Vzor žaloby na určenie neplatnosti zmluvy

zaloba-na-urcenie-neplatnosti-zmluvy

ŽALOBA NA URČENIE NEPLATNOSTI ZMLUVY

(§ 38 ods. 2 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu:

dvojmo

žalobca
[ ], r.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [ ]

žalovaný
[ ], r.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [ ]

  o určenie neplatnosti zmluvy

I.

Dňa [ ] som podľa kúpnej zmluvy (z [ ]) predal žalovanému: – dom č. p. [ ] na parcele p. č. [ ] – zastavanú plochu a nádvorie p. č. [ ] o výmere [ ] m2 – záhradu p. č. [ ] o výmere [ ] m2,

všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na LV č. [ ] pre obec a KÚ [ ]. Všetko za celkovú sumu [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

Vklad vlastníckeho práva bol povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [ ] z [ ] pod č.j. [ ].
svedectvo: – výsluch všetkých účastníkov

– výpis z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ] – spis Katastrálneho úradu v [ ] č.j. [ ]

II.

V mesiacoch august, september a október roku 2001 som trpel duševnou chorobou, ktorá ma predstavovala neschopným k takému právnemu úkonu, akým je predaj nehnuteľností. Charakter a dôsledky tejto duševnej choroby sú zaznamenané v lekárskej dokumentácii, ktorú som ochotný zaslať súdu.

Vyššie uvedená kúpna zmluva je preto podľa § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka neplatná.

Určenie neplatnosti kúpnej zmluvy súdom je tiež nevyhnutné preto, aby ma Katastrálny úrad v [ ] určil ako vlastníka vyššie spomenutých nehnuteľností namiesto žalovaného.
svedectvo: – výsluch všetkých účastníkov

– lekárska dokumentácia žalobcu z psychiatrického oddelenia nemocnice v [ ] – znalecký posudok z odboru zdravotníctva, odvetvia psychiatrie

III.

Vzhľadom k vyššie zmienkou záležitostiam navrhujem vydanie tohto

ROZSUDKU:

Určuje sa, že kúpna zmluva (predmetom sú vyššie spomínané nehnuteľnosti a všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na LV č. [ ], KÚ [ ]) uzatvorená dňa [ ] medzi účastníkmi [ ] a [ ] (vklad vlastníckeho práva bol povolený rozhodnutím katastrálneho úradu v [ ] od č.j. [], je neplatná.

Žiaden z účastníkov nemá právo si nárokovať náhradu nákladov rokovania.

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Prílohy:
– výpis z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ] (kópia)

Kolky v hodnote 33 EUR

Súdny poplatok činí čiastku 33 EUR. [Položka 2 písm. c) zák. č. 255/2000 Zb.]

V danom prípade ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Pri neplatnosti zmlúv v zásade treba žalovať na vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy a otázka neplatnosti sa rieši v takomto spore ako predbežná.

Na určenie neplatnosti zmluvy možno žalovať, ak je na tom naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) o. s. ř.]. Ten v danom prípade spočíva v nutnosti vyznačiť zmenu v evidencii nehnuteľností.