Vzor žaloby na určenie neplatnosti zmluvy

zaloba-na-urcenie-neplatnosti-zmluvy

Stane sa, že človek uzavrie nevýhodnú zmluvu alebo podpíše kúpnu zmluvu, ktorá mu v konečnom dôsledku nevyhovuje. Ako sa dá v takom prípade chrániť a ako vyzerá žaloba na určenie neplatnosti zmluvy?

V takomto prípade je potrebné obrátiť sa predovšetkým na Občiansky zákonník (alebo aj iné zákony) a dôkladne ho preštudovať. Zmluvy sa rôznia a spolu s nimi ich podmienky.

Medzi typy zmlúv patria:

 • zmluva na nehnuteľnosť
 • nájomná zmluva
 • zmluva o dielo
 • predaj tovaru na objednávku
 • zmluva o úvere
 • kúpna zmluva
 • pracovná zmluva
 • zmluva pri finančných službách na diaľku

Nárok na podanie žaloby na určenie neplatnosti zmluvy sa teda môže líšiť v závislosti od druhu. Ako vyzerá taký vzor odvolania si môže čitateľ pozrieť nižšie.

Ako napísať žiadosť – vzor

Existujú práva občana, ktoré mu umožňujú od zmluvy odstúpiť či odvolať sa. Tu je vzor, ako napísať žiadosť, ktorý napomôže pripraviť si potrebný dokument v prípade potreby.

ŽALOBA NA URČENIE NEPLATNOSTI ZMLUVY

(§ 38 ods. 2 Obč. zák.)

Adresa Okresného súdu:

dvojmo

žalobca
[ ], r. č.: [ ], OP.: [ ], bydlisko [ ]

žalovaný
[ ], r.č.: [ ], OP.: [ ], bydlisko [ ]

 o určenie neplatnosti zmluvy

I.

Dňa [ ] som podľa kúpnej zmluvy (z [ ]) predal žalovanému: – dom č. p. [ ] na parcele p. č. [ ] – zastavanú plochu a nádvorie p. č. [ ] o výmere [ ] m2 – záhradu p. č. [ ] o výmere [ ] m2,

všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na LV č. [ ] pre obec a KÚ [ ]. Všetko za celkovú sumu [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

Vklad vlastníckeho práva bol povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [ ] z [ ] pod č. j. [ ].
svedectvo: – výsluch všetkých účastníkov

– výpis z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ] – spis Katastrálneho úradu v [ ] č. j. [ ]

II.

V mesiacoch august, september a október roku 2001 som trpel duševnou chorobou, ktorá ma predstavovala neschopným k takému právnemu úkonu, akým je predaj nehnuteľností. Charakter a dôsledky tejto duševnej choroby sú zaznamenané v lekárskej dokumentácii, ktorú som ochotný zaslať súdu.

Vyššie uvedená kúpna zmluva je preto podľa § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka neplatná.

Určenie neplatnosti kúpnej zmluvy súdom je tiež nevyhnutné preto, aby ma Katastrálny úrad v [ ] určil ako vlastníka vyššie spomenutých nehnuteľností namiesto žalovaného.
svedectvo: – výsluch všetkých účastníkov

– lekárska dokumentácia žalobcu z psychiatrického oddelenia nemocnice v [ ] – znalecký posudok z odboru zdravotníctva, odvetvia psychiatrie

III.

Vzhľadom k vyššie zmienkou záležitostiam navrhujem vydanie tohto

ROZSUDKU:

Určuje sa, že kúpna zmluva (predmetom sú vyššie spomínané nehnuteľnosti a všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na LV č. [ ], KÚ [ ]) uzatvorená dňa [ ] medzi účastníkmi [ ] a [ ] (vklad vlastníckeho práva bol povolený rozhodnutím katastrálneho úradu v [ ] od č.j. [], je neplatná.

Žiaden z účastníkov nemá právo si nárokovať náhradu nákladov rokovania.

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Prílohy:
– výpis z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ] (kópia)

Kolky v hodnote 33 EUR

Súdny poplatok činí čiastku 33 EUR. [Položka 2 písm. c) zák. č. 255/2000 Zb.]

V danom prípade ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Pri neplatnosti zmlúv v zásade treba žalovať na vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy a otázka neplatnosti sa rieši v takomto spore ako predbežná.

Na určenie neplatnosti zmluvy možno žalovať, ak je na tom naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) o. s. ř.]. Ten v danom prípade spočíva v nutnosti vyznačiť zmenu v evidencii nehnuteľností.

Pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy je potrebné vedieť, že obsahuje náležitosti. Napríklad aj lehotu na jej odstúpenie.
Pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy je potrebné vedieť, že obsahuje náležitosti. Napríklad aj lehotu na jej odstúpenie.

Ako odstúpiť od zmluvy

Podľa Občianskeho zákonníka, a taktiež podľa základného morálneho úsudku, je pred uzatvorením zmluvy potrebné odstrániť všetko, čo by mohlo viesť k vzniku sporov.

Je dôležité si uvedomiť, že zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť. Zmluva sa uzatvára jej písomným prijatím.

Ako odstúpiť od zmluvy:

 • Najskôr sa treba uistiť, že je osoba v rámci stanovenej lehoty na odstúpenie od zmluvy. V niektorých prípadoch môže zmluva umožňovať oznámenie o zrušení zmluvy v určitej lehote. V takom prípade musí osoba v tejto lehote podať písomné oznámenie o zrušení zmluvy. Tak dôjde k legálnemu zrušeniu.
 • Ak v zmluve nie je stanovená lehota na zrušenie zmluvy, osoba môže aj v takom prípade druhej strane zaslať písomné oznámenie o zrušení zmluvy. Oznámenie by malo obsahovať meno, adresu, kontaktné údaje a jasné vyhlásenie, že zmluvu vypovedá. K tomu poslúži vzor odvolania vyššie.
 • Po odoslaní písomného oznámenia o zrušení zmluvy by ste si mala osoba uschovať jeho kópiu spolu s dokladom o doručení.

Ak druhá strana nevyhovie oznámeniu o zrušení zmluvy, pravdepodobne bude potrebné kontaktovať právnika a na základe toho podniknúť ďalšie právne kroky.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa môže líšiť jednak o typu zmluvy a jednak od samotného zákona. Okrem Občianskeho zákonníka sa podmienky odstúpenia spomínajú aj v Zákone o ochrane spotrebiteľa a Zákonník práce.

Ako predísť podpísaniu nevýhodnej zmluvy

Je dôležité uistiť sa, že žiadna zmluva, ktorú človek podpíše, ho neznevýhodňuje. Tu sú základné kroky k tomu, aby sa ktokoľvek vyvaroval pred podpisovaním nevýhodných zmlúv:

 1. Prečítať si celú zmluvu a porozumieť jej. Každý sa musí uistiť, že rozumie každému aspektu zmluvy vrátane všetkých dodatočných príloh alebo podrobností. Ak niečo nie je jasné, treba sa pýtať.
 2. Zvážiť ďalšie možnosti. Pred podpisom zmluvy sa treba uistiť, že neexistujú lepšie alternatívy. Najlepšie je porozprávať sa s inými ľuďmi v danom odvetví, preskúmať podobné zmluvy a v prípade potreby sa poradiť s právnikom.
 3. Vyjednávať. Keď sa osoba oboznámi so zmluvou, môže s druhou stranou rokovať. Uistí sa, že rozumie, aký prospech bude mať druhá strana zo zmluvy a ako je možné podmienky urobiť pre seba výhodnejšími.
 4. Obmedziť alebo sa vyhnúť sa akýmkoľvek ustanoveniam o neplnení alebo sankciách. Zmluva by osobu nemala vystavovať riziku výrazných sankcií za jej neplnenie.
 5. Dať si pozor na rozhodcovské doložky. Riešenie sporov s druhou stranou v rozhodcovskom konaní môže človeka znevýhodniť z hľadiska právnych nákladov a výsledku sporu.
 6. Nechať si poskytnúť právne poradenstvo. Pred podpisom zmluvy nie niekedy lepšie poradiť sa s právnikom alebo odborníkom v danej oblasti.

V neposlednom rade, žiada zmluva by sa nemala podpisovať pod nátlakom. Ak sa niekto pri podpisovaní zmluvy cítiť nekomfortne alebo je stále nerozhodný, môže požiadať o čas na premyslenie. Dodržiavaním týchto krokov sa dá vyhnúť podpisu zmlúv, ktoré človeka znevýhodňujú.

Odstúpenie – možnosti

Ako sa v úvode článku uvádza, každý druh zmluvy má iné nároky na jej odstúpenie. Všeobecné nariadenie Občianskeho zákonníka hovorí o tom, že od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť.

Pri spotrebiteľských zmluvách má osoba právo odstúpiť najmä v prípade, ak sú podmienky pre spotrebiteľa neprospešné alebo vzniká nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán.

Pri zmluve o dielo vzniká právo na odstúpenie vtedy, ak došlo k zmene cenového predpisu. Zhotoviteľ je v neposlednom rade povinný o takejto udalosti objednávateľa vopred písomne upozorniť. Osoba môže odstúpiť bez toho, aby platil novú cenu.

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť až do termínu zhotovenia diela. Je však povinný zaplatiť sumu, ktorá pripadá na už vykonané práce už vykonané. Odstúpenie je možné aj v prípade, keď je zrejmé, že dielo nebude však hotové alebo nebude vykonané riadne.

Pri nájomnej zmluve môže prenajímateľ odstúpiť, ak:

 • nájomca dá vec do podnájmu v rozpore so zmluvou
 • nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa (a nevykoná nápravu)
 • ak nájomca nezaplatil nájomné v stanovenej lehote, a to ani po upozornení či výzve

Nájomca môže odstúpiť, ak:

 • prenajatá vec bola odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie
 • ak sú miestnosti zdravotné závadné

Od kúpnej zmluvy sa podľa Obchodného zákonníka dá odstúpiť v prípade, ak dodaním tovaru s vadami je porušená zmluva podstatným spôsobom. Podľa toho istého zákona sa od zmluvy o úvere dá odstúpiť napríklad vtedy, keď dlžník nesplní povinnosť doplniť zabezpečenie záväzku vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky v primeranej lehote. V takom prípade môže veriteľ od zmluvy odstúpiť.