz o dlhu. Uznanie neplatnosti dlhu sa ako také používa v prípadoch, keď dlh existuje, ale žiadna právna strana nie je schopná toto uznanie prijať. 

Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, napríklad ak súd zamietne právnu dokumentáciu dlhu alebo ak medzi zúčastnenými stranami existujú nezhody o platnosti dlhu. Uznanie neplatnosti dlhu sa môže použiť aj na preukázanie existujúceho dlhu počas insolvenčného konania. 

Vo všeobecnosti sa podmienky uznania neplatnosti dlhu nedajú vymáhať na súde, a preto je dôležité priložiť akúkoľvek podpornú dokumentáciu na vytvorenie právne záväznej dohody.

Zrušenie uznania dlhu

Ak dlh uznali obe strany, môže byť zložité toto uznanie dlhu zrušiť alebo odvolať. Je to preto, že uznanie dlhu sa považuje za právne záväznú zmluvu, ktorú musia vymáhať obe strany. Ak sa jedna strana rozhodne zrušiť dlh, potom môže druhá strana podať žalobu, aby zabezpečila platbu. 

Aby bolo uznanie dlhu efektívne zrušené, musia s tým obe strany súhlasiť a podpísať novú zmluvu, v ktorej bude výslovne uvedené, že dlh sa ruší. Všetky predchádzajúce zmluvy a uznania dlhu musia byť zrušené, aby bolo zrušenie legitímne. Alternatívne by dlžná strana mohla splatiť celú sumu alebo dohodnúť vyrovnanie, čím by sa dlh tiež fakticky zrušil.