Vzor žaloby na zvýšenie ceny za dielo

ŽALOBA NA ZVÝŠENIE CENY ZA DIELO

(podľa § 547 ods. 2 obch. zák.)

Mestský súd v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ]

Žalobca: [   ], sp, [   ], [   ], PSČ [   ]

zastúpený JUDr. [   ], Advokátom, so sídlom [   ], [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis, pečiatka)

Žalovaný: [   ], podnikateľ, [   ], [   ], PSČ [   ]

o zvýšenie ceny za dielo podľa § 547 ods. 2 obch. zák.

I.

Zmluvou z [   ] č.j. [   ] Uzavretú podľa § 536 a nasl. obch. zák. sa žalobca ako zhotoviteľ zaviazal, že pre žalovaného vykoná generálnu opravu strechy domu č. p. [   ] vo [   ] ulici v [   ], v ktorom je umiestnená prevádzkareň žalovaného.

Cenu diela vo výške [   ], – EUR stanovili účastníci dohodou na základe rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

V zmluve o dielo sa účastníci dohodli, že ak sa pri vykonávaní prác zistí potreba uskutočňovania nepredvídateľných prác nezahrnutých do rozpočtu, je zhotoviteľ povinný takejto práce vykonať a objednávateľ je povinný pristúpiť na primerané zvýšenie ceny za dielo.

Dôkaz: Zmluva z [   ] č.j. [   ]

II.

Po zhodení pôvodnej krytiny zhotoviteľ zistil, že izolácia strechy je na mnohých miestach narušená, a to napriek tomu, že vzhľadom na čas jej životnosti bolo možné pri zostavovaní rozpočtu predpokladať, že výmena izolácia nebude potrebná.

Preto zhotoviteľ spracoval rozpočet na výmenu izolácie a na jeho základe oznámil podľa § 547 ods. 6 obch. zák. objednávateľovi listom z [   ] nevyhnutnosť prekročenie pôvodného rozpočtu a výšku tohto prekročenia. Potom zhotoviteľ narušenú izoláciu vymenil.

Po prevzatí predmetu diela, faktúrou z [   ], uplatnil zhotoviteľ nárok na cenu diela, po odpočítaní poskytnutých preddavkov, v sume zvýšenej o cenu za výmenu izolácie, stanovenú vpredu uvedeným postupom.

Objednávateľ však listom z [   ] odmietol zvýšenú cenu zaplatiť s poukazom na to, že zhotoviteľom navrhnuté zvýšenie ceny nepovažuje za primerané a že podľa jeho názoru mal zhotoviteľ nevyhnutnosť výmeny izolácie predvídať, a zahrnúť ju teda do rozpočtu, na základe ktorého účastníci dohodli cenu diela .

Dôkaz: Znalecký posudok o nevyhnutnosti výmeny izolácie strechy a o výške primeraného zvýšenia ceny

Fotodokumentácia stavu izolácie po sňatí strešnej krytiny

Svedecké výpovede pracovníkov žalobcu [   ], stavbyvedúceho, bytom [   ], [   ] a [   ], pokrývačov, bytom tamtiež

Rozpočet na výmenu strešnej izolácie

Fotokópie listu objednávateľovi z [   ] o nevyhnutnosti prác nezahrnutých do rozpočtu a dokladu o jeho odoslaní

Faktúra z [   ]

List objednávateľa z [   ]

III.

Žalobca je presvedčený, že v danom prípade sú splnené podmienky pre vznik nároku na zvýšenie dohodnutej ceny stanovenej v § 547 ods. 1 až 4 obch. zák., a preto navrhuje, aby Mestský súd v Prahe vydal tento

rozsudok:

Cena za dielo spočívajúce v generálnej oprave strechy domu čp. [   ] Vo [   ] v [   ], ktoré vykonáva na základe zmluvy zo dňa [   ] č.j. [   ] Žalobcu pre žalovaného, sa zvyšuje o sumu [   ], – EUR, takže je [   ], – EUR.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške [   ], – EUR do rúk advokáta žalobcu.

V [   ] dňa [   ]

…………….. Podpis

[   ]

prílohy:

Plná moc JUDr. [   ]

Fotokópie výpisu žalobcu z obchodného registra

Fotokópie výpisu žalovaného z obchodného registra

Fotokópie zmluvy zo dňa [   ] č.j. [   ]

Fotokópie listu žalobcu zo [   ] a dokladu o jeho odoslaní

Fotokópie faktúry z [   ]

List žalovaného zo [   ]

Pokiaľ nastane úplne mimoriadna nepredvídateľná okolnosť, ktorá dokončení diela podstatne sťaží, a strany sa na primeranom zvýšení ceny nedohodnú, môže súd na návrh zhotoviteľa podľa svojho uváženia rozhodnúť o spravodlivom zvýšení ceny za dielo alebo o zrušenie zmluvy a o tom, ako sa strany vysporiadajú.

Takýto postup sa však neuplatňuje v prípade, že niektorá zo strán v zmluve výslovne vyhlásila, že takáto okolnosť nenastane, alebo na seba výslovne riziko nebezpečenstva zmeny okolností prevzala.